Skocz do zawartości

Zdjęcie

Maister 31 OD


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -43/2010 z dnia 23.04.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer CropScience S.A., 16 rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. 0033 4 72 85 48 61, fax: 0033 4 72 85 49 06.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 572 36 20, fax: (22) 572 35
00.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
MAISTER 31 OD
Zawartość substancji aktywnych:
foramsulfuron 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(2-dimetylokarbamoilo-5-formamidofenylo
sulfonylo)mocznik – 30 g w 1 l środka;
jodosulfuron metylosodowy sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4-metoksy­6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)ureidosulfonylo] benzoesowego– 1 g w 1 l środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-43/2010 z dnia 23.04.2010 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

4.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo i


równocześnie zastosowanie rozpylaczy, redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.
I OPIS DZIAŁANIA
Maister 31 OD jest środkiem chwastobójczym, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie kukurydzy.
Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje aktywne z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Pobierany jest głównie poprzez liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki chwastów znajdujące się w początkowym okresie wzrostu w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy widoczny jest po 14-18 dniach od wykonania zabiegu.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała, perz właściwy, rumian polny
Chwasty średnio odporne: rdest powojowaty.
Chwasty odporne np.: rdest ptasi.
II ZAKRES STOSOWANIA
1. KUKURYDZA
Środek stosować po wschodach od fazy 2 liści do maksymalnie fazy 6 liści roślin kukurydzy (o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów). Zabieg należy wykonać tuż po masowych wschodach chwastów, gdy większość widocznych gatunków znajduje się w fazie siewek do fazy maksymalnie 2-4 liści.
Zalecana dawka: 1,5 l/ha
Środek można stosować w systemie dawek dzielonych:
pierwszy zabieg - w fazie 2 liści kukurydzy, po masowych wschodach chwastów (widoczna faza
siewek do fazy 1-2 liści).

Zalecana dawka: 0,75 l/ha drugi zabieg - w fazie 4-6 liści kukurydzy, koniecznie po upływie około 8 dni po pierwszym zabiegu.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha
lub: pierwszy zabieg - w fazie 2 liści kukurydzy, po masowych wschodach chwastów (widoczna faza siewek do fazy 1-2 liści)
Zalecana dawka: 1,0 l/ha
drugi zabieg - w fazie 4-6 liści kukurydzy, koniecznie po upływie około 8 dni po pierwszym zabiegu.
Zalecana dawka: 0,5 l/ha
W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać gdy rośliny chwastnicy znajdują się w fazie 2-6 liści maksymalnie do początku fazy krzewienia.
W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości ok. 15-20 cm), nie później niż w fazie 6 liści kukurydzy. W przypadku dawek dzielonych stosować zabiegi zgodnie z wcześniej podanymi zaleceniami. Pierwszy zabieg należy wykonać nieco wcześniej zgodnie z przyjętymi zaleceniami (faza perzu 2-3 liście tj. ok. 10-15 cm wysokości). Po ok. 8 dniach zabieg należy koniecznie powtórzyć.
Perz właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
-
Maister 31 OD działa głównie poprzez liście chwastów, a więc nie zwalcza zachwaszczenia wtórnego czyli chwastów kiełkujących po wykonaniu zabiegu.

-
W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy).

-
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na skuteczność działania środka.

-
Pod wpływem środka na niektórych odmianach kukurydzy istnieje możliwość wystąpienia przejściowego, niewielkiego zahamowania wzrostu roślin i chlorozy liści., które nie mają wpływu na końcowy plon kukurydzy

-
Stałe stosowanie po sobie w różnych roślinach uprawnych herbicydów z grupy pochodnych sulfonylomocznika zwiększa ryzyko wystąpienia odporności chwastów na te herbicydy.Zaleca się zatem przemienne stosowanie herbicydów z tej grupy w następujących po sobie roślinach uprawnych.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny. Po zaoraniu plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez przymrozki, choroby lub szkodniki na polu tym po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać kukurydzę.
PRZECIWSKAZANIA
Nie stosować środka:
-
na plantacjach nasiennych, na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodach hodowlanych,

-
na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, spadki temperatur lub zalanie wodą,

-
w warunkach dużych dobowych wahań temperatury mogących osłabić kondycję roślin (w dzień 25oC w nocy mniej niż 8oC),w temperaturze powyżej 25oC, w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin np. widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, pH, itp.,

-
jeżeli na danym polu wysiano nasiona kukurydzy zaprawione owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi lub środki fosforoorganiczne zastosowano doglebowo (granulat doglebowy),

-
w mieszankach z płynnymi nawozami.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


Należy pamiętać również o tym, że po foramsulfuronie (substancji aktywnej środka Maister 31 OD) w kolejnym roku po zastosowaniu nie wysiewać nasion kukurydzy zaprawionych owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed użyciem opakowanie wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania całkowicie jednorodnej zawiesiny. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę

twarzy. . W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę. . Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony. . Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. . Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »