Skocz do zawartości

Zdjęcie

ZEAGRAN 340 SE


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -174/2012d z dnia 08.08.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 49/2008 z dnia 30.05.2008 r.
Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 0043 732 6918 2006, fax: 0043 732 6918 2004.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97, www.fnagro.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
Z E A G R A N 340 SE
Zawartość substancji czynnych:
bromoksynil -3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl w postaci estru kwasu oktanowego/heptanowego (związek z grupy hydroksybenzonitryli) 90 g w 1 litrze środka,
terbutylazyna -2-tert-butyloamino-4-chloro-6-etyloamino-1,3,5-triazyna (związek z grupy triazyn) 250 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW Nr R - 49/2008 z dnia 30.05.2008 r. zmienione decyzją MRiRW Nr R - 61/2010d z dnia 10.03.2010 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 174/2012d z dnia 08.08.2012 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Zeagran 340 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesino-emulsji, stosowany powschodowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Zeagran 340 SE zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się mechanizmie działania. Bromoksynil działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście, terbutylazyna pobierana jest przez liście i korzenie roślin wrażliwych, wykazuje długotrwałe działanie w glebie. Środek powoduje zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna
Chwasty odporne: ostrożeń polny, skrzyp polny, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. KUKURYDZA
Środek stosować po wschodach, najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-6 liści.
Zalecana dawka: 1,6-2,0 l/ha.
Wyższą dawkę środka (2 l/ha) stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych (4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych. Środek może być stosowany do fazy 8 liści kukurydzy, o ile chwasty nie przekroczyły fazy wrażliwej.
UWAGA!
W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza, przymrozki, duże wahania temperatur pomiędzy nocą i dniem), środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy, przemijające uszkodzenia liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
V NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenie dla roślin
uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego
przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia
roślin przez choroby lub szkodniki) na tym samym polu można uprawiać jedynie kukurydzę.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.


Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.


Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.


Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.


W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.


Środka nie stosować: - w kukurydzy cukrowej - na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej, ze


względu na możliwość uszkodzenia roślin
- na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki
- podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów
zabiegowych i uwrociach.Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.


Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.


Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.


Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.


UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady
lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Numer partii –Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »