Skocz do zawartości

Zdjęcie

Chwastox MP 600 SL


Posiadacz zezwolenia: Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna” Spółka Akcyjna; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna. Tel.: (017) 24 07 111, fax: +48 (017) 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślinw celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
CHWASTOX MP 600 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
mekoprop-P /kwas ®-2-(4-chloro-2-metylofenoksy)-propionowy/
(związek z grupy fenoksykwasów) w postaci soli dimetyloaminowej -600 g/l (52,9 % w/w)

Zezwolenie MRiRW nr R-1/2012 z dnia 03.01.2012 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą Działa toksycznie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

OPIS DZIAŁANIA
CHWASTOX MP 600 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej a stosowany w mieszaninie ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym. Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych -siewki, rozetki. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi
roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka. Środek Chwastox MP 600 SL przeznaczony
jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rumian polny, samosiewy rzepaku i tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota różowa, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna
Chwasty odporne: mak polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. PSZENICA OZIMA
Pszenice ozimą opryskiwać na wiosnę w fazie krzewienia pszenicy ozimej do fazy drugiego kolanka.
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

2. JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA OZIMA
Pszenicę ozima i JĘCZMIEŃ JARY opryskiwać wiosną w fazie krzewienia zbóż do fazy drugiego kolanka zbóż w dawce :
Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha.
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0.5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwagi:

Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.

Stosując mieszaninę ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie instrukcji jego stosowania.


PRZECIWWSKAZANIA


Środka Chwastox MP 600 SL nie stosować:
- w późniejszych od zalecanych fazach rozwojowych rośliny uprawnej, ze względu na

możliwość jej uszkodzenia,
- na zboża z wsiewkami roślin motylkowych,
- w okresie suszy,
- na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,
- w temperaturze poniżej 100C i powyżej 250C,
- przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz w zbiorniku wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi danego typu opryskiwacza. W przypadku opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Chwastox MP 600 SL ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL, przygotować ciecz użytkową środka Chwastox MP 600 SL w połowie wymaganej ilości wody a następnie dodać środek Chwastox Turbo 340 SL i uzupełnić wodą do wymaganej ilości. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk -(0-58) 682 04 04 Rzeszów -(0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec -(0-32) 266 11 45
Lublin -(0-81) 740 89 83 Tarnów -(0-14) 631 54 09
Łódź -(0-42) 657 99 00 Warszawa -(0-22) 619 66 54
Poznań -(0-61) 847 69 46 Wrocław -(0-71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »