Skocz do zawartości
agrofoto

Protekt PLUS 600 SC

Polecane posty

agrofoto    82

Załącznik do pozw. MRiRW nr R-7/2013 z dnia 11.02. 2013 r. Posiadacz pozwolenia na handel równoległy: Makhteshim Agan Poland Sp. z O.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel: +48 22395 66 60, fax: +48 22 395 66 67, mail: biuro@makhteshim-agan.pl Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska P R O T EK T PLUS 600 SC Zawartość substancji czynnych: diflufenikan – (związek z grupy anilidów) - 100 g w 1 litrze środka ( 9,21%), izoproturon – (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g w 1 litrze środka (46,03). Pozwolenie MRiRW Nr R-7/2013h.r. z dnia 11.02.2013 r. szkodliwy niebezpieczny dla środowiska Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w zbożach ozimych w terminach przedwschodowych lub powschodowych. Zachowuje on długotrwałą skuteczność również w stosunku do chwastów później wschodzących. DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się sposobie działania. Obie substancje aktywne niszczą młode chwasty podczas ich kiełkowania i w czasie formowania systemu korzeniowego. W przypadku stosowania powschodowego obie substancje aktywne działają w sposób wzajemnie się uzupełniający i są wchłaniane zarówno poprzez liście jak i korzenie chwastów. Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, czyściec polny, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda ogrodowa, łoczyga pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, przetaczniki, rdesty, rogownica pospolita, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, miotła zbożowa, wiechlina roczna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowaChwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, poziewnik szorstkiChwasty odporne: owies głuchy, chwasty wieloletnie. II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 1. ZBOŻA OZIME A) PSZENICA OZIMA Środek stosować: - jesienią po siewie do czasu zakończenia jesiennej wegetacji rośliny uprawnej (bez względu na fazę rozwojową opryskiwanego zboża). Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha. W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować dawkę 1,5 l/ha w okresie jego jesiennych wschodów. W celu rozszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów, w tym o samosiewy rzepaku Protekt Plus 600 SC stosować łącznie ze środkiem Glean 75 WG w dawce: Protekt Plus 600 SC 0,75 l/ha + Glean 75 WG 15 g/ha. Zabieg wykonać niedługo przed zakończeniem wegetacji, gdy pszenica znajduje się w fazie 1-2 liści. - wczesną wiosną bezpośrednio po ruszeniu wegetacji do fazy pełni krzewienia rośliny uprawnej środek stosować w przypadku późno wysianej pszenicy, gdy chwasty nie skiełkowały jesienią i w czasie zabiegu znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych (np. przytulia czepna do fazy dwóch okółków a miotła zbożowa w fazie 2-3 liści) Zalecana dawka: 1,5 l/ha. B) JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO Środek stosować po siewie do czasu zakończenia jesiennej wegetacji rośliny uprawnej (bez względu na fazę rozwojową opryskiwanego zboża). Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha. W celu zwalczenia wyczyńca polnego stosować dawkę 1,5 l/ha w okresie jego jesiennych wschodów. Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres skutecznego działania środka wiosną. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: grubokropliste (podczas zabiegów przedwschodowych), średniokropliste (podczas zabiegów powschodowych). W przypadku stosowania środka ochrony roślin Protekt Plus 600 SC w mieszaninie ze środkiem ochrony roślin Glean 75 WG należy stosować się do zaleceń określonych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka. UWAGI: 1. Środek stosować tylko jeden raz w okresie wegetacji rośliny uprawnej. 2. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud). 3. Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią. 4. Nie bronować gleby po przedwschodowym stosowaniu środka. 5. Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych i cięższych oraz na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej. 6. Zabieg powschodowy zalecany jest na glebach lekkich, piaszczystych lub kamienistych. III PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: - w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę Podczas stosowania środka nie dopuścić do: • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY V OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY VI NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len. Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego lub lnu. Nie uprawiać buraków. W przypadku zastosowania łącznego stosowania środków uwzględnić wpływ następczy obydwu środków wchodzących w skład mieszaniny. VII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed zastosowaniem. Stosując mieszaninę ze środkiem Glean 75 WG przygotować ciecz użytkową środka Protekt Plus 600 SC w połowie wymaganej ilości wody, dodać drugi środek i uzupełnić do wymaganej ilości. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. VIII PRZECHOWYWANIE Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed dziećmi. IX WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN - W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. - W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. - Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. X ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE XI POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Kraków – (12) 411-99-99 Lublin – (81) 740-89-83 Łódź – (42) 657-99-00 Poznań – (61) 847-69-46 RzeszówSosnowiecTarnówWarszawaWrocław – (17) 866-40-25 – (32) 266-11-45 – (14) 631-54-09 – (22) 619-66-54 – (71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×