• 0
agrofoto

K- Obiol 25 EC

Pytanie

agrofoto    85

K-OBIOL 25 EC


Zawartość substancji aktywnej: deltametryna [(1R,3R)-cis-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-.­cyjano-3-fenoksybenzylu] (związek z grupy pyretroidów) – 25 g w 1 litrze środka.
Substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną:
solwent nafty (węglowodory aromatyczne): tetrapropylenobenzenosulfonian wapnia-2­metylopropan-1-ol.

Zezwolenie MRiRW nr R-17/2010 z dnia 04.03.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R- 221/2010d z dnia 05 .08.2010 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu;
Działa drażniąco na drogi oddechowe;
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu;
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry;
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym;
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

 

K-OBIOL 25 EC to środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej
o działaniu kontaktowym i pokarmowym, przeznaczony do zwalczania szkodników magazynowych.

II ZAKRES STOSOWANIA

 

1. ZIARNO KONSUMPCYJNE
wołek zbożowy, wołek ryżowy, trojszyk ulec, kapturnik zbożowiec, spichrzel surinamski, trojszyk ulec, skórek zbożowy.
Zalecana dawka: 10-20 ml/t w zależności od planowanego okresu przechowywania.
10 ml/t – zabezpiecza ziarno na około 6 miesięcy,
20 ml/t – zabezpiecza ziarno na około 12 miesięcy.

Termin stosowania: Preparat najlepiej jest stosować prewencyjnie przed składowaniem ziarna. Po
zbiorze należy zabezpieczyć ziarno przed atakiem szkodników.

Środek stosować do dezynsekcji ziarna zbóż bezpośrednio na taśmociągu, redlerze, przenośniku
ślimakowym, w czasie transportu ziarna na przyczepę, do silosu lub na pryzmę. Środek stosować
używając sprzętu zapewniającego równomierne wydatkowanie cieczy roboczej na transportowane
ziarno Sekcję opryskową umieścić nad taśmociągiem, na redlerze lub przenośniku ślimakowym tak,
aby podstawa strumieni była równa szerokości warstwy przesuwającego/wysypującego się ziarna.
Konieczne jest bardzo dokładne dawkowanie środka, zwłaszcza w przypadku ziarna
konsumpcyjnego.
Środek może być stosowany podczas całego okresu magazynowania ziarna.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Ilość wody potrzebnej do przygotowania cieczy roboczej zależy od wydatku opryskiwacza i ilości transportowanego ziarna na przenośniku w jednostce czasu. W przypadku zabezpieczania małych ilości ziarna niezbędną ilość preparatu 10 ml lub 20 ml rozpuścić w 0,5 do 1,5 l wody na 1 tonę zabezpieczanego ziarna. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGI!
1. W celu uzyskania bardzo dobrej skuteczności konieczne jest dokładne opryskanie transportowanego ziarna.
2. Zastosowanie środka powoduje wzrost zawartości wody w ziarnie o 0.01%.
3. Najlepsze efekty otrzymuje się wykonując zabieg na początku magazynowania ziarna.

IV OKRES KARENCJI

 

Okres od zabiegu do momentu wykorzystania ziarna
42 DNI
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 

- Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgną porady lekarza.
- Nosić okulary i ochronę twarzy.
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać
opakowanie lub etykietę.
- Wodę użytą do mycia aparatury oraz rozcieńczone resztki cieczy użytkowej zagospodarować
zgodnie z zasadą dotycząca płynnych pozostałości.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników, zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VI ANTIDOTUM

 

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VII POMOC MEDYCZNA

 

Objawy zatrucia:
Przedłużone działanie może powodować zawroty głowy, wymioty, osłabienie, podwyższone lub obniżone ciśnienie, podrażnienia i zaczerwienienia skóry i oczu, zakłócenia czucia, zaburzenia koordynacyjne, podrażnienie błon śluzowych, uszkodzenie wątroby, nerek i centralnego układu nerwowego, utratę przytomności.

