Skocz do zawartości

Zdjęcie

NUPRID MAX 222 FS


Załącznik do decyzji MRiRW Nr R – 449/2014d z dnia 26.11.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-58/2010 z dnia 21.06.2010 r.
Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter -Strasse 25, A – 4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 0043 70 6918 2006, fax: 0043 70 6918 2004.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax. (22) 654 07 97, www.fnagro.pl
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
„SUMIN” D. Czabańska, W Czabański i Wspólnicy Sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las; tel.: +48 61 297 26 00, fax.: +48 61 297 26 02
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne etykietowanie:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 – 870 Błonie, tel. (22) 731 50 82, fax. (22) 725 54 01, www.whlogistics.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

NUPRID MAX 222 FS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych: imidachlopryd: 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina (związek z grupy neonikotynoidów) – 210 g w 1 litrze środka tebukonazol: 1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol (związek z grupy triazoli) – 12 g w 1 litrze środka

Zezwolenie MRiRW nr R -58/2010 z dnia 21.06.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -213/2011d z dnia 11.07.2011 r.
decyzją MRiRW nr R -174/2013d z dnia 02.08.2013 r.
decyzją MRiRW nr R – 63/2014d z dnia 26.02.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R – 449/2014d z dnia 26.11.2014 r.

szkodliwy niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Zaprawa grzybobójcza i owadobójcza w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym przeznaczona do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin, w tym mszycom (wektorom chorób wirusowych).

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek
mszyce (wektory chorób wirusowych)
Zalecana dawka: 250 ml środka z dodatkiem 150 ml wody na 100 kg ziarna.

UWAGI:
1. Na opakowaniach zaprawianych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty: -Siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika. -Nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby. -Nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu . -Nie wysiewać zaprawionych nasion, gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 3 m/s oraz w sąsiedztwie kwitnących upraw. -Zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów. -Nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.
2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
3. Ziarno powinno być dokładnie i równomiernie pokryte zaprawą.
4. Zaprawione ziarno używać wyłącznie do siewu -nie wolno przeznaczać go paszę i inne cele konsumpcyjne.
5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inna zaprawą.
6. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem, lub przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion do następnego sezonu wegetacyjnego, przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
PSZENICA OZIMA -nie dotyczy
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
-nie dotyczy

IV SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA I TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zaprawę stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania nasion zbóż, z systemem odpylającym. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu i siewu zaprawionych nasion. Ściśle przestrzegać dawkowania środka. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, tak aby uniknąć zasychania zaprawy. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.

V PRZECHOWYWANIE ŚRODKA
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30°C.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
-Unikać zanieczyszczenia skóry.
-Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
-W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
-W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
-Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny
-Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
-Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w wyżej wymienionych toksykologicznym: ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
Gdańsk -(58) 682 04 04 Kraków -(12) 411 99 99 Lublin -(81) 740 89 83 Łódź -(42) 657 99 00 Poznań -(61) 847 69 46 Rzeszów SosnowieTarnów WarszawWrocław -(17) 866 40 25 c -(32) 266 11 45 -(14) 631 54 09 a -(22) 619 66 54 -(71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy