Skocz do zawartości

Zdjęcie

Rofosat 360 SL


Posiadacz zezwolenia:
Makhteshim Agan Agro Poland SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: 0-71-794-22­35, fax: 0-71-794-39-66, e-mail: biuro@ma-agro.pl
Producent:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii, tel.: +353 (1) 822 45 55, fax: +353 (1) 822 46 78, e-mail: info@barcley.ie
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Makhteshim Agan Agro Poland SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: 0­71-794-22-35, fax: 0-71-794-39-66, e-mail: biuro@ma-agro.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
ROFOSAT 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat: N-(fosfonometylo) glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) -360 g/l (31%)
w postaci soli izopropyloaminowej.

Zezwolenie MRiRW Nr R-53/2011 z dnia 09.08.2011 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.I OPIS DZIAŁANIA
ROFOSAT 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych. Środek Rofosat 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
ROFOSAT 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się
po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
w dawce 4 l/ha: bratek polny, perz właściwy,
w dawce 5 l/ha.: babka lancetowata, bylica pospolita, mniszek lekarski, pokrzywa zwyczajna.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Przed zbiorem roślin, zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru. Pszenica ozima, jęczmień ozimy
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%,to
jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
lub
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Rofosat 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
UWAGI
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem,
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał
siewny.
Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej, można jej używać jako paszy
lub podściółki dla zwierząt.

2. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ściernisko).
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
lub
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Rofosat 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l /ha

3. Likwidacja ugorów i odłogów.
Środek nadaje się do stosowania na ugorach i odłogach.
Stosować na intensywnie rosnące chwasty

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Oprysk średniokroplisty

4. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - przed wschodami chwastów, - na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
5. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Rofosat 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie).
6. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5-7 dni
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Pszenica – 10 dni Jęczmień – 10 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy

ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia
aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony
osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (17) 866 40 25 – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »