Skocz do zawartości

Zdjęcie

Starane 250 EC


Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: (22) 854 03 20, faks: (22) 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
STARANE 250 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) -250 g/l
(24,77%)

Substancje niebezpieczne nie będące substancjami aktywnymi: Solwent nafta (ropa
naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; niskowrząca benzyna -niespecyfikowana,
dichlorometan

Zezwolenie MRiRW nr R – 52/2013 z dnia 10.04.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Produkt łatwopalny Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę Ograniczone dowody działania rakotwórczego Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

I OPIS DZIAŁANIA
Starane 250 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i na użytkach zielonych. Środek Starane 250 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni
roślin powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne
po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach.
Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, samosiewy rzepaku, stulicha psia, mak polny, mniszek pospolity, przetacznik bluszczykowy, szczaw zwyczajny
Chwasty odporne: ostrożeń polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. pszenica ozima, pszenżyto ozime
Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 13 – 37)
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1 Odstęp pomiędzy zabiegami – nie dotyczy
Starane 250 EC można stosować do zwalczania chwastów dwuliściennych w mieszaninie ze środkiem Granstar 75 WG do końca fazy krzewienia zbóż w dawce:
Starane 250 EC 0,3 l/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha.
2. pszenica jara, jęczmień jary
Opryskiwać od fazy 3-4 liści zbóż do początku fazy liścia flagowego (BBCH 13 – 37).

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1
Odstęp pomiędzy zabiegami – nie dotyczy

Starane 250 EC można stosować do zwalczania chwastów dwuliściennych w mieszaninie ze
środkiem Granstar 75 WG do końca fazy krzewienia zbóż w dawce:

Starane 250 EC 0,3 l/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha.

Uwagi:
W zbożach ozimych dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i
liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej
wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze,
natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju
i w przypadku silnego zachwaszczenia.

Użytki zielone.
Środek stosować wiosną lub wczesną jesienią, jednak nie później niż do połowy września, gdy chwasty osiągną wysokość 8-10 cm i wytworzą co najmniej 3-4 liście
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1 Odstęp pomiędzy zabiegami – nie dotyczy
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
-
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a szczególnie bydła mlecznego, wcześniej niż po upływie 7 dni od zabiegu.

-
W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.

-
W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy ściśle przestrzegać etykiet tych środków.


PRZECIWWSKAZANIA


Środka nie stosować:
-w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
-na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę. Na plantacji, na której zastosowano środek Starane 250 EC w mieszaninie z innym środkiem ochrony roślin należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład tej mieszaniny.


OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji wiosną tego samego roku, po
wykonaniu uprawy przedsiewnej można siać zboża jare i kukurydzę.
Po zbiorze roślin uprawnych – wszystkie rośliny.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Pastwiska (zwierzęta gospodarskie) – 7 dni
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Pastwiska -7 dni
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza,
i pokazać opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). Pomoc medyczna: W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk -(0-58) 682 04 04 Rzeszów -(0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec -(0-32) 266 11 45 Lublin -(0-81) 740 89 83 Tarnów -(0-14) 631 54 09 Łódź -(0-42) 657 99 00 Warszawa -(0-22) 619 66 54 Poznań -(0-61) 847 69 46 Wrocław -(0-71) 343 30 08
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o C
i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »