aron

Members
 • Ilość treści

  128
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Wszystko napisane przez aron

 1. De heus Łęczyca 700 netto. Cargill Dobrzelin 790 netto.
 2. A w łódzkim po ile można dostać za pszenicę??
 3. aron

  GĘSi

  http://pzhipg.pl/ tu można znalezć "analizę kosztów" produkcji gęsi. I taka cena żywca jak tam jest powinna być aby miało to wszytko sens. Czy ktoś z forumowiczów siał dla gęsi Nutri Honey? Zjadają tą roślinę bez problemów?
 4. aron

  GĘSi

  8,2 minus 7% to wychodzi około 7.62. Roldrob płacił netto 7.65 w lipcu. Klasyfikacja taka jak zawsze. W marcu miałem telefon z indykpol-u (gdzie nigdy do nich nie kontaktowałem się a mieli mój numer) i oferowali gęsi po 9 netto plus minus na umowie 15%. Czyli to samo co w roldrobie.
 5. Dzień dobry, poszukuje informacji na temat nawozu o nazwie "chemi power" czy jest ktoś kto stosuje go u siebie i może coś o nim powiedzieć? Czy jest to typowa granula czy coś innego? Jakie ceny NPK macie na dziś dzień?
 6. To co ile słup od słupa jest rozstawiony? I jakie wymiary słupów oraz "beli, wieńca"? W słupach jakieś zbrojenie było dawane?
 7. Dzień dobry potrzebuję namiaru na dobrego doradcę w sprawie Modernizacji Gospodarstw Rolnych najlepiej z łódzkiego. Z góry dziękuję za kontakty
 8. Czy aqua stomp trzeba prysnąć maks do 5 dni po siewie?? Co może się stać jak zrobimy to później??
 9. Co możecie powiedzieć o firmie Agroyumis i ich nasionach soi??
 10. Czy jest sens siania jeszcze soi w centrum woj łódzkiego? Rozmawiałem z kilkoma przedstawicielami firm sprzedających nasiona soi i niektórzy odradzali inni nie widzieli przeszkód? Ziemia klasy 3a, 3b i kawałek 4. Z góry dzięki za odpowiedzi.
 11. Jakiej firmy śrutownik?? Jaka moc? Ile wytrzymują bijaki?
 12. aron

  GĘSi

  Gdzieś mi się o uszy obiło że jaja jadą zza zachodniej granicy. Ot tak przez przypadek pochwalił się gość z wylęgarni, który mi dostarczał pisklaka. Ale co się dziwić jak zakład jest w 99 % z zagranicznym udziałem to czyje mają być jaja ciężki temat z gęsiami się robi.
 13. aron

  GĘSi

  Skupuje ktoś kaczki Pekin na wolnym rynku?? Mam 5 tysięcy do sprzedania. Jaka cena żywca gęsiego na ten sezon???
 14. Czy ktoś wie gdzie kupują kaczki Pekin na wolnym rynku?? Mam około 5 tysięcy sztuk.
 15. aron

  GĘSi

  Indykpol 8.2 netto plus minus 10%
 16. Panowie co było przyczyną wyskakiwania tych błędów?? Mam takie same objawy w mf 6465 z tym że niekiedy pracuje normalnie a po pół godziny gaśnie.
 17. RSM 32 cena 1050 brutto centrum Łódzkiego, Agrolok 1073 brutto. Jakie ceny u Was?
 18. aron

  GĘSi

  Maggi do zupy. Litr na 1000 wody.
 19. Panowie oddawał ktoś do Agro Kocięby w Łódzkim zboża? Cennik na dziś mają taki: pszenica 680 pow 12% białka, pszenżyto 650 pow 11%, jęczmień 670 białko 12%, qq 620. Ceny netto. I teraz pytanie jak jest w praktyce z ich rzetelnością?
 20. Kto może wziąć udział w takim przetargu? Bo już nie kumam tego a o jakieś info od KOWR naszego to masakra żeby się dowiedzieć. O G Ł O S Z E N I E /o przetargach ograniczonych na dzierżawę/ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – dalej UGNRSP (tekst jednolity Dz. U. z 16 września 2016 r. poz. 1491 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 1142 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012r., poz. 803 z późn. zm.) – dalej UKUR oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą – dalej ROZPORZĄDZENIE WS. KWALIFIKACJI ROLNICZYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 109), ustawą z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw – dalej NOWELIZACJA (Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1382), ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – dalej UOWS (Dz. U. z 2016 r., poz. 585 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ograniczone przetargi ustne (licytacyjne) na dzierżawę nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określonych w wykazie z dnia 25 września 2018 r. nr ŁÓD.WKUR.422.6.2017.EN.1, podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez okres od dnia 18 października 2017 r. do dnia 2 listopada 2017 r. W przetargach mogą uczestniczyć: 1. rolnicy indywidualni w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą, zgodnie z art. 29 ust.3b pkt.1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 2. osoby posiadające kwalifikacje rolnicze określone w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, zgodnie z art. 29 ust.3b pkt.2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne: 1. które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 UKUR w brzmieniu nadanym UOWS tj. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: a) są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu - nie przekracza 300 ha, b) posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 UKUR oraz w ROZPORZADZENIU WS. KWALIFIKACJI ROLNICZYCH, c) co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie), a także osoby, które nie spełniają jedynie wymogu dotyczącego 5-letniego okresu osobistego prowadzenia tego gospodarstwa, w przypadku gdy w dniu 18 października 2017 r. miały nie więcej niż 40 lat. Za osobę mającą nie więcej niż 40 lat uznaje się osobę, która w dniu opublikowania wykazu (18 października 2017 r.) nie ukończyła 41 lat. d) mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie przez zainteresowaną osobę następujących dokumentów: 1) oświadczenie, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego [wzór 3]; jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie więcej niż jednej gminy, należy złożyć poświadczone oświadczenia ze wszystkich gmin, na terenie których leżą użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa, 2) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście oraz będących w samoistnym posiadaniu, a także dzierżawionych przez rolnika indywidualnego [wzór 2], 3) oświadczenie poświadczające uzyskane kwalifikacje rolnicze2 wraz z kopiami dowodów potwierdzających ich spełnienie [wzór 4]; dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 4) dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały (minimum 5 lat) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych; 5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w przetargu wg wzoru 1. Uwaga: Rolnicy posiadający gospodarstwa rodzinne położone na terenie więcej niż jednej gminy, zobowiązani są do złożenia oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego o określonej powierzchni użytków rolnych oraz oświadczeń o łącznej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym, które zamierzają powiększyć, poświadczonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa. 2. posiadające kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 UKUR w brzmieniu nadanym UOWS, zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne, tj. osoby, które nie są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 UKUR, a posiadają kwalifikacje rolnicze określone w przepisach tej ustawy i zamierzają utworzyć gospodarstwo rodzinne w rozumieniu art. 5 ww. ustawy a także osoby, którym pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przyznano pomoc finansową o której mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (…) , a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął (art. 29 ust. 3bb pkt 2) UOGNRSP. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie przez zainteresowaną osobę następujących dokumentów: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w przetargu wg wzoru 1. 2) Oświadczenie, że nie posiada gospodarstwa rolnego w rozumieniu UKUR (art. 2 pkt 2 UKUR – gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych), 3) oświadczenie poświadczające uzyskane kwalifikacje rolnicze2 wraz z kopiami dowodów potwierdzających ich spełnienie [wzór 4]; dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o przyznaniu pomocy – dotyczy tylko osób, którym pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przyznano pomoc finansową, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął., Najbardziej Chodzi mi o punkt 2. Z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam.
 21. aron

  GĘSi

  Roldrob to samo co w zeszłym roku 8,5 netto. Jak cena piskląt na chwile obecną? Używa ktoś może takiej nagrzewnicy u siebie znajomego i może coś na jej temat powiedzieć https://www.olx.pl/oferta/nagrzewnica-piec-nadmuchowy-50kw-CID628-IDppDRP.html#d4200ae02f
 22. Czyli przeszczep można robić. Bo cały most można wyrwać taniej niż kupując poszczególne podzespoły.
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj