Skocz do zawartości

Zdjęcie

Dicurex Flo 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -480/2014d z dnia 16.12.2014 r. zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R -29/2014 h.r. z dnia 31.03.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Str. 25, A -4021 Linz, Republika Austrii, tel.: +43 70 6918 2006, fax: +43 70 6918 2004
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82, fax: +48 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl
DICUREX FLO 500SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) -500 g/l (35,71%).

Pozwolenie MRiRW nr R -29/2014 h.r. z dnia 31.03.2014 r. zmienione decyzją MRIRW nr R -480/2014d z dnia 16.12.2014 r.


Uwaga
H351 -Podejrzewa się, że powoduje raka.
H361d -Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
DicuRex Flo 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Substancja czynna chlorotoluron jest inhibitorem procesu fotosyntezy. Objawem działania herbicydu jest chloroza liści roślin wrażliwych, a następnie ich zamieranie. Środek działa również w niskich temperaturach. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny
Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny,bodziszek drobny, samosiewy rzepaku
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy

Jesienią od fazy 3 liści zbóż do wystąpienia przymrozków (faza 3 liści ma miejsce wówczas, gdy liść trzeci jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe.

Wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji zbóż, do pełni fazy krzewienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się podczas okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, z wyjątkiem rzepaku ozimego uprawianego na polu, na którym wiosną zastosowano DicuRex Flo 500 SC, który w niesprzyjających warunkach może reagować negatywnie. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez szkodniki, choroby, przymrozki, suszę itd.) roślinami następczymi mogą być: jęczmień jary, pszenica jara, ziemniak, groch siewny.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów, to jest podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu.
2. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.
3. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.
4. W celu niedopuszczenia do powstawania odporności chwastów na środek stosować przemiennie herbicydy należące do grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne. Opryskiwać podczas bezwietrznej pogody.
6. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
7. Środka nie stosować:
-w temperaturze powyżej 20°C,
-na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
-na rośliny mokre lub zwiędnięte,
-na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
-po wschodach, wcześniej niż w fazie trzech liści pszenicy i jęczmienia,
-w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »