Skocz do zawartości

Zdjęcie

Butisan 400 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-28/2014d z dnia 05.02.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-13/2008 z dnia 13.02.2008 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, D-67056 Ludwigshafen, Niemcy, tel.: +49 621 60-0, telefax +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 570 99 99, fax: (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

BUTISAN 400 SC
Zawartość substancji czynnej:
metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 400 g/l (35,4%)

Zezwolenie MRiRW nr R – 13 /2008 z dnia 12.02.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -74/2008 z dnia 25.04.2008 r.,
decyzją MriRW nr R-43/2010d z dnia 12.02.2010 r.
oraz decyzją MriRW nr R-28/2014d z dnia 05.02.2014 r.


Działa szkodliwie po połknięciu.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Butisan 400 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed
wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest powojowy, rdest ptasi.

Chwasty odporne: ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, wilczomlecz obrotny.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. rzepak jary
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną glebę (bez grud). Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

2. rzepak ozimy
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
W celu zwiększenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów środek można stosować w
tym terminie łącznie ze środkiem Command 480 EC w dawce:
Butisan 400 SC 2,0 l/ha + Command 480 EC 0,15 -0,2 l/ha.


Uwaga
Mieszaniny ze środkiem Command 480 EC nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych). Podczas stosowania tej mieszaniny przestrzegać ściśle zaleceń, przeciwwskazań, środków ostrożności zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania środka Command 480 EC.

UWAGI

Niższe z zalecanych dawki środków Butisan 400 SC i Command 480 EC stosować na glebach lżejszych, a wyższe na glebach cięższych, o dużej zawartości próchnicy i w warunkach silnego zachwaszczenia.


Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.


Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek ochrony roślin Butisan 400 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować w czasie wschodów rzepaku.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem Butisan 400 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki)
po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary,
ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej
uprawy) wysiać ponownie rzepak, po wcześniejszym zaoraniu na głębokość 20 cm,
poczynając od końca września można uprawiać zboża ozime.
Podczas stosowania mieszaniny ze środkiem Command 480 EC przestrzegać zaleceń
następstwa roślin zgodnie z etykietą -instrukcją stosowania środka Command 480 EC.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem Command 480 EC, przygotować ciecz
użytkową środka Butisan 400 SC w połowie wymaganej ilości wody, dodać Command 480
EC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Natychmiast zdjąć całą zabrudzoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk (58) 682-04-04 Rzeszów (17) 866-40-25
Kraków (12) 411-99-99 Sosnowiec (32) 266-11-45
Lublin (81) 740-89-83 Tarnów (14) 631-54-09
Łódź (42) 657-99-00 Warszawa (22) 619-66-54
Poznań (61) 847-69-46 Wrocław (71) 343-30-08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -..........
Zawartość netto -........
Nr partii -. …….
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »