Skocz do zawartości

Polecane posty

Wybrane dla Ciebie
ss92    0

no ok dodał pan filmik z cielakami nie napisał pan w jakim one są wieku i jak one chodzą po śniegu ja też wybiorę sobie z mojej obory najładniejsze sztuki i wstawie filmik jak się prezentują czemu pan nie nakręci filmu z cielakami młodszymi i w gorszej kondycji hodujecie tyle owiec padło dużo jagniąt i pisze pan że nie ma do nikogo pretensji ja też hodowałem krowy czystej rasy limuse i jednego roku padło mi 3 byczki 100% czystej rasy które mogły być rozpłodnikami i jedna jałówka w 8 mc ciąży i tak samo nie mam do nikogo pretensji za to padło trudno. Wszyscy rolnicy którzy hodują bydło nie sprzedadzą chorego bydła do skupu a firma

EKO-NATURA wcisneła rolnikom kit i opisuję że dba o zdrowotność cieląt ?? moim zdaniem jak widzą że cielak jest na padnięciu to pchają go do rolnika aby zmniejszyć straty a potem jak padnie to już nie ich wina bo chłop za to zapłacił to niech padnie a potem jak padnie to firma umywa ręce od tego. Niech nikt nie boi sie o tym głośno mówić bo ludzie płacą za to duże pieniądze na które ciężko pracują nikt na wsi ani w mieście nie daje za darmo nie wyprodukujesz na wsi to nie masz w mieście nie zarobisz to też nie masz i jak to tak po prostu sprzedać badziew i już radź sobie z tym sam?? każdy jeden hodowca pokaże swoje najładniejsze sztuki i się nimi pochwali.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wacek21    35

Pomyliłem sie, i ciesze sie ze eko-natura nie odpowiada odrazu z pretensjami, ale stara sie jakos wytlumaczyc

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mickas092    325
Napisano (edytowany)

Hehe tego co nie weźmie włoch to Pan roman na kraj opycha :) Rozmawiałem z paroma sporymi hodowcami biorącymi cielaki jak to się mówi " z gór" i każdy się radził trzymać z daleka...

 

Niech EKO-Natura więcej ze słowacji chorego bydła ciągnie to napewno hodowcy będą zadowoleni. Nie mówię że sa bez winy bo sami pisali że cielaki zamawiali na telefon wczesniej ich nie widząc a wiadomo że takim najłatwiej wsadzić najgorszy szajs a skasować jak za rasowego Sima.

Edytowano przez mickas092

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

cowboy84    0

na zakup chorych cielakow jest rekojmia

Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

§ 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

 

Art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Art. 559. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

Art. 561. § 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

§ 3. Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny.

Art. 562. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

Art. 563. § 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Minister Handlu Wewnętrznego może w drodze rozporządzenia ustalić krótsze terminy do zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych.

§ 2. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

Art. 572. § 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z właściwymi ministrami może postanawiać, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, jeżeli kupujący w określonym przez rozporządzenie terminie nie zgłosi choroby zwierzęcia właściwemu organowi państwowemu lub nie podda chorego zwierzęcia zbadaniu we właściwej placówce lekarsko-weterynaryjnej.

§ 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady główne wygasają z upływem trzech miesięcy, licząc od końca terminu rękojmi, przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa wydanym w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Art. 5721. Kupujący może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne, chociażby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym rzeczy sprzedanej.

Art. 573. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

Art. 574. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za którą sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może on żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Może również żądać zwrotu kosztów procesu.

Art. 575. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

Art. 5751. Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Art. 576. § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają z upływem roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

§ 2. Upływ powyższego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jego upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość peres100   
Gość peres100

bral ktos cielaki z firmy AGROSTAR?

podobno sprowadza cielaki z rumuni

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Piotrek1975    318

Wczoraj o 22 g przyjechały do mnie cielaczki od Dobka 11 szt . Nie byłem wybierać jak ostatnio ale towar extra kl, 7 sm 3 rw i jeden zr ale nie wiem nawet co to za rasa? Jest noc nie mogę coś więcej powiedzieć ale jak przyjechały to towar naprawdę super. Tak więc jak się trafi raz gorzej raz lepiej, wyszło drogo troszkę bo po 1800 z hakiem ale cielęta ładne wyrosną na duże bydlaki.

No i takie to życie rolnika znów trzeba iść na macierzyńskie :D :D :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mickas092    325

Uważaj jak Ci RW na dużego byka urośnie... Urosnąć urośnie ale budowa będzie jak HF - czyli do d*py. Cena standard bo też się wczoraj dowiadywałęm do jednej firemki cielęta SM 17,30 + vat , MM koło 16,50 z vatem już nie pamiętam dokładnie. W niedziele będe dogrywał dla siebie sprawe. Jak dobrze pójdzie to napiszę co i jak.

Ale te 3 RW po 1800 to ładnie cie wyrolowali.....

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
padalec    10

Rasa ZR to to samo co biało czerwona,czyli czerwony HF.Ceny,że klękajcie narody.Jak kol.mickas092 napisał,to za te RW Dobek nieźle Cię zczyścił.Powinien upuścić cenę,bo za to samo kupiłbyś dwa pięknie odchowane HF-ki.Zresztą ostatnia na allegro cielaków zatrzęsienie,i nawet ceny zaczynają"mądrzeć",jedynie EKONATURA,Dobek i Bykpol cenią swój towar.

Zaraz weż sobie dobrego weterynarza i niech je zaszczepi przeciwko różnym cielęcym świństwom.

Powodzenia i zdrowia w oborze!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Piotrek1975    318

Wnoszę poprawkę mam dwa rw właśnie przeglądam paszporty 1 MM reszta SM no i ten ZR.

@mickas może mnie wyrolował może nie ja nie mam czym ani nie ma gdzie kupić w ogóle jakiegokolwiek byczka .

Za te dwa RW wyszło po stówie mniej jak za SM.

 

@padalec wiem że trzeba szczepić już dziś zostały zaszczepione, ale dzięki doradę i również powodzenia życzę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mickas092    325

Paszportem się nie sugeruj kolego tylko budową i wyglądem. Jak możesz wstaw foty chętnie oblukam twój towar :) Mimo wszystko niech rosną szybko i dobrej ceny na skupie :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Piotrek1975    318

Z chęcią bym wstawił ale nie mogę i nie wiem czemu , po prostu nigdy nie mogę wstawić jakichkolwiek zdjęć , jak się obrobię z sianem to może będę próbował dalej

Wiem że nie ma co wierzyć w paszport bo u mnie piszą zarejestrowaniu to co się powie to wpiszą zresztą chyba wszędzie..

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
romanp    1

Rasa ZR to to samo co biało czerwona,czyli czerwony HF.Ceny,że klękajcie narody.Jak kol.mickas092 napisał,to za te RW Dobek nieźle Cię zczyścił.Powinien upuścić cenę,bo za to samo kupiłbyś dwa pięknie odchowane HF-ki.Zresztą ostatnia na allegro cielaków zatrzęsienie,i nawet ceny zaczynają"mądrzeć",jedynie EKONATURA,Dobek i Bykpol cenią swój towar.

Zaraz weż sobie dobrego weterynarza i niech je zaszczepi przeciwko różnym cielęcym świństwom.

Powodzenia i zdrowia w oborze!!

 

Kolego nie zaszczepić tylko podać Antybiotyk i to najlepiej o długotrwałym działaniu oznaczenie "LA" . Zaszczepic to je możesz po tygodniu jak zauwazysz że nie ma stanu zapalnego . I błagam zapamiętajcie to :(

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Piotrek1975    318

Mój Wet mówi że nigdy się nie podaje antybiotyku jak ciele jest zdrowe bo czym go potem leczyć gdy zachoruję ? Mi szczepił żeby nie łapały na płuca, są u mnie już tydzień na razie jest ok, zobaczy się jak będzie dalej oby dobrze. ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
padalec    10

Ilu weterynarzy tyle teorii.

@romanp-antybiotykiem to sie leczy a nie szczepi,no jak Wy dajecie zdrowemu cielakowi zapobiegawczo antybiotyk to fakt - osłabiacie go.U nas wet mniejszcze cieluny szczepi boviglobinem a większe biotropiną.Potem nie dziwota ,że bydlę łapie różne zarazy i jest go trudno wyleczyć.Moim zdaniem ściąganie cielaków z całej Polski,Rumunii czy innych państw,też nie jest bez wpływu na zdrowie,raz że transport daje zwierzakowi w tyłek a dwa(i tu to będę z uporem maniaka powtarzać)zwłóczy się z pół Europy różne choróbska,które mogą u nas nie występować.Potem bądź tu mądry i pisz wiersze,kilku lekarzy leczy a gad i tak idzie do piachu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kazach17    2

CIELAKI Z BYKPOLU SĄ CHORE I PADAJĄ NA DRUGI DZIEŃ ZMĘCVZONE PODRÓRĄ LEDWO STOJĄ NA NOGACH.NIE POLECAM KUPOWAĆ TAM BYCZKÓW.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
cowboy84    0

co do szczepien to dlaczego romus nigdy nie mowi dokladnie klijentom od czego szczepic i jakimi szcepionkami ,moze dla tego ze jak sie chlop dowie co to za szczepionki i ile kosztuja to sie na piecie zawruci i tyle go beda widzieli mi na zbadane 20 sztuk 18 ma BVD w tym 8 IBR ZARAZE DO GOSPODARSTWA ZCIAGNAC NIE PROBLEM ALE SIE JEJ POZBYC GORSZA SPRAWA

 

LUDZIE ODRADZAM STANOWCZO

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
monia104    8

Witam. Ostatnio na agrotrader.pl pojawiły się ogłoszenia Zakładów Mięsnych Kobylin woj. wielkopolskie, sprzedają cielaki simy, limuze i belgi, przynajmniej tak twierdzą :wacko: Nie chce mi się wierzyć że to krajowe cielaki. Wiecie coś o nich?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
padalec    10

Pewnie kolejny "Bykpol",Ekonatura czy coś w tym stylu.Zadzwoń i zapytaj,a na zdjęciach ,faktycznie ładne sztuki.Tylko np.Dobek,Ekonatura i Bykpol od lat w ogłoszeniach mają te same zdjęcia.Na zwabienie klienta.Potem prawda wychodzi przy zakupie.Ale kto wie,może sie mylę.Może wreszcie znalazł sie jakiś uczciwy pośrednik.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Piotrek1975    318

@Padalec dziś nie ma uczciwych pośredników. :( Co raz więcej mnoży się ich na rynku bo towar dobrze schodzi chłop kupuje a oni za towar jaki idzie trzepią nie złą kasę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mickas092    325

A ja kupiłem za***isty towarek w dobrej cenie z dowozem z małej firmy :D Zero info na necie o niej - ale towar zamawiany przez tel co mi sie nie zdażyło był zgodny z tym co przyjechało - sa uczciwi pośrednicy. Cielaki zdrowe - zero kaszlu , biegunek i innych problemów.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Piotrek1975    318

Może to tylko czysty zbieg okoliczności. Mi terż Dobek ostatnio przywiózł ładne sztuki i co ważne są u mnie miesiąc i zdrowe jak na razie.

Sam bym sobie lepszych nie wybrał ale takie miał i takie przywiózł. Tak więc kolego nie koniecznie mógł być uczciwy., miał dobry towar to ci sprzedał ale jak by nie było niech ci się dobrze howają. ^^

Edytowano przez Piotrek1975

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
monia104    8

A ja kupiłem za***isty towarek w dobrej cenie z dowozem z małej firmy :D Zero info na necie o niej - ale towar zamawiany przez tel co mi sie nie zdażyło był zgodny z tym co przyjechało - sa uczciwi pośrednicy. Cielaki zdrowe - zero kaszlu , biegunek i innych problemów.

To podziel się numerem tel. niech inni też skorzystają :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez DajanaDoreska
   Cześć wszystkim,
   Mam nietypowe pytanie, chciałabym dowiedzieć się czy jest taka możliwość żeby np. bydło było zarejestrowane w moim gospodarstwie a wypasało się i przebywało gdzieś indziej ??? Chodzi mi np o jakieś kontrole lub inne, czy nie było by albo i byłby kłopot ??
  • Przez PatryczekKkol
   witam chce sie zajac hodowla cielat mieszanych miesne i hf kupujac od gospodarzy cielaki tygodniowe i trzymac je do wagi ok.150kg co myslicie o tym?
  • Przez DajanaDoreska
   Cześć Wam!
   Mam pytanie..
   Mógłby ktoś z Was zaproponować wzór umowy kupna sprzedaży cielaków ?? Zastanawiam się czy ująć nr poszczególnych sztuk no i nr gospodarstw i dane no wiecie żeby później w razie jakiego nie daj Boże przekrętu koleś nie mógł się wymigać.. Szukalam na necie ale nic ciekawego nie znalazłam
  • Przez Adrian8931
   Witam mam zamiar podpisać umowę z sokołów na program razem w przyszłość w hodowli bydło opasowe mięsne czy pomożecie mi w wyborze czy warto to podpisać
  • Przez Adrian8931
   Witam czy kontaktuje ktoś bydło opasowe z zakładami mięsnym Biernacki czy może ktoś wie jak to wygląda i na jakich zasadach wstawiając bydło
×