Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu AGROFOTO.pl

ostatnia aktualizacja: 04 stycznia 2024 r.

 

I. Uwagi ogólne

II. Definicje

III. Rejestracja i zasady dostępu Użytkowników do zasobów Serwisu

IV. Prawa i Obowiązki Użytkownika

V. Odpowiedzialność Użytkownika

VI. Prawa i obowiązki Administratora

VII. Dane osobowe

 VIII. Reklamacje

IX. Zmiany Regulaminu

I. Uwagi ogólne:

1. Agrofoto.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Adagri sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354804, NIP 8942996794, REGON 021239495, o kapitale zakładowym 50 000.00 złotych, adres e-mail: biuro@agrofoto.pl.

2. Serwis internetowy Agrofoto.pl jest serwisem społecznościowym o tematyce rolniczej, umożliwiającym Użytkownikom nieodpłatne korzystanie z usług oferowanych w ramach Serwisu, w szczególności z:

- forum dyskusyjnego,

- funkcjonalności umożliwiających nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami (Czat, Komentarze, wiadomości prywatne z wykorzystaniem funkcji Wiadomości) i ocenę aktywności innych Użytkowników (Reputacja),

- galerii zdjęć i materiałów audiowizualnych,

- newslettera,

poprzez utworzenie Konta Użytkownika pozwalającego na administrowanie Profilem Użytkownika i dostęp do usług.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady, stanowiące prawne podstawy korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Agrofoto.pl (Serwis). Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Poprzez fakt korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

II. Definicje:

1) Regulamin – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora,

2) Serwis – serwis internetowy Agrofoto.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.agrofoto.pl, stanowiący własność Adagri sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354804, NIP 8942996794, REGON 021239495, o kapitale zakładowym 50 000.00 złotych, adres e-mail: biuro@agrofoto.pl, będący serwisem społecznościowym o tematyce rolniczej, umożliwiającym Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę wiadomości, wymianę informacji, zamieszczenie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy lub wypowiedzi na łamach forum,

3) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po akceptacji Regulaminu, skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Nazwy Użytkownika i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie); Użytkownikiem może być również osoba niepełnoletnia oraz nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego; Użytkownik dokonuje założenia konta wyłącznie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność i ryzyko;

4) Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Adagri sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354804, NIP 8942996794, REGON 021239495.

5) Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu nazwy Użytkownika i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie,

6) Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika zawierający m. in. adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu, które są prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie,

7) Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu,

😎 Galeria – zbiór zdjęć, plików audio i wideo utworzony przez Użytkownika i prezentowany na stronach Serwisu,

9) Forum – forum dyskusyjne, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń Użytkowników, dotyczące zagadnień związanych z tematyką Serwisu,

10) Czat – funkcja Serwisu umożliwiająca rozmowę w czasie rzeczywistym zarejestrowanym i zalogowanym do Serwisu Użytkownikom,

11) Komentarze – automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęć, utworów audio i wideo) na Forum oraz wypowiedzi na Czacie,

12) Materiały – wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem,

13) Dane Osobowe – gromadzone w ramach Profilu informacje dotyczące Użytkownika, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz w innych celach, na które Użytkownik wyraził stosowną zgodę,

14) Reputacja – wyrażona w formie liczbowej informacja dotycząca aktywności Użytkownika w ramach Serwisu, kształtowana przez innych Użytkowników poprzez ocenianie wypowiedzi udzielanych przez Użytkownika w ramach Forum jako wartościowych lub przydatnych,

15) Newsletter – biuletyn cyklicznie rozsyłany do zarejestrowanych Użytkowników, którzy zapisali się na newsletter przy rejestracji; newsletter zawiera informacje o nowościach i zmianach w obrębie Serwisu i jest przesyłany na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji.

III. Rejestracja, odstąpienie i rezygnacja z korzystania z zasobów Serwisu

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

2. Użytkownik, do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług, musi spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, tj. Użytkownik powinien posiadać urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Usługodawca zaleca korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub w wersjach nowszych, z włączoną obsługą plików cookie: Internet Explorer 11; Firefox 35.0.1; Safari 8.0.3; Google Chrome 40.0.2214; Opera 27.0.1689.

