Skocz do zawartości

Zdjęcie

Jetix 700 SC


Zał. do pozwolenia MRiRW nr R - 25 /2013h.r. z dnia 21.06.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
JT Agro Limited 3rd Floor, 126-134 Baker Street, Londyn W1U 6UE, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,tel.:+44 1628 828242, fax: +1628 828242.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
J E T I X 700 SC
Zawartość substancji czynnej: metamitron - (związek z grupy triazynonów) – 700 g w 1 litrze środka (59,1%).
Pozwolenie MRiRW nr R -25/2013h.r. z dnia 21.06.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany
w środowisku wodnym.


UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I. DZIAŁANIE NA CHWASTY
Jetix 700 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku ćwikłowym. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik polny, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe np.: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polny
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, ostrożeń polny, skrzyp polny, owies głuchy,
rdest powojowy, włośnica sina.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
a) BURAKI CUKROWE
Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu:
- zabieg doglebowy i zabiegi nalistne
pierwszy zabieg
Jetix 700 SC w dawce 1,5-2 l/ha, po siewie buraka, przed wschodami chwastów;
drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-10 dni po pierwszym zabiegu Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha;
trzeci zabieg w 7-10 dni po drugim zabiegu Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 SC 0,8-1 l/ha
- ochrona plantacji oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych
Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:
pierwszy zabieg
Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha;
drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha;
trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu na chwasty w fazie liścieni Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha
BURAK ĆWIKŁOWY
Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka lub po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści Zalecana dawka: 4-5 l/ha. W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju Jetix 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC w dawce: Jetix 700 SC 3-4 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha. Jetix 700 SC można stosować także w dawce dzielonej: I zabieg w fazie 2-4 liści w dawce: 2 l/ha II zabieg w 7-10 dni po pierwszym zabiegu w dawce 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1.
Stosując środek powschodowo zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).

2.
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.

3.
Stosując Jetix 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania).

4.
Środek Jetix 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10oC wolniej działa.

5.
Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.


2. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Jetix 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin
przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki
cukrowe i pastewne, łubin, seradelę.
Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków
należy uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na rośliny uprawiane następczo.

3. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. w terminie przedwschodowym:
- w okresie długotrwałej suszy
2. w terminie powschodowym:
-
na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki

-
na rośliny mokre


-
w okresie spodziewanych przymrozków Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III. OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

2.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

3.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

4.
Sporządzając mieszaninę środków Jetix 700 SC i Betanal Progress 274 EC, Kontakttwin 191 EC lub Powertwin 400 SC najpierw sporządzić ciecz użytkową tych środków (wlewając środek do małej ilości wody w zbiorniku -zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji jego stosowania) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wlać do zbiornika odmierzoną ilość środka Jetix 700 SC (ciągle mieszając) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając.

5.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

6.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

7.
Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm.

8.
Nie zaleca się wykonywania zabiegów, gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25oC.

9.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

10.
Stosując środek powschodowo zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).

11.
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.

12.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


VI. PRZECHOWYWANIE
1.
Chronić przed dziećmi.

2.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

3.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

4.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.


VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodą użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 349 28 31 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 51 77 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »