Skocz do zawartości

Zdjęcie

Grodyl 75 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -247/2013d z dnia 03.10.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -84/2009 z dnia 13.07.2009 r
Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. +33 4 72 85 25 25, fax: + 33 4 72 85 30 82.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 158, 02 -326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax.: (22) 572 36 03, www.bayercropscience.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


G R O D Y L 75 WG
Zawartość substancji czynnej:
amidosulfuron 1-(4,6-dimetyoksypirymidin-2-ylo)-3-metanosulfonylo-(metylo)­sulfamoilomocznik
związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika - 75%.

Zezwolenie MRiRW nr R - 84/2009 z dnia 13.07.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 324/2010d z dnia 10.12.2010 r.
decyzją MRiRW nr R - 261/2012d z dnia 15.10.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 247/2013d z dnia 03.10.2013 r.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I DZIAŁANIE NA CHWASTY
Grodyl 75 WG to środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego; stosowany nalistnie, jest przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (szczególnie
przytulii czepnej) w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy
jarej, pszenżycie jarym, życie.
Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez
korzenie oraz liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie wzrostu
i rozwoju chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-18 dni. Środek najlepiej
działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Środek zwalcza przytulię
czepną niezależnie od fazy rozwojowej.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, niezapominajka polna
Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetaczniki, chwasty
wieloletnie, chwasty jednoliścienne.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO, PSZENŻYTO OZIME
Grodyl 75 WG stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji. Środek można stosować wczesną wiosną gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5oC. Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej. Wyższe dawki środka Grodyl 75 WG zalecane są gdy środek stosowany jest bardzo wczesną wiosną (niskie temperatury powietrza). Zalecana dawka: 20-40 g/ha.
B) JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE
Środek stosować od fazy 5 liści do końca fazy krzewienia. Zalecana dawka: 20 g/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. UWAGI:

W zbożach ozimych do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych i złożonych znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju stosować wyższą dawkę środka to jest 40 g/ha.


Środka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.


Środek wnika do roślin w okresie 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym

okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


3. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać kukurydzę, pszenicę jarą, JĘCZMIEŃ JARY, ziemniaki. Nie uprawiać lucerny i koniczyny.
III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

2.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

3.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

4.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

5.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


VI PRZECHOWYWANIE
1.
Chronić przed dziećmi.

2.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

3.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC .


VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub

etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »