Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Shado 300 SC + Successor 600 EC


Posiadacz zezwolenia:
Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, Królestwo Danii tel. +45 969 096 90, fax: . +45 969 096 91
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Cheminova Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, Tel.: 22 571 40 50, fax: 22 571 40 51
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


SHADO 300 SC+SUCCESSOR 600 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej: sulkotrion 2-[2-chloro-4-(metylosulfonylo)benzoilo]-1,3-cykloheksanodion (związek z grupy trójketonów) 300 g w litrze petoksamid /2-chloro-N-(2-etyloksyetylo)-N-(2-fenyloprop-enylo-2-metylo)acetamid 600 g w litrze środka. Substancje niebezpieczne niebędace substancja czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R-58/2011 z dnia 05.09.2011 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu
Działa drażniąco na skórę
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zawiera petoksamid. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie „twin-pack”, stosowanych po siewie i wschodach
kukurydzy i chwastów. Najlepszy efekt chwastobójczy zostanie otrzymany gdy
mieszanina będzie zastosowana na młode chwasty, a Kukurydza będzie w fazie
maksimum 4 liści.
Przeznaczony jest do zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych
chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Widoczny efekt działania uzyskuje się w
ciągu 7-14 dni od zastosowania. Najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące
chwasty.
Pobierany jest głównie poprzez liście oraz korzenie chwastów i szybko
przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Środek przeznaczony do
stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, psianka czarna, rdest powojowaty, szarłat szorstki, tasznik pospolity
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Kukurydza
Środek stosować po siewie i wschodach chwastów we wczesnych fazach ich
rozwoju, gdy Kukurydza jest maksymalnie w fazie 4 liści.
Zalecana dawka :

Stosować jedno opakowanie zbiorcze (twin-pack) zawierające 5 litrów
preparatu SHADO 300 SC i 7.5 litra preparatu SUCCESSOR 600 EC na
powierzchnię 5 hektarów.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby
-mokre, w temperaturze (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 25oC, w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia oraz po długotrwałej suszy. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Mieszanina Shado 300 SC + Successor 600 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych.III SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Preparat Shado 300 SC znajdujacy sie w zbiorczym opakowaniu wlać do połowy objętości zbiornika opryskiwacza (z właczonym mieszadłem), wymieszać, następnie dodać preparat Successor 600 EC znajdujący się w zbiorczym opakowaniu i wymieszać. Uzupełnić wodę do pełnej pojemności zbiornika i dobrze wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem i jego opakowaniem.

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i
pokazać opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po
środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać opakowań zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 25oC.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »