Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Glifocyd 360 SL nieprof

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW nr R-81/2012 z dnia 21.06.2012 r. Posiadacz zezwolenia: Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl Podmiot konfekcjonujący środek ochrony roślin: TARGET S.A. Krotoszyno, ul Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: 58 774-10-90; fax: 58 676-74-89; e-mail: info@target.com.pl. Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. GLIFOCY D® 360 SL Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych Zawartość substancji czynnej: glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) 360 g w 1 litrze środka (30,64 %) Zezwolenie MRiRW nr R -81/2012 z dnia 21.06.2012 r. Niebezpieczny dla środowiska Działa toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. I OPIS DZIAŁANIA Glifocyd 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich): w sadach jabłoniowych, na terenach nieużytkowanych rolniczo (ugorach, odłogach, placach magazynowych, terenach przemysłowych, poboczach dróg, terenach komunalnych, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń oraz dróg dojazdowych). Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy plecakowych i ręcznych. II DZIAŁANIE NA CHWASTY Glifocyd 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, bratek polny, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, pokrzywa zwyczajna, rajgras wyniosły, rumian polny, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, wiechlina łąkowa, bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek lekarski, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stulicha psia, szczaw polny, wiechlina roczna, babka lancetowata, babka zwyczajna, glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, iglica pospolita, koniczyna biała, nawłoć kanadyjska, palusznik krwawy, owies głuchy, pępawa zielona, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczawik zajęczy, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna, bniec biały, bylica pospolita, rdest ptasi, wrotycz polnyChwasty średniowrażliwe: jeżyna fałdowana, malina właściwa, ostrożeń polny, sit rozpierzchły, śmiałek pogięty, trzcinnik pospolity, turzyce, wierzbownica gruczołowataChwasty odporne: chrzan pospolity, jeżyna pospolita, podagrycznik pospolity, powój polny, skrzyp polny. III ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. SADY JABŁONIOWE Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów, Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 -60 ml /100 m2 Zalecana ilość wody: 2 -3 l / 100 m2 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Uwagi: Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin. TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO (PLACE MAGAZYNOWE, TERENY PRZEMYSŁOWE,POBOCZA DRÓG, TERENY KOMUNALNE) Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Etykieta Glifocyd 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW Zalecana ilość wody: 1,5 l /100 m2 używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste lub 2 -3 l / 100 m2 używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste. W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2 – 2,5% (0,2 – 0,25 l środka w 10 litrach wody). TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO (TERENY WOKÓŁ DOMU, WZDŁUŻ OGRODZEŃ,DRÓG DOJAZDOWYCH). Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml /100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 -50 ml /100 m2 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 1,5 l /100 m2 używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste lub 2 -3 l/ 100 m2 używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste. W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2 – 2,5% (0,2 – 0,25 l środka w 10 litrach wody). PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: • przed wschodami chwastów, • na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin. • na rośliny mokre, • przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu). • w mieszaninach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi. • podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej NASTĘPSTWO ROŚLIN Na polu gdzie stosowano Glifocyd 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO 5-7 dni IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu czynność mieszania powtarzać każdorazowo przed przystąpieniem do dalszej pracy. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym. Etykieta Glifocyd 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji) Nie dotyczy 2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) Nie dotyczy 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy 4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy 5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. 6. OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. VI PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08 Etykieta Glifocyd 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........ Etykieta Glifocyd 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×