Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Command 480 EC

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 259/2013d z dnia 24.10.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 57/2008 z dnia 17.07.2008 r. Posiadacz zezwolenia: FMC Chemical s.p.r.l., Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Bruksela, Królestwo Belgii, tel.: 0032 2 645 9584, fax: 0032 2 645 9655. Producent: FMC Corporation, 1735 Market Street PA 19103 Philadelphia, Stany Zjednoczone Ameryki, tel.: 001 215 299 6000, fax: 001 215 299 5999. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z O.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97. Konfekcjoner: Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.:0048 58 774 10 90, fax.: 0048 58 676 74 89. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska C O M M A N D 480 EC Zawartość substancji czynnej: chlomazon /2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on/ (związek z grupy izoksazolidionów) - 480 g w 1 litrze środka. Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: Solvesso 100, solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna - niespecyfikowana. Zezwolenie MRiRW nr R - 57/2008 z dnia 17.07.2008 r. zmienione decyzją MRiRW nr R – 173/2009d z dnia 03.11.2009 r. decyzją MRiRW nr R - 213/2010d z dnia 28.07.2010 r. decyzją MRiRW nr R - 168/2011d z dnia 03.06.2011 r. decyzją MRiRW nr R - 253/2012d z dnia 10.10.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 259/2013d z dnia 24.10.2013 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. UWAGA! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I OPIS DZIAŁANIA COMMAND 480 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w bobiku, grochu jadalnym, marchwi, rzepaku ozimym, rzepaku jarym, tytoniu i ziemniaku. Command 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. DZIAŁANIE NA CHWASTYChwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rumian polny, rumianek pospolity Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, stulicha psia. II ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. ZIEMNIAK Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać po ostatnim obredleniu - na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka. Środek stosować łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC. Zalecana dawka: Command 480 EC 0,1-0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha. 2. RZEPAK OZIMY Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania. Zalecana dawka: 0,25 l/ha. W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie), łącznie ze środkiem Butisan 400 SC, Teridox 500 EC lub Devrinol 450 SC w dawce: Command 480 EC 0,15-0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha lub Command 480 EC 0,15-0,2 l/ha + Teridox 500 EC 2,0 l/ha lub Command 480 EC 0,2 l/ha + Devrinol 450 SC 2,0 l/ha. UWAGA! Mieszaninę środków Command 480 EC i Devrinol 450 SC stosować przed siewem rzepaku i wymieszać z glebą na głębokość 3 cm przy użyciu brony. 3. RZEPAK JARY Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią. Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha. W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średnio wrażliwych środek można stosować (w tym samym terminie) łącznie ze środkiem Butisan 400 SC w dawce: Command 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha. UWAGI! - Mieszanin ze środkami: Butisan 400 SC, Teridox 500 EC, Devrinol 450 SC nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych). - Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola. 4. GROCH JADALNY Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Zalecana dawka: 0,25 l/ha. 5. BOBIK Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce: Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha. 6. MARCHEW Środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Zalecana dawka: 0,2-0,25 l/ha. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów stosować środek w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce: Command 480 EC 0,15-0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha. 7. TYTOŃ Środek stosować na glebę dobrze uprawioną o wyrównanej powierzchni nie później niż 1 dzień przed posadzeniem rozsady tytoniu. Po zastosowaniu środek niezwłocznie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby na głębokość 5­7 cm, przez bronowanie. Zalecana dawka: 0,6-0,8 l/ha. W zalecanych dawkach skutecznie zwalczane są również chwasty średnio wrażliwe. Wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, zastosowanie rozpylaczy anty znoszeniowych 80-250 l/ha. UWAGI: - Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp. - Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon. - W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Command 480 EC w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach – instrukcjach stosowania tych środków. NASTĘPSTWO ROŚLIN W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać wiosną: BOBIK, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, RZEPAK JARY, zboża jare, (z wyjątkiem jęczmienia jarego), ziemniaki lub TYTOŃ. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji cukini, dyni, grochu, łubinu białego, łubinu żółtego, ogórków, ziemniaków, rzepaku jarego lub tytoniu na tym samym polu można uprawiać rośliny w których zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami. W roku stosowania środka Command 480 EC w tytoniu nie uprawiać zbóż ozimych; natomiast w roku stosowania środka w bobiku, grochu, rzepaku jarym i ziemniakach można uprawiać zboża ozime. W przypadku stosowania środka Command 480 EC w dawce 0,25 l/ha można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych terminach siewu. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon. UWAGA! Podczas stosowania środka Command 480 EC w mieszaninie z innymi herbicydami przestrzegać również zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny. PRZECIWWSKAZANIA - Środka (również w mieszaninie z innym herbicydem ) nie stosować: w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia, na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych, podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury, gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy, w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin warzywnych, sadowniczych, plantacji szkółek i roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków. - Podczas stosowania środka nie dopuścić do: znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. III OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W przypadku łącznego stosowania środków Command 480 EC ze środkami w formie proszku do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy cieczą użytkową środka Command 480 EC wlać zawiesinę sporządzoną w oddzielnym naczyniu -zgodnie z instrukcją stosowania środka w formie proszku, a następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka Command 480 EC dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając. Uwaga: Środek bardzo lotny! Zabiegi przeprowadzić opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio -lub grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień. Belka polowa opryskiwacza powinna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla użytego typu rozpylacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. V PRZECHOWYWANIE Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC . VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. - Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. - W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub - etykietę. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. - Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. VII PIERWSZA POMOC W przypadku wypicia (połknięcia) -wypić dużą ilość mleka lub wody. Nie pić alkoholu! Nie wywoływać wymiotów! Wezwać lekarza! W przypadku zanieczyszczenia skóry -zdjąć zanieczyszczoną odzież a zanieczyszczoną skórę zmyć natychmiast wodą i mydłem. Udać się do lekarza. Przy kontakcie oddechowym -wyprowadzić poszkodowanego z terenu o zanieczyszczonym powietrzu, w przypadku utrzymywania się trudności w oddychaniu zasięgnąć porady lekarza! INFORMACJE DLA LEKARZA Command 480 EC zawiera aromatyczne rozpuszczalniki, które mogą powodować uboczne działanie na układ oddechowy. Stosować endoskopowe usunięcie pozostałości z żołądka, dodatkowo stosować węgiel aktywny i środki przeczyszczające, które pomogą w oczyszczeniu układu pokarmowego. VIII ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). IX POMOC MEDYCZNA W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08 Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×