Skocz do zawartości
agrofoto

Tarpan 306 SE

Polecane posty

Wybrane dla Ciebie
galeria
Tarpan
agrofoto    82

Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R -23/2014 h.r. z dnia 28.03.2014r. Posiadacz pozwolenia na handel równoległy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGROVENA Rafał Pawlikowski, ul. Hallera 4/22, 86-100 Świecie, tel.: 52 562 66 27, fax: 52 562 66 27, e-mail: biuro@agrovena.com. Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska T A R P A N 306 SE Zawartość substancji czynnych: florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/l środka (0,58 %). 2,4-D ( związek z grupy fenoksykwasów) – 452 g/l środka (42,32 %) Pozwolenie MRiRW nr R- 23 /2014 h.r. z dnia 28.03. 2014 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Działa szkodliwie po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. 3. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, mieszankach zbożowych i w kukurydzy. Tarpan 306 SE jest herbicydem zawierającym dwie substancjeaktywne: florasulam oraz 2,4-D (tzn. w formie estru etyloheksylowego). Tarpan 306 SE jest herbicydem o działaniu układowym, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4­D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka Tarpan 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur (około 5oC) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm. Tarpan 306 SE skutecznie niszczy chwasty odporne na atrazynę np.: komosa biała, psianka czarna, szarłat szorstki. DZIAŁANIE NA CHWASTY Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneChwasty średnio wrażliwe: bratek polny, dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna,jasnota purpurowa Chwasty odporne: czyściec błotny, krwawnik pospolity, chwasty jednoliścienne. II ZAKRES STOSOWANIA 1. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka. Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. 2. JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE, MIESZANKI ZBOŻOWE (Z WYŁĄCZENIEM OWSA) Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka. Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 3. KUKURYDZA Termin zabiegu: w fazie 2-6 liści kukurydzy. Zalecana dawka: 0,6 l/ha. W celu jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i innych jednoliściennych można stosować: Tarpan 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 30 – 60 g/ha + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. W celu jednoczesnego zwalczenia perzu, chwastów prosowatych i innych chwastów jednoliściennych można stosować: Tarpan 306 SE 0,6 l/ha + Maister 310 WG 100-150 g/ha + adiuwant Actirob 842 EC 1,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. UWAGI: -W przypadku silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie powyżej 6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha. -W przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 l/ha. - Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej fazie. Zniszczenie ocenia się wówczas do 80 % skuteczności po zastosowaniu dawki 0,6 l/ha. -W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza), po kilku dniach od zastosowania, środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy przemijające odbarwienia liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu. - Przed użyciem herbicydu Tarpan 306 SE i jego mieszanin z herbicydem Titus 25 WG i z herbicydem Maister 310 WG w kukurydzy należy skontaktować się z hodowcą odmiany lub producentem środka Tarpan 306 SE aby upewnić się czy uprawiana odmiana kukurydzy nie reaguje ujemnie na te herbicydy. - W przypadku stosowania mieszanin zbiornikowych należy stosować się do zaleceń stosowania wszystkich środków mieszanych. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać kukurydzę i zboża jare. Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów stosowanych w mieszaninach ze środkiem Tarpan 306 SE. PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: - na rośliny mokre, chore i uszkodzone, - w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych, - gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC, - w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC, - w czasie nadmiernej suszy, - po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami, Podczas stosowania środka nie dopuścić do: • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. UWAGA! Na tereny potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu. III OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY V OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VII PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA - Unikać zanieczyszczenia skóry. - Nosić odpowiednie rękawice ochronne. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio pryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. IX ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). X POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08 Okres ważności – 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×