PIERWSZA POMOC:
W przypadku wdychania: Zapewnić spokój i ciepło, i wezwać lekarza.
W przypadku skażenia oczu: W razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe, płukać przy odwiniętych powiekach przez 15 minut. Jeżeli wystąpią podrażnienia, skonsultować się z lekarzem.
W przypadku skażenia skóry: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmywać dużą ilością wody z mydłem. W przypadku połknięcia: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46
Wrocław – (71) 343 30 08

VIII PRZECHOWYWANIE

 

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 221 /2010d z dnia 05 .08.2010 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 17/2010 z dnia 04.03.2010 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. alarmowy: +33(0) 4 72 85 25 25, tel./fax: +33(0) 4 72 85 27 99.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z O.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. alarmowy.: +48 (0) 22 572 36 61, fax: +48 (0) 22 572 36 09.
Przedsiębiorca konfekcjonujący środek ochrony roślin: Agropak Sp.j. B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: (32) 61 56 918, fax: (32) 61 56 330, e-mail:agropak@agropak.com.pl.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie


 • Podobna zawartość

  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Transform Nazwa posiadacza zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 Warszawa Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-60/2018 Data wydania zezwolenia: 16-03-2018 Termin ważności zezwolenia: 18-08-2026 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 18-02-2027 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 18-02-2028 Rodzaj preparatu: Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: sulfoksaflor - 500 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy agrofag: mszyce termin: Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87). dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: owies agrofag: mszyce termin: Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87). dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Phostoxin Tablet Nazwa posiadacza zezwolenia: Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, Niemcy Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: PUPH SOLFUM Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-34/2018 Data wydania zezwolenia: 16-02-2018 Termin ważności zezwolenia: 31-08-2023 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 29-02-2024 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 28-02-2025 Rodzaj preparatu: Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: fosforek (III) glinu (III) - 560 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H260, H300, H311, H315, H318, H330, H400 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: ziarno, nasiona, tytoń agrofag: wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzanka termin: dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3) zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: puste pomieszczenia agrofag: wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzanka termin: dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3) zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: ziarno zbóż na statkach agrofag: wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzanka termin: dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g PH3/m3 (5 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 g – 5 g PH3/m3 (3 - 5 tabletek/m3) zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Degesch Plates/ Degesch Strips Nazwa posiadacza zezwolenia: Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, Niemcy Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: PUPH SOLFUM Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-36/2018 Data wydania zezwolenia: 16-02-2018 Termin ważności zezwolenia: 31-08-2023 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 29-02-2024 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 28-02-2025 Rodzaj preparatu: Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: fosforek (III) magnezu (II) - 560 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H260, H300, H312, H330, H400 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: ziarno, suszone owoce, suszone warzywa, wytłoki, siano, zioła, rośliny lecznicze, orzechy, nasiona roślin oleistych, przyprawy, herbata, kawa, tytoń, ziarna kakao agrofag: wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzanka termin: dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni. zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: puste pomieszczenia agrofag: wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzanka termin: dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni. zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Closer Nazwa posiadacza zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 Warszawa Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-59/2018 Data wydania zezwolenia: 16-03-2018 Termin ważności zezwolenia: 18-08-2026 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 18-02-2027 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 18-02-2028 Rodzaj preparatu: Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: sulfoksaflor - 120 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H411 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: ziemniak agrofag: mszyce termin: Środek stosować od fazy tworzenia bocznych odgałęzień do fazy widocznych pierwszych paków kwiatowych pierwszego kwiatostanu (BBCH 20-59) i/lub od fazy widocznych pierwszych jagód (BBCH 70) dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: kapusta głowiasta agrofag: mszyce termin: Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49) dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: sałata, szpinak agrofag: mszyce termin: Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49) dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha zastosowanie małoobszarowe: tak uprawa: brokuł, brukselka, kalafior agrofag: mszyce termin: Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49) dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha zastosowanie małoobszarowe: tak
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Affirm Opti Nazwa posiadacza zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-173/2017 Data wydania zezwolenia: 31-08-2017 Termin ważności zezwolenia: 30-04-2025 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 31-10-2025 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 31-10-2026 Rodzaj preparatu: Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: benzoesan emamektyny - 9,5 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jabłoń agrofag: owocówka jabłkóweczka, zwójkówki termin: Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89) dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,06 kg/ha. lub 1,1 kg/10.000 m2 powierzchni ściany owoconośnej. zastosowanie małoobszarowe: nie uprawa: śliwa agrofag: owocówka śliwkóweczka termin: Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89). dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.