3. W celu prawidłowego dokonania rejestracji Administrator Serwisu przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o sposobie zakończenia procedury rejestracyjnej. W chwili dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności składającej się na procedurę rejestracji, pomiędzy użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom bez wyraźnej zgody Administratora.

5. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać łączącą go z Administratorem umowę w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu. Umowę uznaje się za rozwiązaną z chwilą rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, poprzez wybranie przez Użytkownika opcji „Usuń profil” dostępnej przez Konto Użytkownika. Potwierdzenie rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Użytkownika w toku rejestracji.

6. Administrator może rozwiązać umowę z ważnych powodów z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy w tym trybie wymaga uzasadnienia przez Administratora.

7. Administrator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w części IV pkt 2 – 5 Regulaminu, stanowiących podstawę do zablokowania konta Użytkownika, lub w IV.7 Regulaminu.

8. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Administrator zablokuje dostęp do konta Użytkownika w ramach Serwisu do czasu jego ostatecznego usunięcia.

9. Rozwiązanie umowy przez Administratora na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik powoduje, iż ponowna rejestracja Użytkownika do Serwisu jest niemożliwa bez zgody Administratora.

10. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisami ustawy oz 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 683).

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Za rozpoczęcie świadczenia usług uznaje się dokonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności po dokonaniu rejestracji Konta, stanowiącej korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

12. Odstąpienie konsumenta od umowy może nastąpić poprzez przesłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w toku rejestracji do Serwisu na adres e-mail: biuro@agrofoto.pl.

IV. Prawa i Obowiązki Użytkownika:

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

3. Warunkiem zamieszczenia w Serwisie Galerii, zdjęć lub Komentarzy jest skuteczne dokonanie procedury rejestracji oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie Galerii, zdjęć lub Komentarzy przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik zobowiązuje się do wskazania w formularzu rejestracyjnym oraz do aktualizowania w ramach Profilu swoich Danych Osobowych, tj.: adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w ramach Profilu danych osób trzecich bez zgody tych osób.

5. Użytkownik ma prawo zamieszczania Galerii, zdjęć lub Komentarzy przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

a. Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,

b. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób,

c. Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.

6. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

a. wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji) w związku z brzmieniem i na zasadach pkt VI.12 Regulaminu,

b. w przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym, w zamian za możliwość skorzystania z Serwisu udziela bezterminowej, nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania, kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu,

c. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści lub podjąć inne wskazane przez Administratora czynności, które uwolnią Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań, zadośćuczynień czy kosztów wykonania innych czynności orzeczonych przez odpowiednie organy, w tym sądy.

7. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a. rozpowszechnianie treści pornograficznych,

b. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

c. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej, oraz informacji tematycznie niezwiązanych z Serwisem oraz w swej treści przypominających komunikaty i ogłoszenia,

d. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),

e. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich.

8. Użytkownicy mogą zgłaszać dostrzeżone naruszenia Administratorowi za pomocą dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego lub w drodze wiadomości e-mail, wysłanej na adres biuro@agrofoto.pl.

9. Użytkownika obciąża obowiązek ochrony hasła do indywidualnego Konta w ramach Portalu przed osobami trzecimi. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania osób, którym udostępnił dane umożliwiające korzystanie z jego Konta na Portalu, w tym za działania osób, które weszły w posiadanie wskazanych danych na skutek zaniedbań Użytkownika w należytej ochronie danych.

10. Każdy Użytkownik Serwisu potwierdza, iż w przypadku korzystania z połączeń (linków) zamieszczonych w Serwisie, pozwalających na dostęp do innych stron Web Wide Web site lub innych stron internetowych adresów lub innych źródeł, powyższe strony nie są kontrolowane przez Administratora lub osoby przez nią upoważnione i w związku z tym Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Serwis. Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.

