Skocz do zawartości

Zdjęcie

Agronicosulfuron 040 SC


Załącznik do decyzji MRiRW Nr R-283/2010d z dnia 19.10.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-14/2009i.r. z dnia 27.07.2009 r.
Producent/ Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Królestwa Hiszpanii:
ISK Biosciences Europe S.A., Avenue Louise 480, Bte 12, B-1050 Bruksela, Królestwo Belgii; Tel.: +32 2 627-86-11, fax: +32 2 627-86-00.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Zaopatrzenie Rolnictwa BEA-AGRA Beata Cieślewicz, Odolion, ul. Dworcowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski; Tel.: (054) 282 49 63, fax: (054) 282 49 63.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
AGRONICOSULFURON 040 SC
Zawartość substancji aktywnej: nikosulfuron 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-dimetylokarbamoilo-2-pirydylosulfonylo) mocznik; związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 40 g/l.
Zezwolenie MRiRW Nr R- 14/2009i.r. z dnia 27.07.2009 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R-283/2010d z dnia 19.10.2010 r.

Drażniący
Działa drażniąco na skórę.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


Etykieta Agronicosulfuron 040 SC, załącznik do zezwolenia
MRiRW
I. OPIS DZIAŁANIA
AGRONICOSULFURON 040 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
AGRONICOSULFURON 040 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, rdest powojowaty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści), skrzyp polny.
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. KUKURYDZA
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy.
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych.
Zabieg wykonać gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia. Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zwalczanie chwastów dwuliściennych
Zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści. Zalecana dawka: 1 l/ha (chwasty jednoroczne).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA!
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Szczególnie silnie mogą reagować odmiany: Contessa, Fart, Frida, Koka, Melina, Mieszko, Mona i Trophee.
III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:
-
zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych; po 9 miesiącach - na glebach obojętnych i zasadowych,

-
strączkowe - po 9 miesiącach

-
lucernę - po 12 miesiącach.


Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
Etykieta Agronicosulfuron 040 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
IV. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY.

V. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY.
VI. PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
-
w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych

-
w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści

-
na odmianę kukurydzy Koka


2. Zabiegu nie wykonywać:
-
bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy

-
w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC

-
na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby

-
na rośliny mokre (rosa, deszcze)

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym
mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII. PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej zakresu
0-30 0C.
Chronić przed dziećmi.

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

-
Unikać zanieczyszczenia skóry.

-
Nie wdychać rozpylonej cieczy.

-
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

-
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

-
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

-
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

-
Opróżnione opakowanie usuwać jako odpad komunalny.

-
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


Etykieta Agronicosulfuron 040 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli ile to możliwe, pokaż etykietę.
XI. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańska – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0- 42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0- 61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........
Etykieta Agronicosulfuron 040 SC, załącznik do zezwolenia
MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »