Skocz do zawartości

Zdjęcie

Nylon 75 WG


Załącznik do zezwolenia MRiRW
Nr R- 33/2010 i.r. z dnia 19.05.2010 r.

Producent/ Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Republiki Czeskiej:
Monsanto Europe S.A./N.V, Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo Belgii, tel. +32 3 568 51 11, fax : +32 3 568 50 90.
Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
K&S CHEMICALS Sp. z o. o., ul. Stodolniana 34, 97-300 Piotrków Trybunalski Tel. (044) 732 58 86, Fax. (044) 732 58 86, e-mail: kontakt@ks-chemicals.com
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

N Y L O N 75 WG
Zawartość substancji aktywnej:
sulfosulfuron 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(2-etylosulfonyloimidazo[1,2-a]pirydy-3­ylo)mocznik/ (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) -75%.

Zezwolenie MRiRW nr R- 33/2010i.r. z dnia 19.05.2010 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, parków narodowych i rezerwatów.

2.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej wynoszącej 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczno.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej wynoszącej 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

4.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.I. DZIAŁANIE NA CHWASTY
NYLON 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych oraz ograniczenia wzrostu i rozwoju perzu właściwego w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej. Środek jest pobierany przez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, iglica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rumianek pospolity, rdest powojowy, rdest ptasi,chaber bławatek, fiołek polny
Chwasty odporne: bylica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, podbiał pospolity, przetacznik polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się np. ostrożeń polny, powój polny.

UWAGA:
1.
Obfite opady deszczu i niska temperatura powietrza po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka na perz właściwy.

2.
Uproszczona uprawa gleby, duża ilość rozłogów perzu właściwego oraz brak dostatecznej obsady rośliny uprawnej mogą spowodować odrastanie perzu.


II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

a) PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
Środek stosować wiosną, na intensywnie rosnące chwasty. Zabieg wykonywać po rozpoczęciu wegetacji rośliny uprawnej do fazy drugiego kolanka zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 3-5 liści (5-10 cm wysokości), miotła zbożowa znajduje się od fazy wschodów do fazy 2-4 liści (5 cm wysokości), a perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości).
- PSZENICA OZIMA
Zalecana dawka: 13,3 - 26,5 g/ha.
Niższą z zalecanych dawek można stosować w przypadku zwalczania miotły zbożowej.

Środek Nylon 75 WG należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC
Nylon 75 WG 13,3–26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej
w pszenicy ozimej środek można stosować w mieszaninach z następującymi herbicydami:

Nylon 75 WG 13,3-20,0 g/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha.
albo Nylon 75 WG 13,3 g/ha + Mustang 306 SE 0,4 – 0,6 l/ha Mieszaniny stosować w terminach zalecanych dla herbicydu, z którym mieszany jest Nylon 75 WG (tj. od pełni fazy krzewienia do jej końca).


UWAGA:
Ze względu na antagonizm działania (obniżenie skuteczności chwastobójczej środka w zwalczaniu perzu) nie stosować wyżej wymienionych mieszanin w celu jednoczesnego zwalczania perzu właściwego oraz chwastów dwuliściennych. W takim przypadku wykonać oddzielne zabiegi.
- PSZENŻYTO OZIME
Zalecana dawka: 13,3 - 26,5 g/ha.
Niższą z zalecanych dawek można stosować w przypadku zwalczania miotły zbożowej

Środek Nylon 75 WG należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce:
Nylon 75 WG 13,3–26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/haB) PSZENICA JARA
Środek stosować od fazy krzewienia do fazy 2-go kolanka.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie
3-5 liści (5-10 cm wysokości), perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości), a owies
głuchy w fazie 1-3 liści (5-15 cm wysokości).

Zalecana dawka: 26,5 g/ha.

Środek Nylon 75 WG należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce:
Nylon 75 WG 26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


UWAGA:
1.
Opady deszczu występujące później niż w 4 godziny po zabiegu nie wpływają na skuteczność środka.

2.
Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka.

3.
W warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej.


III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Jesienią po zbiorze pszenicy i pszenżyta na polach, na których był zastosowany środek
ochrony roślin Nylon 75 WG, jako rośliny następcze można uprawiać zboża i rzepak ozimy.
Wiosną można uprawiać wszystkie rośliny za wyjątkiem buraków, które można uprawiać
w drugim sezonie wegetacyjnym (po upływie 24 miesięcy po zastosowaniu środka).
W przypadku konieczności likwidacji plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz,

choroby, szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać pszenicę jarą i ziemniak.

UWAGA OGÓLNA:
Sulfosulfuron jest jedną z substancji aktywnych należących do grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Odporność na sulfonylomoczniki została udokumentowana jedynie dla miotły zbożowej. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, produkty z grupy sulfonylomoczników powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: -Postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie – instrukcji stosowania preparatu -Dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów -Używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia: rotację herbicydów o różnym mechanizmie działania, rotację upraw, itp. -Informuj o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze sprzedawcą środków ochrony roślin, doradcą lub z producentem.

IV. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na tym samym polu w dawce większej niż 26,5 g/ha w sezonie,
-w pszenicy lub pszenżycie z wsiewką roślin motylkowych,
-łącznie z nawozami azotowymi,
-na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę lub choroby,
-przed spodziewanymi przymrozkami,
-podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny

uprawne. -podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

V. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY

VI. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Dokładnie odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą ciągle mieszając. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz w zbiorniku opryskiwacza.
UWAGA:
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

VIII. PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0.C i
nie wyższej niż 30.C, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi


IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
-Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
-Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
-Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
-Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
-W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub

etykietę. -Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. -Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
-Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
-W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
-Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
-Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. -Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. -Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TRAKTOWANIA
ICHJAKO SUROWCE WTÓRNE.


VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów – (0-17) 866-40-25
Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec – (0-32) 266-11-45
Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów – (0-14) 631-54-09
Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa – (0-22) 619-66-54
Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343-30-08
Okres ważności - 5 lat
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .......
Nr partii - ...................Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »