Skocz do zawartości

Zdjęcie

MAISTER 310 WG2


Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska; tel.: +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03
Konfekcjoner:
Agropak Sp. J., B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel. 48 32 601 69 18, fax: 48 32 615 63 30, e - mail: agropak@agropak.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
M A I S T E R 310 WG
Zawartość substancji czynnych: foramsulfuron -1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(2-dimetylokarbamolilo-5­formamidofenylosulfonylo)mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) ­
300 g w 1 kg środka
jodosulfuron metylosodowy – sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4­metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)ureidosulfonylo]benzoesowego (związki z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 10 g w 1 kg środka
Zezwolenie MRiRW Nr 10/2002 z dnia 4.02.2002r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 205/2003p z dnia 31.07.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 109/2004o z dnia 04.03.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 178/2007 z dnia 26.04.2007 r.
decyzją MRiRW nr R - 9/2011d z dnia 07 .01.2011 r.
decyzją MRiRW nr R - 27/2012d z dnia 23.01.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 313/2013d z dnia 12.12.2013 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skóra.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany
nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych
i jednoliściennych w kukurydzy.
Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym. Zawiera dwie substancje aktywne z grupy
pochodnych sulfonylomocznika. Pobierany jest głównie poprzez liście chwastów
i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów.
Najskuteczniej zwalcza, młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-3 liści.
Efekt chwastobójczy widoczny jest po 14-18 dniach od wykonania zabiegu.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: babka zwyczajna, bieluń dziędzierzawa, blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, komosa wielonasienna, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mlecz polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, pokrzywa żegawka, poziewnik polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, proso, przytulia czepna, psianka czarna, psianka kosmata, rumian polny, rumianek pospolity, rzepień, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, sporek polny, stulicha psia, sorgo, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, uczep trójlistkowy, wiechlina roczna, włośnica sina, wilczomlecz obrotny, włośnica zielona, wyczyniec polny, złocień polny, żółtlica drobnokwiatowa, życica trwała, życica wielokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: portulaka pospolita, palusznik krwawy, palusznik nitkowaty, przetacznik perski, rdest plamisty, rdest ptasi
Chwasty odporne: powój polny, rdest powojowaty.


II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. KUKURYDZA.
Środek stosować po wschodach od fazy 2 liści do fazy 6 liści roślin kukurydzy.
Zabieg wykonać po masowych wschodach chwastów, gdy większość chwastów znajduje się
w fazie siewek (2-4 liście).
Środek stosować tylko łącznie z adiuwantem (środek wspomagający). Zaleca się stosowanie
adiuwanta Actirob 842 EC. Można także stosować adiuwant Olbras 88 EC.
Maister 310 WG 0,1-0,15 kg/ha + Actirob 842 EC 1,3-2 l/ha.
lub
Maister 310 WG 0,1-0,15 kg/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
Środek można stosować w dawkach dzielonych:
pierwszy zabieg – w fazie 2-4 liści kukurydzy, po wschodach chwastów
Maister 310 WG 0,075 kg/ha + Actirob 842 EC 1 l/ha.
drugi zabieg – w fazie 4-6 liści kukurydzy, w około 8-14 dni po pierwszym zabiegu
Maister 310 WG 0,075 kg/ha + Actirob 842 EC 1 l/ha.
W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać gdy rośliny
chwastnicy mają 2-6 liści lub są w fazie krzewienia.
W przypadku zwalczania perzu właściwego i ostrożenia polnego zabieg najlepiej wykonać w
fazie intensywnego wzrostu tych chwastów (gdy mają 15-20 cm wysokości), nie później niż
w fazie 6 liści kukurydzy stosując górną dawkę środka Maister 310 WG (0,15 kg/ha).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
-
Maister 310 WG działa głównie poprzez liście chwastów a więc nie zwalcza zachwaszczenia wtórnego czyli chwastów kiełkujących po wykonaniu zabiegu.

-
W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów.

-
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na skuteczność środka.NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny. Po zaoraniu plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez przymrozki, choroby lub szkodniki na polu tym po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać kukurydzę.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
1.
na plantacjach nasiennych, na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodach hodowlanych

2.
na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę.

3.
podczas spadków temperatury poniżej 8oC, w warunkach dużych dobowych wahań temperatury mogących osłabić kondycję roślin (w dzień 25oC w nocy poniżej 8oC), w temperaturze powyżej 25oC, w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin (np. widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, pH, itp.)

4.
jeżeli na danym polu wysiano nasiona kukurydzy zaprawione owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi lub środki fosforoorganiczne zastosowano doglebowo (granulat doglebowy). Należy pamiętać również o tym, że po foramsulfuronie (substancji biologicznie czynnej środka Maister 310 WG) w kolejnym roku po zastosowaniu nie wysiewać nasion kukurydzy zaprawionych owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi.

5.
podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

6.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:


• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.


VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Uwaga!
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środku ochrony roślin do
innych celów w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.


IX ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów -(17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec -(32) 266 11 45 Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów -(14) 631 54 09 Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa -(22) 619 66 54 Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław -(71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »