Skocz do zawartości

Zdjęcie

Platform 61,5 SG


Posiadacz zezwolenia:
FMC Chemical s.p.r.l., Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Bruksela, Królestwo Belgii, tel. 0032 2 645 95 84, fax 0032 2 645 96 55

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa tel.:( 0-22) 620 32 52, fax: (0-22) 654 07 97.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
PLATFORM 61,5 SG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin)– 15 g/kg (1,5%)
mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) – 600 g/kg (60%)Zezwolenie MRiRW Nr R-164 /2012 z dnia 29 .11.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Platform 61,5 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczonym do powschodowego, nalistnego zwalczania chwastów dwuliściennych szczególnie przytulii czepnej i komosy białej w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. Środek Platform 61,5 SG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancje czynne: karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), który powoduje dużą wrażliwość roślin chwastów na światło i w konsekwencji ich uszkodzenie (działanie fotodynamiczne), pobierany przez liście chwastów wrażliwych i powodujący ich zasychanie oraz mekoprop-P, będący regulatorem wzrostu, pobierany przez liście chwastów, powodujący ich szybką deformacje i zahamowanie wzrostu. Preparat działa najskuteczniej na chwasty w fazie 4-6 liści. przytulia czepna jest zwalczana w zaawansowanych stadiach w rozwoju (do około 35 cm wysokości) po zastosowaniu pełnej dawki.
Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, stulicha psia, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: miotła zbożowa, perz rozłogowy

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime
Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. Pszenica jara, jęczmień jary
Opryskiwać wiosną w fazie od początku krzewienia (4-5 liści) do fazy strzelania w źdźbło.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
Wyższe z zalecanych dawek stosować w przypadku silnego zachwaszczenia lub gdy
przytulia czepna jest zaawansowana w rozwoju.
Środek Platform 61,5 SG może spowodować przemijające uszkodzenia zbóż bez wpływu na
dalsza wegetację i plon.
Na plantacjach z kwitnącymi chwastami a także w bliskim sąsiedztwie kwitnących roślin
zabieg wykonać przed wieczorem po zakończeniu dziennego lotu pszczół.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych (koniczyna, lucerna) lub innych roślin

dwuliściennych, - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych w 3 miesiące po zabiegu. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po upływie 1 miesiąca od zastosowania środka można uprawiać zboża, rzepak jary, groch, wykę i słonecznik.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
3 miesiące
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK, MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w wyżej wymienionych ośrodkiem toksykologicznym: ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99 Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00 Poznań – (61) 847 69 46 Rzeszów – (17) 866 40 25 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Tarnów – (14) 631 54 09 Warszawa – (22) 619 66 54 Wrocław – (71) 343 30 08
VI PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt.
Magazynować w suchych i chłodnych miejscach w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
Przechowywać w miejscach odpowiednio wentylowanych, z daleka od źródeł ognia i
zapłonu.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych pojemnikach.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »