Skocz do zawartości

Zdjęcie

Oblix MT 500 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -16/2014d z dnia 24.01.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -22/2010 z dnia 15.03.2010 r.
Posiadacz zezwolenia: AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Postbus 295, 4900 AG Oosterhout, Królestwo Niderlandów, tel. +31 162 431931, fax.: +31 162 456797, e-mail:info@agrichem.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03 – 092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel./fax: 0048 22 614 00 45.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

OBLIX MT 500 SC
Zawartość substancji czynnych:
etofumesat metanosulfonian – (+/-)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ylu
(związek z grupy benzofuranów) – 150 g w 1 litrze środka;
metamitron – 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2-4-triazyn-5(4H)-on
(związek z grupy triazynonów) -350 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R -22/2010 z dnia 15.03.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -135/2013d z dnia 17.06.2013 r. oraz decyzją MRiRW nr R -16/2014d z dnia 24.01.2014 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Oblix MT 500 SC to środek chwastobójczy w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą; stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów
dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu
i metamitronu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej
działa na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych.
Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt
chwastobójczy.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, rumianki, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
Zaleca się następujący sposób stosowania środka Oblix MT 500 SC w systemie
powschodowego zwalczania chwastów metodą dawek dzielonych:

Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni:
pierwszy zabieg – Oblix MT 500 SC -1,5-2 l/ha,
drugi zabieg – Oblix MT 500 SC – 1,5-2 l/ha w 5-10 dni po pierwszym zabiegu, po
wykiełkowaniu następnych chwastów,
trzeci zabieg – Oblix MT 500 SC – 1,5-2 l/ha w 5-10 dni po drugim zabiegu, po
wykiełkowaniu następnych chwastów.

Uwaga!
Dawkę 1,5 l/ha stosować na plantacjach zachwaszczonych w niewielkim stopniu, gdy chwasty są we wcześniejszych fazach rozwojowych. Dawkę 2 l/ha stosować do zwalczania chwastów bardziej zaawansowanych w rozwoju, gdy na plantacji znajdują się chwasty średnio wrażliwe, na plantacjach intensywnie zachwaszczonych a także na glebach cięższych. Zalecana ilość wody 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
-na rośliny mokre,
-w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 10oC
-w okresie spodziewanych przymrozków,
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) wlać) odmierzoną ilość środka a następnie
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej
środka. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania
przez dłuższy czas np. przez noc.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub

etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środkach ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »