Skocz do zawartości

Zdjęcie

AGRIA-Fenoksaprop 069 EW


Załącznik do zezwolenia MRiRW
Nr R - 47/2010i.r. z dnia 02.07.2010 r.

Producent:
Bayer CropScience GmbH, Industrtepark Hoechst, 65926 Frankfurt am Main, Republika Federlana Niemiec;
Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec:
Nufarm Deutschland GmbH, Im MediaPark 4e, 50670 Köln, Republika Federalna Niemiec; Tel.: 0221/179 179-0, www.nufarm.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
AGRIA Chemicals Poland Sp. z o.o., Rynek Główny 13, 43-600 Jaworzno; Tel./fax: +48 326141188.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
AGRIA-FENOKSAPROP 069 EW
Zawartość substancji aktywnej:
fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów)/ester etylowy kwasu 2-[4-(6­chloro-1,3-benzoksazol-2-iloksy)fenoksy] propanowego -69 g w 1 litrze środka.

Substancja niebezpieczna, nie będąca substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa)
węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW Nr R - 47/2010i.r. z dnia 02.07.2010 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


Etykieta Agria-Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW1

I. OPIS DZIAŁANIA
AGRIA-FENOKSAPROP 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych Agria-Fenoksaprop 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny
Chwasty odporne: kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, rośliny dwuliścienne.
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Środek stosować po wschodach zbóż, od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia chwastów jednoliściennych.
1. pszenica ozima
Zwalczanie miotły zbożowej:
wiosną po ruszeniu wegetacji
Zalecana dawka: 1-1,2 l/ha.

2. jęczmień jary
Zwalczanie owsa głuchego:

Środek stosować w fazie krzewienia jęczmienia najpóźniej do początku fazy strzelania w
źdźbło (od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia owsa głuchego).

Zalecana dawka: 0,8-1 l/ha.

Nie stosować później niż w fazie 4 liści owsa głuchego.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zaleca się opryskiwanie drobnokropliste, używając końcówek
płaskostrumieniowych przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

UWAGI:
-
Wyższą z zalecanych dawkę stosować do zwalczania chwastów znajdujących się w późniejszej fazie rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze, podczas suszy), niższą z zalecanych dawkę stosować do zwalczania chwastów we wcześniejszych fazach rozwojowych (przed rozpoczęciem fazy krzewienia).

-
Wyższą dawkę środka Agria-Fenoksaprop 069 EW stosować, gdy jest on stosowany w mieszaninach z innymi środkami.


Etykieta Agria-Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW2
-
Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka w takich warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.

-
Środek może powodować przemijające przebarwienia liści w jęczmieniu jarym nie wpływające jednak na plon.


III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji, na której stosowano środek. Agria-Fenoksaprop 069 EW (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY


V. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY
VI. PRZECIWWSKAZANIA
1. Nie stosować środka
a) na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,
B) w okresie występowania przymrozków,
c) w temperaturze powyżej 28°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,


-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek przed użyciem dokładnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać (z włączonym mieszadłem) do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie wymieszać, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i ponownie dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać w dni pogodne. Warunkiem optymalnego działania środka jest równomierne pokrycie chwastów cieczą użytkową. Środek jest odporny na zmywanie, jeżeli po zabiegu rośliny zdążą wyschnąć (opady deszczu w 2 godziny po wykonaniu zabiegu nie mają wpływu na działanie środka).
VIII. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i
nie wyższej niż 30°C .
Chronić przed dziećmi.

Etykieta Agria-Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW3

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. . W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. Produkt i opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny.
. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. . Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. . Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA!
ZABRANNIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.


X. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
XI. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........
Etykieta Agria-Fenoksaprop 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW4Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »