Skocz do zawartości

Zdjęcie

Gold 450 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -315/2014d z dnia 02.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-65/2013 z dnia 23.05.2013 r.
Posiadacz zezwolenia: Adama Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel. +48 71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e -mail: biuro_amp@adama.com
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60, infolinia: + 48
(22) 395 66 66, fax +48 (22) 395 66 67, e -mail:biuro@adama.com, www.adama .com
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 -510 Konin, tel. (63) 240 01 18, Fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2.
„Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62 -002 Suchy Las, tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13; fax (61) 297 26 02; e -mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

3.
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 -870 Błonie, tel. 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01, www.whlogistics.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
GOLD 450 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
2,4-D w formie estru 2-etyloheksylowego (związek z grupy fenoksykwasów) -360 g w 1
litrze środka (33,96%),
fluroksypyr w formie estru 1 -metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu
pirydynokarboksylowego) -90 g w 1 litrze środka (8,49%)

Zezwolenie MRiRW nr R-65/2013 z dnia 23.05.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -315/2014d z dnia 02.09.2014 r.
Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na drogi oddechowe.
Działa drażniąco na skórę.

Etykieta Gold 450 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, stosuje się do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych szczególnie uciążliwych jak np. gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rumian polny, w pszenicy jarej, pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, pszenżycie jarym, pszenżycie ozimym, życie, owsie. Środek Gold 450 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, lecz w warunkach wysokiej wilgotności może działać także poprzez korzenie. Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów i białek. 2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin. Obie substancje biologicznie czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej. Pierwsze efekty działania widoczne są już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu: od fazy 2 do 8 liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, chwasty rumianowate do fazy rozety
o średnicy około 5 cm.).
Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej
rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, stulicha psia, tobołki polne, samosiewy rzepaku
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik polny
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
UWAGA
1) Środek może powodować przejściowe zahamowanie wzrostu oraz odbarwienia blaszek liściowych u niektórych odmian zbóż, 2) W niektórych odmianach zbóż środek może powodować obniżenie plonu ziarna.
1. PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, PSZENŻYTO JARE, OWIES
Opryskiwać od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,25 l/ha.
Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
2. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy pierwszego kolanka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,25 l/ha.
Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwaga: Na tren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich przez 21 dni od opryskiwania
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: -w temperaturze powietrza poniżej 8oC i powyżej 25oC. -po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami -w zbożach z wsiewką roślin motylkowych -na rośliny mokre, chore i uszkodzone -w czasie nadmiernej suszy -nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Gold 450 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu intensywnej uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Etykieta Gold 450 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
21 dni
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
pokazać opakowanie lub etykietę

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

Okres ważności-2 lata
Data produkcji-........
Zawartość netto-........
Nr partii-........

Etykieta Gold 450 EC, załącznik do decyzji MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »