Skocz do zawartości

Zdjęcie

Aminopielik Super 464 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 308/2013d z dnia 11.12.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72 /2009 z dnia 19.05.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Agro Poland S.A. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794-22-35, fax: + 48 71 794-21-50, www.makhteshim-agan.pl
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Makhteshim -Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel. 22 395 66 60, fax.:22 395 66 67, e - mail: biuro@makhteshim – agan.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


AMINOPIELIK SUPER 464 SL
Zawartość substancji czynnych:
2,4-D kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy
fenoksykwasów)- 344 g w 1 litrze środka.
dikamba-kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy w formie soli dimetyloaminowej
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)- 120 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 72/2009 z dnia 19.05.2009 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 244/2010d z dnia 07.09.2010 r.
decyzją MRiRW nr R - 159/2012d z dnia 07.08.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 308/2013d z dnia 11.12.2013 r.


Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Aminopielik Super 464 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do
sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, stosuje się do powschodowego
zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych szczególnie uciążliwych
jak np. chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rumian polny, w jęczmieniu
jarym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie jarym, pszenżycie
ozimym, życie.

Środek pobierany jest przez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu
roślin dwuliściennych. Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści (przytulia 3-4 okółki).
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian polny, rzodkiewnik pospolity, samosiewy rzepaku ozimego, sporek polny, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: mlecz zwyczajny, rzepicha leśna, bodziszek drobny, fiołek polny, iglica pospolita, powój polny, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, skrzyp polny, wilczomlecz obrotny, wiosnówka pospolita, chwasty jednoliścienne

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Uwagi:
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich przez 21 dni od opryskiwania.
ROŚLINY ROLNICZE
1. JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE
Opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
2. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Opryskiwać jesienią lub wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Aminopielik Super 464 SL w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej, można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu:
21 DNI
V OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji.
NIE DOTYCZY
VI PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-
w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,

-
w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,

-
na rośliny mokre, chore uszkodzone,

-
w czasie nadmiernej suszy i później niż na 8 godzin przed spodziewanym deszczem. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać
mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
VIII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary
lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub
etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
XI POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
,
Okres ważności- 3 lata
Data produkcji- ........
Zawartość netto- ........
Nr partii- ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »