Skocz do zawartości

Zdjęcie

Powertwin 400 SC


Posiadacz zezwolenia:
Feinchemie Schwebda GmbH, Edmund-Rumpler-Strasse 6, 51 149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec, tel.: + 49 (0) 22 03/ 50 39 000, + 49 (0) 22 03/ 50 39 111.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Tel. +48
(22) 395 66 66 , Fax. +48 (22) 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl, www.makhteshim­
agan.pl
Konfekcjonerzy:
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18 wew. 136, e-mail. biuro@pakon-konin.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
POWERTWIN 400 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam /3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksykarbanilan metylu/
(związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) -200 g/l (18,0%),

etofumesat /metanosulfonian (+/-)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ylu/ (związek z grupy pochodnych benzofuranu) -200 g/l (18,0%).
Zezwolenie MRiRW nr R-21/2012 z dnia 25.01.2012 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Poprzez glebowe działanie
etofumesatu środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty
znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Niszczy też chwasty w późniejszych
fazach rozwojowych.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe : szarłat szorstki
Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, rumian polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Burak cukrowy
Termin stosowania i dawki:
Środek stosować w dawkach dzielonych łącznie z adiuwantem Toil:
pierwszy zabieg -rośliny buraka w fazie liścieni, chwasty w fazie liścieni.
Powertwin 400 SC w dawce 1 l/ha + Toil w dawce 1 l/ha.
drugi zabieg -5-10 dni po pierwszym zabiegu, rośliny buraka w fazie 1-4 liści właściwych,
na chwasty w fazie liścieni.
Powertwin 400 SC w dawce 1 l/ha + Toil w dawce 1 l/ha.
trzeci zabieg -5-10 dni po drugim zabiegu, rośliny buraka w fazie 2-6 liści właściwych, na
chwasty w fazie liścieni.
Powertwin 400 SC w dawce 1 l/ha + Toil w dawce 1 l/ha.
Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby.

Powertwin 400 SC można stosować łącznie ze środkiem Tornado 700 SC. Stosowanie
mieszaniny zaleca się szczególnie w przypadku licznego wystąpienia chwastów. Dodatkowo
mieszanina może poprawić skuteczność zwalczania takich gatunków chwastów jak
samosiewy rzepaku, rumiany, rumianki.
Mieszaninę stosować w następujący sposób:

pierwszy zabieg -rośliny buraka w fazie liścieni, chwasty w fazie liścieni.
Powertwin 400 SC w dawce 1 l/ha + Tornado 700 SC w dawce 1 l/ha + Toil w dawce 1 l/ha.
drugi zabieg -5-10 dni po pierwszym zabiegu, rośliny buraka w fazie 1-4 liści właściwych,
na chwasty w fazie liścieni.
Powertwin 400 SC w dawce 1 l/ha + Tornado 700 SC w dawce 1 l/ha + Toil w dawce 1 l/ha.
trzeci zabieg -5-10 dni po drugim zabiegu, rośliny buraka w fazie 2-6 liści właściwych, na
chwasty w fazie liścieni.
Powertwin 400 SC w dawce 1 l/ha + Tornado 700 SC w dawce 1 l/ha + Toil w dawce 1 l/ha.
Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Środek ochrony roślin Powertwin 400 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg tej substancji aktywnej na 1 ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA
-
Na glebach organicznych o dużej zawartości próchnicy Powertwin 400 SC działa głównie poprzez liście.

-
Powertwin 400 SC należy zawsze stosować z dodatkiem adiuwanta.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
-na rośliny mokre,
-w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) powyżej 25oC, w okresie
południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
-w okresie spodziewanych przymrozków,
-po długotrwałej suszy. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Okres od ostatniego zabiegu do końca wegetacji buraka cukrowego.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w opryskiwaczu bez mieszania przez dłuższy czas, np. przez noc.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując
te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pod
zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -.......
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »