Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Butisan Duo 400 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-41/2010d z dnia 10.02.2010 r. zmieniającej zezwolenie nr R-39/2008 z dnia 06.05.2008 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
BASF SE, Carl Bosch Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Niemcy,
Tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de


Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa tel.: (22) 570 99 99, fax.; (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

BUT I SA N DU O 400 EC
Zawartość substancji aktywnych: Metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 200 g/l 2’,6’-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid Dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 200 g/l (S)-2-chloro-N-(2,4-dimetylo-3-tienylo)-N-(2-metoksy-1-metyloetylo)acetamid
Substancje niebezpieczne nie będące substancjami aktywnymi: alkohol benzylowy, solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa-niespecyfikowana.
Zezwolenie MRiRW nr R-39/2008 z dnia 06.05.2008 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-41/2010d z dnia 10.02.2010 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Butisan Duo 400 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty do fazy dwóch liści.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetaczniki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, mak polny
Chwasty odporne: gorczyca polna, ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy zbóż, wilczomlecz obrotny, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. RZEPAK OZIMY
Środek stosować:
a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią. Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
B) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści. Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
UWAGI:
-
Niższą z zalecanych dawkę środka Butisan Duo 400 EC stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.

-
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

-
Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Środek ochrony roślin Butisan Duo 400 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych

następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Butisan Duo 400
EC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu
orki o głębokości 15-20 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą,
jęczmień jary, groch, bobik oraz rzepak jary.
Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, zboża ozime można
wysiewać w końcu września po wykonaniu orki o głębokości około 15-20 cm.

PRZECIWWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.


Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.


Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.


Natychmiast zdjąć cała zanieczyszczoną odzież.


Zanieczyszczoną skórę natychmiast zmyć dużą ilością wody i mydła.


Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.


W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokazać opakowanie lub etykietę.


Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.


Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.


Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowisku.


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.


Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 349-28-31 Rzeszów – (17) 866-44-09 Kraków – (12) 683-11-34 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 629-95-88 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »