Skocz do zawartości

Zdjęcie

NIKOSH 040 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-244/2012d z dnia 05.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 34/2010 z dnia 20.04.2010 r.
Posiadacz zezwolenia: Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, B 1730 Asse, Królestwo Belgii, tel.: +32-2466 4444, fax: +32-2463 3658.
Producent: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.., Domnic Holm, 29-th Road, Badra (West), Mumbai 400050, Republika Indii, tel.: +91 22 5678 2800, fax: 91 22 5678 2828, e-mail:
shardain@vsni.com


Podmioty wprowadzające środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1.
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: (17) 24 07 603, fax: (17) 24 07 292, e-mail: zch.@zch.sarzyna.pl.

2.
Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: (48) 668 07 90, fax: (48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@agrosimex.com.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

N I K O S H 040 SC
Zawartość substancji czynnej: nikosulfuron1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-dimetylokarbamoilo-2­pirydylosulfonylo)mocznik; związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 40 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R-34/2010 z 20.04.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-205/2011d z 11.07.2011 r. oraz decyzją MRiRW nr R-244/2012d z dnia 05.10.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Nikosh 040 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Nikosh 040 SC jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowy, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści), skrzyp polny, ostrożeń polny.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. KUKURYDZA
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-4 liści kukurydzy (BBCH 12-14).
Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej.
Zabieg wykonać gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
Zwalczanie chwastów dwuliściennych.
Zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
-
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.

-
Środka nie stosować:


- w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych -w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści -na odmianę kukurydzy Koka
-Zabiegu nie wykonywać:
-bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy
-w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC -na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby -na rośliny mokre (rosa, deszcze)
III NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub: -zboża -po 3 miesiącach -na glebach kwaśnych; po 9 miesiącach -na glebach obojętnych
i zasadowych, -strączkowe - po 9 miesiącach, -lucernę - po 12 miesiącach. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
zakresu 0-30oC.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub

etykietę.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »