Skocz do zawartości

Zdjęcie

Plateen 41,5 WG


Posiadacz zezwolenia: Bayer CropScience AG, Alfred–Nobel–Strasse 50, 40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: +33 4 72 85 48 88, fax: +33 4 72 85 49 26
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

PLATEEN 41,5 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
metrybuzyna (związek z grupy triazyn) – 17,5% (175 g/kg),
flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 24,0% (240 g/kg).
Zezwolenie MRiRW nr R-134/2013 z dnia 07.11.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego zagrożenia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany
doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych
jednoliściennych w ziemniaku.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Substancje czynne środka pobierane są głównie przez korzenie, w mniejszym stopniu przez
liście chwastów. Środek skutecznie niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przetacznik rolny, poziewnik szorstki, tobołki polne, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: owies głuchy, rdest powojowy
Chwasty odporne: perz właściwy.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. ZIEMNIAK
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI
-
Możliwe jest wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności, zwłaszcza w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Objawy te mają charakter przejściowy i nie wpływają na plonowanie ziemniaka.

-
Środek może słabiej działać w warunkach suszy.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na glebach zbrylonych i przesuszonych,
-na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych,
-w temperaturze powyżej 25oC,
-w dawkach wyższych od zalecanych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie po upływie 90 -100 dni od zastosowania, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Plateen 41,5 WG (w wyniku wymarznięcia roślin czy uszkodzenia przez choroby, szkodniki) na polu tym można uprawiać lucernę lub pomidor.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, WKTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga
dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe.
Zalecane ciśnienie robocze: 1,5-3 atm.
Odległość belki od powierzchni pola: 50-60 cm.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać kontaktu ze skórą.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej pokrytej zwarta roślinnością o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub zastosowanie odpowiednich rozpylaczy opryskiwacza, redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 75%.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej
niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »