Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Jetix 700 SC

Pytanie

agrofoto    82

Zał. do pozwolenia MRiRW nr R - 25 /2013h.r. z dnia 21.06.2013 r. Posiadacz pozwolenia na handel równoległy: JT Agro Limited 3rd Floor, 126-134 Baker Street, Londyn W1U 6UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,tel.:+44 1628 828242, fax: +1628 828242. Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. J E T I X 700 SC Zawartość substancji czynnej: metamitron - (związek z grupy triazynonów) – 700 g w 1 litrze środka (59,1%). Pozwolenie MRiRW nr R -25/2013h.r. z dnia 21.06.2013 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Działa szkodliwie po połknięciu. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. UWAGA! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I. DZIAŁANIE NA CHWASTY Jetix 700 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku ćwikłowym. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. DZIAŁANIE NA CHWASTYChwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik polny, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaChwasty średnio wrażliwe np.: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polnyChwasty odporne: chwastnica jednostronna, ostrożeń polny, skrzyp polny, owies głuchy, rdest powojowy, włośnica sina. II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI a) BURAKI CUKROWE Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu: - zabieg doglebowy i zabiegi nalistne pierwszy zabieg Jetix 700 SC w dawce 1,5-2 l/ha, po siewie buraka, przed wschodami chwastów; drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-10 dni po pierwszym zabiegu Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha; trzeci zabieg w 7-10 dni po drugim zabiegu Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 SC 0,8-1 l/ha - ochrona plantacji oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni: pierwszy zabieg Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha; drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha; trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu na chwasty w fazie liścieni Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Betanal Elite 274 EC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha + Powertwin 400 SC 0,8-1 l/ha lub Jetix 700 SC 0,8-1 l/ha +Kontakttwin 191 EC 0,8-1 l/ha BURAK ĆWIKŁOWY Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka lub po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści Zalecana dawka: 4-5 l/ha. W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju Jetix 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC w dawce: Jetix 700 SC 3-4 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha. Jetix 700 SC można stosować także w dawce dzielonej: I zabieg w fazie 2-4 liści w dawce: 2 l/ha II zabieg w 7-10 dni po pierwszym zabiegu w dawce 2 l/ha Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. UWAGI: 1. Stosując środek powschodowo zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem). 2. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych. 3. Stosując Jetix 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania). 4. Środek Jetix 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10oC wolniej działa. 5. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami. 2. NASTĘPSTWO ROŚLIN Jetix 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków należy uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na rośliny uprawiane następczo. 3. PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: 1. w terminie przedwschodowym: - w okresie długotrwałej suszy 2. w terminie powschodowym: - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki - na rośliny mokre - w okresie spodziewanych przymrozków Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. III. OKRES KARENCJI Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ Okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. 2. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. 3. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. 4. Sporządzając mieszaninę środków Jetix 700 SC i Betanal Progress 274 EC, Kontakttwin 191 EC lub Powertwin 400 SC najpierw sporządzić ciecz użytkową tych środków (wlewając środek do małej ilości wody w zbiorniku -zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji jego stosowania) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wlać do zbiornika odmierzoną ilość środka Jetix 700 SC (ciągle mieszając) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając. 5. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. 6. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. 7. Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm. 8. Nie zaleca się wykonywania zabiegów, gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25oC. 9. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. 10. Stosując środek powschodowo zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem). 11. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych. 12. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VI. PRZECHOWYWANIE 1. Chronić przed dziećmi. 2. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 3. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 4. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła. VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Nosić odpowiednią odzież ochronną. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. - Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodą użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego. VIII. ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE IX. POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (0-58) 349 28 31 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 51 77 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×