Skocz do zawartości

Zdjęcie

Pleban 75 WG


Posiadacz zezwolenia: HELM AG, Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 40-2375-0, fax: +49 40-2375-1845.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

PLEBAN 75 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylowy – związek z grupy sulfonylomocznikowych - 750 g/kg (75%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 176/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Zawiera tribenuron metylowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
PLEBAN 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie mikrogranulatu do
sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego,
stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych
w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.
Środek ochrony roślin Pleban 75 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy polowych.II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Pleban 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Pleban 75 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.
Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność działania środka.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polne, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, nawrot polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdest powojowaty
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej, od fazy krzewienia
do początku fazy strzelania w źdźbło.
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający):

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pleban 75 WG 25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Pleban 75 WG 25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pleban 75 WG 20-25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Pleban 75 WG 20-25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.


2. Pszenica jara, jęczmień jary
Środek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło.
Środek stosować w fazie 2-4 liści chwastów:
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający):

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pleban 75 WG 20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Pleban 75 WG 20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Pleban 15-20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha Pleban 75 WG 15-20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
-
Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

-
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.

-
W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.

-
Niektóre gatunki chwastów np. rdest powojowy mogą wykazać odporność na środek. Celem zapobiegania uodpornienia się chwastów należy: - stosować środek na młode, intensywnie rosnące chwasty - stosować środek przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania.PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po wcześniejszej likwidacji plantacji, środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych w tym samym sezonie wegetacyjnym, po wykonaniu orki i upływie 30 dni od zabiegu dla zbóż i kukurydzy a w przyszłym sezonie wegetacyjnym dla wszystkich roślin uprawnych.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
-likwidacja plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym: zboża , kukurydza -30 dni, -po zbiorze rośliny uprawnej w przyszłym sezonie wegetacyjnym – nie dotyczy.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do połowy zbiornika następnie dodać Atpolan 80 EC/Silwett. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą ciągle mieszając. Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub
etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo
w przypadku stosowania dawki powyżej 15 g/ha.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do
tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji
dołączonej do środka myjącego. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych
roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne
wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż
zboża.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej
i które zwróciły się o taką informację.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

-jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc
medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Łódź – (42) 657-99-00 Poznań – (61) 847-69-46 Tarnów Warszawa Wrocław – (14) 631-54-09 – (22) 619-66-54 – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 30o C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »