Skocz do zawartości

Zdjęcie

CHWASTOX TURBO 340 SL


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 66 /2008 z dnia 01.10.2008 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Zakłady Chemiczne "Organika -Sarzyna" S. A.; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 (017) 240 71 11, fax.: +48(017) 240 71 22, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

C H W A S T O X TURBO 340 SL
Zawartość substancji aktywnych: MCPA /kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy/ (związek z grupy fenoksykwasów) w formie soli potasowej -300 g w 1 litrze środka dikamba /kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy/ (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) w formie soli sodowej - 40 g w 1 litrze środka
Zezwolenie MRiRW nr 66/2008 z dnia 01 .10.2008 r.


Szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu


UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
CHWASTOX TURBO 340 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych oraz kukurydzy.
Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów powodując ich deformację,
a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza chwasty
znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych - siewki, rozetki.
Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdesty, samosiewy rzepaku, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna
Chwasty odporne: bylica pospolita, chwasty jednoliścienne, przymiotno kanadyjskie,
skrzyp polny.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies
Zalecana dawka: 2 l/ha
Zboża opryskiwać od początku do końca fazy krzewienia.
2. pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto
Zalecana dawka: 2,5 l/ha
Opryskiwać wiosną do końca fazy krzewienia.
3. KUKURYDZA
Zalecana dawka: 1,75-2 l/ha
Opryskiwać w fazie 5-6 liści kukurydzy.
Uwagi odmianowe:
-
Środek nie ma negatywnego wpływu na wzrost i plonowanie następujących odmian kukurydzy: 22, 44, Banguej, Chambord, Iman, Janna, Koka, Limko, Matilda.

-
Środek nie obniża plonowania następujących odmian kukurydzy: An Jou 235, An Jou 258, Cedro, Clarica, Electra, Fido, Flavius, Haiti, Inagua, Kenzler, Monopol, Tenet, Turini i Wiarus. W odmianach tych środek może powodować przemijające skręcenia i zwinięcia blaszek liściowych lub zahamowanie wzrostu.

-
W odmianach kukurydzy: Airbas, Anna, Baca, Grom, LG 2222, LG 2275, Magister, Marignam i Prosna środek powoduje trwałe uszkodzenia roślin prowadzące do obniżenia plonu.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
DLA LUDZI I PSZCZÓŁ - NIE DOTYCZY
DLA ZWIERZĄT - 21 DNI
UWAGA!
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od dnia zabiegu.
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Nie wdychać par cieczy użytkowej.
. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
. Środka nie stosować: -w późniejszych od zalecanych fazach rozwojowych rośliny uprawnej, ze względu na możliwość uszkodzenia,
-
w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

-
na rośliny chore lub uszkodzone,

-
w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC,

-
przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczami,

-
w kukurydzy cukrowej i w materiałach hodowlanych kukurydzy.


. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 349 28 31 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 51 77 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »