Polityka prywatności

AGROFOTO.PL
POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
wersja obowiązująca od 25 maja 2018 r.

Ochrona sfery prywatności użytkowników Agrofoto.pl, w szczególności ochrony danych osobowych, jest aspektem, do którego przykładamy wielką wagę. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://agrofoto.pl.

Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy Agrofoto.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.agrofoto.pl, stanowiący własność „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław, e-mail: kontakt@agrofoto.pl,
 2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu,
 3. Administrator – podmiot prowadzący Serwis, tj. „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław, e-mail: biuro@agrofoto.pl, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343808, NIP: 8942989245, REGON: 021135399.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest „AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343808, NIP: 8942989245, REGON: 021135399.
 2. Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: daneosobowe@agrofoto.pl .

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W odniesieniu do zalogowanych Użytkowników (posiadających konto w Serwisie) Administrator przetwarza adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania i adres IP oraz ewentualnie inne dane osobowe, jeśli zostały podane przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego lub poprzez edycję danych w profilu Użytkownika.
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania przez Użytkownika z wybranych funkcjonalności Serwisu.
 4. Dane osobowe przekazane Administratorowi są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu dokonania rejestracji i udostępnienia Użytkownikowi konkretnych informacji lub usług, a także do utrzymywania kontaktu z Użytkownikami,
  • w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub partnerów Administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności do celów marketingu bezpośredniego,
  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, w tym zgodą wyrażoną podczas zapisu na newsletter.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy prawa obligują do retencji danych.
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym administratorom.
 8. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie danych do państw trzecich może mieć miejsce tylko w związku z korzystaniem z usług podmiotów z państw trzecich w związku z wysyłką newslettera, jednak wówczas Użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Administrator współpracuje z podmiotami, które przystąpiły do programu Tarczy Prywatności, zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 9. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w celach związanych z obsługą Serwisu, a także – zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika zgodą – w związku z wykonaniem zadań reklamowych, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych Użytkowników we własnym zakresie, ani powierzania ich dalszym osobom.
 10. Serwis Agrofoto.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecane jest, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Agrofoto.pl.

Logowanie poprzez inne portale (Facebook, Google)

 1. W przypadku logowania do Serwisu poprzez konto w innym portalu (Facebook, Google) dane służące uwierzytelnianiu logowania Użytkownika są importowane za pośrednictwem konta w tym innym portalu. Jeśli Użytkownik korzysta z tej opcji logowania, Administrator wykorzystuje identyfikator Użytkownika w portalu Facebook lub w Google.
 2. Jeśli użytkownik posiada profil publiczny Facebook i korzysta z opcji logowania poprzez sieć Facebook, sieć może udostępnić Administratorowi również inne dane osobowe Użytkownika, niewymagane przez Serwis Agrofoto.pl, takie jak imię i nazwisko, wiek, lokalizacja, preferencje, zawód oraz inne informacje związane z profilem publicznym, w tym zdjęcia lub listę znajomych w sieci społecznościowej, a także elementy polubione. Administrator nie wykorzystuje takich danych bez zgody Użytkownika. Dane posiadacza profilu prywatnego nie są udostępniane przez Facebook.

Uprawnienia osób, których dotyczą dane osobowe

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do dotyczących ich danych osobowych,
  • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
  • usunięcia dotyczących ich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

Rodzaje stosowanych plików cookies

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W razie zezwolenia przez Użytkownika na stosowanie plików cookies należy mieć na uwadze, że w tych plikach zapisywane są również informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie nazwy i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję „wyloguj” dostępną w Serwisie. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera lub innego urządzenia, z którego dokonano zalogowania do Serwisu. Osoby korzystające z takiego urządzenia będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Nie należy pozostawiać urządzeń dostępnych dla innych osób w stanie zalogowania do Serwisu.
 4. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych w ramach Serwisu.

Modyfikowanie ustawień dotyczących cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Blokowanie plików cookies zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale niestety może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn i dostępnością niektórych usług (funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu).

Profilowanie

 1. W celu dostarczenia Użytkownikom usług dopasowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika, Administrator dokonuje profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dokonywanego na podstawie danych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu). Administrator dokonuje profilowania na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie (podczas korzystania za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej agrofoto.pl) i poza Serwisem, przy wykorzystaniu plików cookies.
 2. Profilowanie ma na celu:
  • dostarczanie Użytkownikom treści odpowiadających jego zainteresowaniom, poprzez dopasowanie widoku strony i tematyki wyświetlanych treści merytorycznych i reklamowych do preferencji Użytkownika.
  • zapewnienie większego bezpieczeństwa usług, w tym poprzez wykrywanie botów, oszustw i nadużyć,
  • umożliwienie udoskonalania usług oraz tworzenia nowych produktów i funkcjonalności Serwisu.
 3. Za zgodą Użytkownika Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika przy pomocy profilowania w celu przedstawienia oferty marketingowej dopasowanej do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Usługi firm trzecich

Usługa ochrony przed spamem
IPS Spam Defense Service przekazuje do usługi adres e-mail i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że konto rejestrujące jest źródłem spamu.
reCAPTCHA v2
Ta strona używa CAPTCHA, aby upewnić się, że ludzie wykonują określone czynności. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj