Skocz do zawartości

Zdjęcie

Chwastox D 179 SL


Posiadacz zezwolenia:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna Spółka Akcyjna; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

CHW ASTOX D 179 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
MCPA -kwas (4-chloro-o-toliloksyoctowy/ w postaci soli sodowo-potasowej
(związek z grupy fenoksykwasów) -161 g w 1 litrze środka (14,87%).
dikamba -kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy w postaci soli sodowej
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 17,8 g w 1 litrze środka (1,64%).

Zezwolenie MRiRW nr R – 35/2012 z dnia 06.02.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
CHWASTOX D 179 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania uciążliwych,
jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.
Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie
zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we
wczesnych fazach rozwojowych tj. w fazie 2-3 pary liści właściwych. Pogoda ciepła
i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.
Środek Chwastox D 179 SL należy stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik polny

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Opryskiwać wiosną, od początku do końca fazy krzewienia pszenicy ozimej.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

Przeciwwskazania
- Środka nie stosować: - w późniejszych od zalecanych fazach rozwojowych rośliny uprawnej oraz w dawkach

wyższych od zalecanej, ze względu na możliwość uszkodzenia zboża,
- na pszenicę ozimą z wsiewkami roślin motylkowych,
- w okresie suszy,
- na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,
- w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC,
- przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem.
-Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz w zbiorniku wymieszać zgodnie
z instrukcją obsługi danego typu opryskiwacza. W przypadku opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Dla ludzi – nie dotyczy. Dla zwierząt – 21 dni.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu).
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji).
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz).
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO.
Nie dotyczy.
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne, okulary i ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących obiektem zwalczania konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności -3 lata
Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »