Skocz do zawartości

Zdjęcie

IPU 500 SC


Załącznik do decyzji nr R-218/2013 h.r z dnia 10.09.2013 r. zmieniającej zezwolenie nr R-84/2010 i.r z dnia 15.11.2011 r.
Producent: Stähler Tec Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstraße, 21683 Stade, Republika Federalna Niemiec;
Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec:
Stähler International GmbH and Co. KG., Stade, Stader Elbstraße, D-21683, Republika Federalna Niemiec;
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Goldengrass Ltd., Dickens House, Guithavon Street, Witham, Essex, CM8 1BJ, Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
Tel.: (044) 1920 486 253, fax: (044) 1920 485 123.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
IPU 500 SC
Zawartość substancji aktywnej:
Izoproturon; 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (związek z grupy pochodnych
mocznika) - 500 g w 1 l środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R-84/2010i.r. z dnia 15.11.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-218/2013 h.r z dnia 10.09.2013 r.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

SzUwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

3.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków

wodnych.

4.
W celu ochrony wód podziemnych i organizmów wodnych nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych) oraz glebach ciężkich podatnych na spękania.

5.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
I. OPIS DZIAŁANIA
IPU 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do stosowania po rozcieńczaniu wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoliścienne w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, maruna bezwonna, rumian polny, bodziszek drobny, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: mak polny, chaber bławatek, jasnota różowa, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku ozimego
Chwasty odporne: jasnota purpurowa, bratek polny, przytulia czepna.
II. ZAKRES STOSOWANIA
1. PSZENICA OZIMA

Opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do zakończenia fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA!
- Środek można stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym.
-
W czasie opryskiwania chwasty jednoliścienne powinny znajdować się w fazie 2-4 liści, natomiast chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.

-
Wyższą dawkę środka stosować na glebach zwięzłych lub w warunkach silnego zachwaszczenia plantacji.

-
W przypadku wystąpienia na plantacji chwastów odpornych na działanie środka IPU 500 SC, do ich zwalczania jako drugi zabieg można zastosować środki zawierające MCPA lub 2,4-D (np. Aminopielik D 450 SL, Chwastox D 179 SL) w zalecanych dawkach oraz fazach rozwojowych zbóż -zgodnie z zaleceniami podanymi w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków.


- Środka nie stosować: - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki, - przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
- na plantacjach, które bezpośrednio przed lub po planowanym zabiegu były lub będą nawożone saletrzakiem lub saletrą wapniową, - w zbożach z wsiewką roślin motylkowych, - podczas wiatru stwarzającego możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku konieczności przesiewów nie uprawiać rzepaku jarego, buraka
cukrowego i pastewnego, można uprawiać zboża jare, kukurydzę i ziemniak.

IV. OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
PSZENICA OZIMA -NIE DOTYCZY

V. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY
VI. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VII. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

VIII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. - Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
IX. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -...
Zawartość netto -...
Nr partii-...Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »