Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Protugan 500 SC

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -284/2014d z dnia 08.08.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -103/2012 z dnia 09.08.2012 r. Posiadacz zezwolenia: Adama Polska Sp. z O.o., ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60, infolinia: + 48 (22) 395 66 66, fax +48 (22) 395 66 67, e -mail: biuro@adama.com, www.adama .com Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie: 1. Pakon Sp. z O.o., ul. Zakładowa 7, 62 – 510 Konin, tel: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl 2. „Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62 -002 Suchy Las, tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13; fax (61) 297 26 02; e -mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl 3. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 -870 Błonie, tel. 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01, www.whlogistics.pl 4. Adama Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel. +48 71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e -mail: biuro_amp@adama.com Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska PROTUGAN 500 SC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) -500 g/l (46,29%) Zezwolenie MRiRW nr R-103/2012 z dnia 09.08.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -284/2014d z dnia 08.08.2014 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w następujących zbożach: Pszenica ozima, Jęczmień ozimy, Żyto, Pszenżyto ozime. Środek Protugan 500 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. II DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy miotłę zbożową znajdującą się w fazie 2 do 4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2 do 6 liści. Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, tasznik pospolity, tobołki polneChwasty odporne: fiołek polny przytulia czepna. III ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. Pszenica ozimaZabieg wykonać jesienią od fazy 3-5 liści rośliny uprawnej (BBCH 13-15) lub wiosną po ruszeniu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia (BBCH 23-29). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Aby poszerzyć zakres zwalczanych chwastów o jasnotę purpurową, jasnotę różową, niezapominajkę polna i przytulię czepna stosować mieszaninę środków Protugan 500 SC i Tomigan 250 EC, zabieg należy wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji na początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 29-31). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Protugan 500 SC 3 l/ha + Tomigan 250 EC 0,4 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Protugan 500 SC 3 l/ha + Tomigan 250 EC 0,4 l/ha. 2. Jęczmień ozimyZabieg wykonać jesienią od fazy 3-5 liści zbóż. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 3. ŻytoZabieg wykonać jesienią od fazy 3-5 liści zbóż. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-2,5 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 4. Pszenżyto ozimeZabieg wykonać jesienią od fazy 3-5 liści rośliny uprawnej (BBCH 13-15) lub wiosną po ruszeniu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia (BBCH 23-29). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-2,5 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Uwagi -Środek może spowodować przemijające przebarwienia wierzchołków liści pszenżyta nie wpływające na plon ziarna. -Odmiana Bogo może reagować istotną obniżką plonu ziarna na zabieg wykonany wiosną. W odmianie pszenżyta ozimego Woltario zabieg wiosenny powoduje obniżenie masy tysiąca ziaren oraz nieznaczne skrócenie źdźbła. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. UWAGI: - Wyższe z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów to jest niska temperatura i susza oraz chwasty występujące w większym nasileniu. - W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów na środek stosować przemienne herbicydy należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować środka: -na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki, -przed spodziewanym silnym przymrozkiem, -na piaskach luźnych całkowitych i glebach torfowych, - w roślinach, które bezpośrednio przed planowanym zabiegiem były lub po zabiegu będą nawożone saletrzakiem lub saletrą wapniową, -w zbożach z wsiewką roślin motylkowych Podczas stosowania środka nie dopuścić do: * znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne szczególnie dwuliścienne * nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Zabiegi wykonywać podczas bezwietrznej pogody podczas NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem jesienią roślinami następczymi mogą być: burak cukrowy, rzepak jary, pszenica durum i groch a potraktowanej środkiem wiosną pszenica jara, jęczmień jary, kukurydza, ziemniaki lub bób. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO Nie dotyczy IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA. 2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy 5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Unikać kontaktu ze skórą. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. 6. OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. W celu ochrony roślin lądowych niebędacych celem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości j 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony wód podziemnych i organizmów wodnych nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych) oraz glebach ciężkich podatnych na spękania. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne. VI PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to możliwe, pokaż etykietę). W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Łódź – (42) 657-99-00 Poznań – (61) 847-69-46 Tarnów Warszawa Wrocław – (14) 631-54-09 – (22) 619-66-54 – (71) 343 30 08 VII PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC . Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×