Skocz do zawartości

Zdjęcie

Akord 180 OF


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -47/2014 z dnia 31.03.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel: +33 472 85 49 5, fax: +33 472 85 49 36
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: 17 24 07 111, fax: 17 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl

Akord 180 OF
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
Fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) -60 g/l (6,18 %)
Desmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) -60 g/l (6,18 %)
Etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) -60 g/l (6,18 %)

Zezwolenie MRiRW nr R – 47/2014 z dnia 31.03.2014 r.

UWAGA
H317 -Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 -Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P333 + P313 -W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.

I OPIS DZIAŁANIA
Akord 180 OF jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego rozcieńczonego olejem, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym oraz buraku pastewnym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty
znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych.
Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna. Chwasty średnio odporne: maruna bezwonna, rumian polny

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy, burak pastewny
(plantacje produkcyjne)
Środek stosować od fazy rozwojowej buraka-liścienie do początku fazy zakrywania rzędów (BBCH 10-19); gdy chwasty są w fazie liścieni do fazy 2-4 liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
pierwszy zabieg: Akord 180 OF -1,5 l/ha
drugi zabieg: Akord 180 OF -1,5 l/ha w 7-10 dni po pierwszym zabiegu.
trzeci zabieg: Akord 180 OF -1,5 l/ha w 7-10 dni po drugim zabiegu
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
pierwszy zabieg: Akord 180 OF -1,5 l/ha
drugi zabieg: Akord 180 OF -1,5 l/ha w 7-10 dni po pierwszym zabiegu.
trzeci zabieg: Akord 180 OF -1,5 l/ha w 7-10 dni po drugim zabiegu

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1) Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.
2) Przedsiewne lub powschodowe traktowanie buraków innymi herbicydami nie wyklucza zastosowania środka Akord 180 OF.
3) Akord 180 OF stosowany w zabiegu systemowym nie zawsze zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu, szczególnie wówczas, gdy chwasty ponownie kiełkują w drugiej połowie lata.

IV NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1) Środka nie stosować: - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki, - na rośliny mokre, - w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 25oC, - w okresie spodziewanych przymrozków, - w ilości wody większej niż 300 l/ha, - z dodatkiem środków zwiększających przyczepność -adiuwantów, - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
2) Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością
wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego
dna zbiornika.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Najlepiej opryskiwać suche rośliny podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co najmniej
6 godzin przed spodziewanym deszczem -zawsze z włączonym mieszadłem.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy

VIII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: -w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, -w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
Przechowywać w temperaturze 0oC -30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


IX PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »