• 0

Pytanie

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 32/2009 i.r. z dnia 30.11.2009 r. Podmiot, który uzyskał zezwolenie na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: FMC Chemical s.p.r.l, Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Brussels, Krolestwo Belgii; Tel: +32 2 645 9584, fax: +32 2 645 9655 Producent: FMC Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103 Stany Zjednoczone Ameryki; Tel: 001 215 299 6000, fax: 001 215 299 5999 Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: AgChemAccess Poland Ltd., Cedar House 41 Thorpe Road, Norwich NR1 1ES, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Tel: +44 (0)1603 624413, fax: +44 (0)207 149 9815, email: enquiries@agchemaccess.co.uk Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. RAGE 100 EW Zawartość substancji aktywnej: zeta-cypermetryna / mieszanina stereoizomerów (1RS, 3RS;1RS, 3SR)-3-(2,2,­dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-cyjano(3-fenoksyfenylo)metylu/ (związek z grupy pyretroidów) -100 g w 1 litrze środka. Zezwolenie MRiRW nr R- 32/2009 i.r. z dnia 30.11.2009 r. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Toksyczny dla pszczół (stosowany w dawce do 0,3 l/ha). Bardzo toksyczny dla pszczół (stosowany w dawce powyżej 0,3 l/ha). UWAGA! 1. Zabrania się stosować środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. I. OPIS DZIAŁANIA RAGE 100 EW jest środkiem owadobójczym w formie emulsji (olej w wodzie) do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo. II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI ROŚLINY ROLNICZE 1. pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, owies mszyce Zalecana dawka: 0,1 l/ha. Zabieg wykonać po wykłoszeniu - nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna. skrzypionki Zalecana dawka: 0,1 l/ha. Stosować od początku wylęgania się larw. 2. ziemniak larwy stonki ziemniaczanej i chrząszcze stonki ziemniaczanej Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha. Wyższą z dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej. Wykonać w sezonie 1 do 2 zabiegów w odstępach 10 dni. 3. rzepak ozimy chowacz brukwiaczek Zalecana dawka: 0,1 l/ha. Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją. słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębnyZalecana dawka: 0,1 l/ha. Zabieg wykonać po pojawieniu się chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. pryszczarek kapustnik, chowacz podobnikZalecana dawka: 0,1 l/ha. Zabieg wykonać w początkowym fazie opadania płatków kwiatowych. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 4. tytoń wciornastek tytoniowiec (wektor brązowej plamistości pomidora). rozsadnik Zalecane stężenie: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody). Stosować 100 ml cieczy użytkowej na/m2. Opryskiwać rozsadę 3-7 dni przed wysadzeniem w pole. na plantacji trzykrotne opryskiwanie Zalecane stężenie: 0,025 % (25 ml środka w 100 l wody). pierwszy zabieg - po wysadzeniu rozsady -300 l cieczy/ha, drugi zabieg - po 21 dniach -450 l cieczy/ha, trzeci zabieg - po 42 dniach od pierwszego zabiegu -600 l cieczy/ha. ROŚLINY SADOWNICZE 1. jabłoń toczyk gruszowiaczek Zalecana dawka: 0,3 l/ha. Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw, w okresie przekwitania zimowych odmian jabłoni (pod koniec opadania płatków kwiatowych). owocówka jabłkóweczka Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha Zabieg wykonać, gdy występuje faza tzw. „czarnej główki” Wyższą z podanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. UWAGA! 1. Środek stosować najlepiej w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze zabieg wykonać pod koniec dnia. 2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową. 3. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych. 4.W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń: a) w przypadku stosowania środka w dawce do 0,3 l/ha na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, zabieg należy wykonać wieczorem po zakończeniu dziennego oblotu pszczół. b) środka w dawce powyżej 0,3 l/ha nie stosować: - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, - kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, -w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji. III. OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: ZBOŻA (pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, pszenżyto ozime i jare, owies) ­21 dni. ziemniak, rzepak ozimy, tytoń -14 dni. jabłoń -7 dni. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu: STOSOWANIE ŚRODKA W DAWCE DO 0,3 L/HA -6 godzin, STOSOWANIE ŚRODKA W DAWCE POWYŻEJ 0,3 L/HA -3 dni. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT Etykieta Rage 100 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY IV. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. V. PRZECHOWYWANIE Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. VI. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN -Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. -Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. -Unikać zanieczyszczenia skóry. -Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. -W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. -Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. -Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. -Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. -Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie. -Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. -Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące uprawy. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. VII. ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE. VIII. POMOC MEDYCZNA INFORMACJA DLA LEKARZA: Etykieta Rage 100 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW Środek zawiera węglowodory aromatyczne, które mogą powodować obrzęki i zapalenie płuc, jeżeli zostaną wchłonięte w czasie wymiotów. Płukanie żołądka wykonać używając zgłębnika żołądka. Substancja aktywna zeta-cypermetryna może wywołać odwracalną znieczulicę (objawy: poparzenia, pieczenie, zdrętwienie, ciarki, mrowienie) mijającą po kilku dniach. W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym. Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25 Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45 Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09 Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54 Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08 Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie


 • Podobna zawartość

  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:TransformNazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-60/2018Data wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:18-08-2026Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 500 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:pszenica ozima, jęczmień ozimyagrofag:mszycetermin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:owiesagrofag:mszycetermin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Phostoxin TabletNazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, NiemcyPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-34/2018Data wydania zezwolenia:16-02-2018Termin ważności zezwolenia:31-08-2023Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) glinu (III) - 560 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H311, H315, H318, H330, H400Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziarno, nasiona, tytońagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:puste pomieszczeniaagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:ziarno zbóż na statkachagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g PH3/m3 (5 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 g – 5 g PH3/m3 (3 - 5 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Degesch Plates/ Degesch StripsNazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, NiemcyPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-36/2018Data wydania zezwolenia:16-02-2018Termin ważności zezwolenia:31-08-2023Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) magnezu (II) - 560 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H312, H330, H400Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziarno, suszone owoce, suszone warzywa, wytłoki, siano, zioła, rośliny lecznicze, orzechy, nasiona roślin oleistych, przyprawy, herbata, kawa, tytoń, ziarna kakaoagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni.zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:puste pomieszczeniaagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni.zastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:CloserNazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-59/2018Data wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:18-08-2026Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 120 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H411Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziemniakagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy tworzenia bocznych odgałęzień do fazy widocznych pierwszych paków kwiatowych pierwszego kwiatostanu (BBCH 20-59) i/lub od fazy widocznych pierwszych jagód (BBCH 70)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:kapusta głowiastaagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:sałata, szpinakagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:takuprawa:brokuł, brukselka, kalafioragrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:tak
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Affirm OptiNazwa posiadacza zezwolenia:Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-173/2017Data wydania zezwolenia:31-08-2017Termin ważności zezwolenia:30-04-2025Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:31-10-2025Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:31-10-2026Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:benzoesan emamektyny - 9,5 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H400, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:jabłońagrofag:owocówka jabłkóweczka, zwójkówkitermin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89)dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,06 kg/ha. lub 1,1 kg/10.000 m2 powierzchni ściany owoconośnej.zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:śliwaagrofag:owocówka śliwkóweczkatermin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89).dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nie
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.