V. Odpowiedzialność Użytkownika

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Administratora lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

VI. Prawa i Obowiązki Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi na Czacie, Forum oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu), jak również za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. W sytuacji, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu po raz pierwszy lub w stopniu nieznacznym, Administrator ma prawo udzielić mu ostrzeżenia. Do sytuacji, wskazanych w zdaniu poprzedzającym zalicza się w szczególności:

a. używanie w wypowiedziach na Forum i Czacie zwrotów wulgarnych, obraźliwych i prowokacyjnych,

b. cytowanie poprzedniej wypowiedzi zamieszczonej na Forum i Czacie,

c. wielokrotne zamieszczanie zdjęć, których publikacji Administrator odmówił,

d. zamieszczanie zdjęć, z pominięciem limitu określonego przez Administratora,

e. spamowanie,

f. niestosowanie się do zasad polskiej pisowni,

g. niestosowanie się do zasad konkursów,

h. zamieszczanie na Forum wypowiedzi niedotyczących danego tematu,

i. zamieszczanie odesłań do stron internetowych naruszających reguły określone w pkt IV.8 Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do Konta oraz do określonych Materiałów zamieszczanych na Forum i Czacie oraz ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi na Czacie i Forum jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.

3. Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy:

a. Użytkownik założył w Serwisie więcej niż jedno Konto,

b. temat Galerii, wypowiedzi na Czacie i Forum jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie,

c. Użytkownik zamieszcza zdjęcia, bez posiadania do nich praw autorskich,

d. Użytkownik zamiesza w Serwisie Materiały mające na celu reklamę innych serwisów o tematyce rolniczej oraz innej działalności komercyjnej, bez uzgodnienia z Administratorem.

e. Użytkownik zamieszcza w Serwisie odesłania do stron internetowych naruszających reguły określone w pkt IV.8 Regulaminu.

4. Administrator jest uprawniony zablokować Konto Użytkownika w sytuacjach określonych:

a. w ust. 3 pkt c i e na 30 dni,

b. w ust. 3 pkt a i d na czas nieokreślony.

W pozostałych sytuacjach wskazanych w ust. 2 i 3 § 6 Regulaminu, Administrator blokuje Konto na 7 dni.

5. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane Materiały według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

6. Aby uzyskać wcześniejszy dostęp do zablokowanego Konta, Użytkownik może zgłaszać Administratorowi naruszenia Regulaminu, przez innych Użytkowników Serwisu. W szczególności dotyczy to sytuacji wymienionych w ust. 1 lit. a- i. Dokonanie 20 zgłoszeń powoduje dostęp do konta zablokowanego na 7 dni, a 60 dostęp do Konta zablokowanego na dni 30.

7. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

a. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

b. Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 9 miesięcy od ostatniego zalogowania,

c. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto – w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika,

d. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie,

e. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem.

8. Administrator bez uzyskiwania dodatkowego oświadczenia lub zgody ma prawo do:

a. wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie,

b. zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów Serwisu,

c. zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia profilu Użytkownika.

9. Administrator zastrzega, że stosowany w Serwisie układ i kompozycja stron, nawigacja, interaktywne aplikacje, zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo, niestanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność Administratora i są prawnie chronione.

10. Administrator ma obowiązek usunąć Profil na żądanie Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień pkt III. 5 i III.12 Regulaminu.

11. Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Serwisie, za wyjątkiem przypadków wskazanych w przepisach szczególnych.

12. Administrator ma prawo korygować zawartość strony internetowej Agrofoto.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Administrator jako zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań aby Serwis działał w sposób ciągły bez żadnych zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy jak i też zakłócenia w działaniu strony internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.

16. Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie tworzy żadnych zobowiązań po stronie Administratora.

VII. Dane osobowe

1. Administrator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu konieczne jest podanie do wiadomości Administratora w toku procedury rejestracji Danych Osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Adagri sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354804, NIP 8942996794, REGON 021239495, adres e-mail: biuro@agrofoto.pl..

3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą, określa Polityka prywatności Serwisu.

VIII. Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi lub osobom pełniącym rolę moderatorów.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

IX. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w Serwisie.

2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu oraz poprzez poinformowanie Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty wewnętrznej w ramach Serwisu.

3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Jeżeli którykolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieobowiązujące, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

6. Korzystanie z serwisu podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj