Skocz do zawartości

Zdjęcie

Glean 75 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-142/2012d z dnia 02.07.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-96/2008 z dnia 11.12.2008 r.
Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17 B, 02-676 Warszawa,tel.: (22) 320 09 00, fax.: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com
Producent: DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillion, CH­1218 Le Grand Saconnex, Geneva, Switzerland, tel.: +41 (0) 22 7175111; fax: +41 (0) 22 7176088.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

G L E A N 75 WG
Zawartość substancji czynnej:
chlorosulfuron –1-(2-chlorofenylosulfonylo)-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn­2ylo)mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 75%.

Zezwolenie MRiRW nr R-96/2008 z dnia 11.12.2008 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-142/2012d z dnia 02.07.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w zbożach ozimych oraz lnie.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Glean 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Charakteryzuje się selektywnością czynną -tzn. rośliny chronione mają zdolność rozkładu środka. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Chwasty silnie zahamowane we wzroście i rozwoju nie stanowią konkurencji dla rośliny chronionej. Zastosowany przedwschodowo niszczy chwasty znajdujące się w fazie siewek. Susza, niskie, a także bardzo wysokie temperatury opóźniają działanie środka. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując środek przedwschodowo lub na młode intensywnie rosnące chwasty. Chwasty jednoliścienne są skuteczniej niszczone przed wschodami. Glean 75 WG może być stosowany na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, przetacznik perski, wyczyniec polny
Chwasty odporne np.: chwasty prosowate, mlecz polny, owies głuchy, perz właściwy, skrzypy
III ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. pszenica ozima, pszenżyto ozime
Środek stosować po siewie - przed wschodami lub po wschodach (od początku fazy drugiego liścia zboża), do końca wegetacji jesiennej. Przy przewadze zachwaszczenia miotłą zbożową zabieg wykonać najlepiej przed wschodami lub po wschodach do fazy trzech liści miotły. Gdy na polu przeważa przytulia czepna opryskiwać po wschodach do fazy trzech okółków przytulii.
Zalecana dawka: 20-25 g/ha.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w pszenicy ozimej Glean 75 WG
można stosować łącznie ze środkiem Legato Plus 600 SC w dawce:
Glean 75 WG 15 g/ha + Legato Plus 600 SC 0,75 l/ha.
Zabieg wykonać krótko przed zakończeniem wegetacji, gdy pszenica znajduje się w fazie 1-2
liści.

2. żyto
Środek stosować po siewie - przed wschodami lub po wschodach (od fazy 3 liści żyta) do zakończenia wegetacji jesiennej.
Zalecana dawka: 20-25 g/ha. stosowanie wiosenne pszenica ozima
Środek stosować wczesną wiosną po rozpoczęciu wegetacji, na młode, szybko rosnące chwasty.
Zalecana dawka: 15 g/ha.
Uwagi:
-
Wyższą z zalecanych dawkę stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej.

-
Niekorzystny dla działania środka przebieg pogody (łagodna zima bez mrozów o dużej ilości opadów) może spowodować potrzebę dodatkowego zwalczania niektórych chwastów wiosną np. przytulii czepnej.


Rośliny inne niż zboża i len mogą być wrażliwe nawet na znikomą pozostałość środka w glebie. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi rozkład środka w glebie są: kwasowość, wilgotność oraz aktywność mikrobiologiczna gleby. Wraz ze wzrostem kwasowości (zmniejszanie się wartości pH), wilgotności i temperatury gleby środek rozkłada się szybciej. Przed zastosowaniem środka Glean 75 WG należy:
-
zbadać odczyn gleby (pH w wodzie) poszczególnych pól, na których ma być stosowany środek (metodą wodnego roztworu gleby, stosunek wody do gleby 1:1),

-
wykluczyć możliwość stosowania na glebach o pH wyższym niż 7,5,

-
ustalić możliwość uprawy roślin następczych, po roślinach traktowanych środkiem Glean 75 WG (zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie "Następstwo roślin").


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zastosowaniu środka Glean 75 WG w zalecanych dawkach jesienią, roślinami następczymi
mogą być po upływie:
9 miesięcy - wyłącznie zboża oraz rzepak ozimy,
16 miesięcy - pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny,
24 miesięcy - można uprawiać wszystkie rośliny.
Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej zaleca się wykonanie orki.

Uwagi:
1.
Wyższą z zalecanych dawkę stosować do zwalczania przytulii czepnej i miotły zbożowej oraz chwastów w starszej fazie rozwojowej.

2.
Niekorzystny dla działania środka przebieg pogody (łagodna zima bez mrozów o dużej ilości opadów) może spowodować potrzebę dodatkowego zwalczania niektórych chwastów wiosną np. przytulii czepnej.


Po zastosowaniu środka Glean 75 WG wiosną roślinami następczymi mogą być:
W roku stosowania wyłącznie zboża,
a po upływie:
12 miesięcy - pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny
24 miesięcy - wszystkie rośliny uprawne.
Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej zaleca się wykonanie orki.

len
Glean 75 WG zwalcza większość występujących w lnie chwastów dwuliściennych w fazie
siewek.
Środek stosować powschodowo, w fazie "jodełki" gdy wysokość lnu wynosi 5-12 cm. Zabieg
wykonać jak najwcześniej, po wschodach większości chwastów.

Zalecana dawka: 10-15 g/ha.
Po zastosowaniu w lnie środka Glean 75 WG roślinami następczymi mogą być:
W roku stosowania wyłącznie zboża,
a po upływie:
12 miesięcy - pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny
24 miesięcy - wszystkie rośliny uprawne.
Przed siewem lub sadzeniem rośliny następczej zaleca się wykonanie orki.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji traktowanej środkiem Glean 75 WG, po wykonaniu orki można uprawiać wyłącznie zboża.

2.
Silny deszcz wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.


IV PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować:

na jednym polu lub użytku więcej niż raz w sezonie


jednorazowo w dawce wyższej niż 25 g/ha


na polach o pH gleby wyższym niż 7,5


w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych,


aparaturą agrolotniczą,


na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,


na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki, choroby,


w uprawie lnu w warunkach wysokiej temperatury, dużego nasłonecznienia i przewlekłej

suszy. Ze względu na szczególne zagrożenie zniszczenia roślin, do odchwaszczania których Glean 75 WG nie jest polecany, nie dopuszczać do:


znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach,


wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach zasięgu korzeni roślin.


V OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, LEN – NIE DOTYCZY
VI OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (co 5 gramów). Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego potrzebną ilością wody, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Podczas prac zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza. Przy sporządzaniu mieszanin -herbicyd towarzyszący dodawać do zbiornika wypełnionego do połowy wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka Glean 75 WG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając. Przy sporządzaniu mieszanin środków stosować wszelkie zalecenia i przeciwwskazania oraz środki ostrożności obowiązujące dla herbicydu wchodzącego w skład mieszaniny. Ciecz użytkową środka sporządzać bezpośrednio przed zastosowaniem. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem: -Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie
opróżnić -Napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem, -Części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia opryskiwaczy -Ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
VIII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00C i
nie wyższej niż 300C.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia opryskiwacza wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ostrożności. W przypadku stosowania środków myjących, postępować zgodnie z instrukcją załączoną do tych środków.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
X ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


3 odpowiedzi na ten temat

#2 Share mateusz817mm

mateusz817mm

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 73 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Warszawa

Napisany 29 marzec 2015 - 19:14

Glean 75 WG

Glean zastosowany w pazdzierniku czy w maju moge przesiac pole kukurydza albo gryka?Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Glean 75 WG Dzisiaj, 07:24
 •  

#3 Share newagro

newagro

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 307 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Zainteresowania:spec. Ochrona Roślin i Nasiennictwo
  spec. Diagnostyka w Ochronie Roślin
  spec. Integrowana Ochrona Roślin w Integrowanej i Ekologicznej Produkcji Roślinnej

Napisany 30 marzec 2015 - 07:09

Glean 75 WG

raczej słabo 


Najpopularniejsza wyszukiwarka środków ochrony roślin w Polsce oraz ciekawy blog tylko na www.agrofy.pl  :D  

 


Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Glean 75 WG Dzisiaj, 07:24
 •  

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Glean 75 WG Dzisiaj, 07:24
 •  

#4 Share Darkos795

Darkos795

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 220 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Uniejów

Napisany 30 marzec 2015 - 17:32

Glean 75 WG

Też nie radze.

 Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »