Skocz do zawartości

Zdjęcie

Atut 360 SLPosiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Tel. +48 (22) 395 66 60, Fax. +48 (22) 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim­
agan.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie i pakowanie środka ochrony roślin: "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, Tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail. sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
ATUT 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) -360 g w 1
litrze środka (30,85 %)

Zezwolenie MRiRW nr R -69/2013zn z dnia 24.05.2013 r.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) przez odbiorców nieprofesjonalnych W ogródkach działkowych i przydomowych, po zbiorach roślin uprawnych, na terenach przeznaczonych pod przyszłą uprawę roślin, w uprawach drzew owocowych oraz krzewów ozdobnych, na terenach nie użytkowanych rolniczo jak ścieżki, szczeliny kostki brukowej i płyt chodnikowych, wzdłuż płotów, murów, fundamentów, dróg dojazdowych, wzdłuż żywopłotów i ścieżek cmentarnych. Środek ochrony roślin Atut 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Atut 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, koniczyna biała, mniszek pospolity, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna, gatunki wrażliwe na dawkę 30 ml/100m2 oraz jasnota purpurowa, pępawa zielona, powój polny, rogownica pospolita, rumianek pospolity, życica trwała, bodziszek drobny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. W ogródkach działkowych i przydomowych po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw jesiennych.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni, na zielone intensywnie rosnące chwasty. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/ 100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30-40 ml/ 100 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2
Uwaga. W okresie występowania wysokich temperatur podczas dnia opryskiwać rano lub późnym popołudniem.

Stosowanie na terenach przeznaczonych pod przyszłą uprawę roślin (przed założeniem ogródka działkowego lub przydomowego).
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące
chwasty.
Przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30-62,5 ml/100 m2
W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2

Uwagi:
-
Wyższe z zalecanych dawek środka stosować w okresie suchej pogody, szczególnie w przypadku silnego zachwaszczenia perzem oraz innymi chwastami wieloletnimi.

-
Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
-
Stosowanie w uprawach drzew owocowych oraz krzewów ozdobnych.


Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30-40 ml/100 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2
Uwagi:
-
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

-
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


Stosowanie środka na terenach nie użytkowanych rolniczo jak ścieżki, szczeliny kostki brukowej i płyt chodnikowych, wzdłuż płotów, murów, fundamentów, dróg dojazdowych, wzdłuż żywopłotów i ścieżek cmentarnych.
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ 100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30-62,5 ml/ 100 m2
Dawki i terminy dostosować do występujących gatunków chwastów (lub zbędnej roślinności).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Zalecana ilość wody: 3 l/100 m2
PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:
-przed wschodami chwastów,
-na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
-na rośliny mokre,
-przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu)Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny
sąsiadujące z terenem opryskiwanym.NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na powierzchni gdzie stosowano Atut 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach
wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7
dniach.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5-7 dni
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Do opakowania ze środkiem dołączono naczynie miarowe.
Ciecz użytkową sporządzić w następujący sposób: do opryskiwacza wlać połowę potrzebnej
ilości wody, następnie całą wymaganą ilość środka, zamknąć szczelnie opryskiwacz i ciecz
użytkową wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza. Uzupełnić
wodę do potrzebnej ilości, ciecz ponownie dokładnie wymieszać i niezwłocznie zużyć.
W czasie opryskiwania okresowo mieszać ciecz w zbiorniku.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Opróżnione opakowanie po środku wypłukać trzykrotnie wodą i popłuczyny dołączyć do
sporządzanej cieczy użytkowej.
W czasie pracy ze środkiem ściśle przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Opryskiwać
najlepiej bezwietrzny dzień, ewentualnie podczas bardzo słabego wiatru nie stwarzającego
możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i wykonującego zabieg.
Używać opryskiwacza z osłonami. Opryskiwać dokładnie wszystkie zielone części chwastów
unikając ściekania cieczy użytkowej.

Rośliny rosnące w pobliżu i glebę zabezpieczyć przykrywając je np. folią plastikową. Po
wyschnięciu cieczy folię złożyć górną stroną do środka, aby podczas kolejnego jej użycia,
czystą (nie opryskaną środkiem) stroną nakładać na zabezpieczane rośliny. Unikać
chodzenia po powierzchni uprzednio opryskiwanej, ze względu na możliwość uszkodzenia
uprawianych roślin cieczą użytkową przenoszoną na obuwiu.
Nie dopuścić do przedostania się środka do wody używanej do podlewania roślin jak również
do zbiorników i cieków wodnych.
Po skończonym zabiegu sprzęt użyty do sporządzania cieczy i opryskiwacz dokładnie
wymyć i wypłukać wodą.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednia odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »