• 0
agrofoto

Deltox 56 GE

Pytanie

Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R-13/2013h.r z dnia 26.03.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Agrosimex Sp. z O.o., Goliany 43 ,05-620 Błędów tel. (48) 6680471, fax. (48) 6680835,
e-mail: Info@agrosimex.com.pl

Przestrzegaj etykiety stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

D E L T O X 56 GE
DO STOSOWANIA PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY
Zawartość substancji aktywnej: fosforek glinu - 56% (560 g/kg).

Pozw. MRiRW nr R-13/2013h.r  z dnia 26.03.2013 r.

Skrajnie łatwo palny   
Bardzo toksyczny    
Niebezpieczny dla środowiska
W kontakcie z wodą – uwalnia skrajnie łatwo palne, toksyczne gazy.
Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Uwaga:
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

I   OPIS DZIAŁANIA
Deltox 56 GE jest środkiem owadobójczym w formie tabletek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym; przeznaczony do dezynsekcji pustych magazynów, ziarna zbóż,
przetworów zbożowo-młynarskich, nasion roślin strączkowych, orzechów, suszonych owoców,
nasion roślin oleistych, ziół i tytoniu.
Zwalcza następujące szkodniki magazynowe: wołka zbożowego, wołka ryżowego, strąkowca
grochowego, strąkowca fasolowego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca, rozpłaszczyka rdzawego,
spichrzela surynamskiego, żywiaka chlebowca, świdrzyka cygarowca, mklika próchniczka
omacnicę spichrzankę.
Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do
jego organizmu.
Jedna tabletka o masie 3 g wydziela 1 g fosforowodoru.
Obiekt przygotować do zabiegu uszczelniając go, a środek stosować zgodnie z etykietą ­instrukcją stosowania środka.
Uwaga: Przed otwarciem opakowania i zastosowaniem środka, dokładnie zapoznać się z treścią
etykiety – instrukcji stosowania.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Dezynsekcja pustych obiektów
Zalecana dawka: 1,74g fosforowodoru na m3 = 174/tabletek/100 m3

2. żyto, pszenica
Zalecana dawka: 4,8-6 g fosforowodoru na tonę = 480-600 tabletek/100t.

3. ryż
Zalecana dawka:  3,1 fosforowodoru na m3 = 310 tabletek/100m3

4. kasza jęczmienna, kasza manna, otręby pszenne, płatki owsiane
Zalecana dawka fosforowodoru: 1,8-3,1 g/m3 = 180-310 tabletek/100 m3
 
5. fasola, groch łuskany
Zalecana dawka: 1,35 – 3,1 g fosforowodoru na m3 = 135 do 310 tabletek/100 m3

6. orzech włoski, orzech laskowy, słonecznik łuskany, pestki dyni łuskane, mak, rodzynki, suszone figi, suszone śliwki, suszone morele
Zalecana dawka:  1,35-1,8 g fosforowodoru na m3 = 135 do 180 tabletek/100m3

7. Dezynsekcja tytoniu w belach (obleczonych jutą lub pakowanych w kartonach)
Zalecana dawka: 1,07-1,58 g fosforowodoru na m3 = 107-158 tabletek/100m3

8. kora dębu, kora kasztanowca, korzenie kozłka, korzenie tarczycy bajkalskiej, kwiatostan lipy, kwiaty głogu, liście mięty, owoce maliny, owoce głogu, nasiona lnu, ziele dziurawca, ziele krwawnika, ziele żarnowca
Zalecana dawka: 1,6-3,3 g fosforowodoru na m3  = 160-330 tabletek/100m3

W sytuacji, kiedy jest duże prawdopodobieństwo znacznej utraty emitowanego gazu (PH3) (niemożliwość dobrego i pełnego doszczelnienia pomieszczeń magazynowych, przenikalność ścian dla gazu itp.) stosować środek w najwyższych zalecanych dawkach.
Czas działania ( ekspozycji ) fosforowodoru: w zależności od temperatury, wilgotności towaru i powietrza oraz od technologii zabiegu: 5-14 dni.
Wietrzenie pustych pomieszczeń i budynków: po upływie przewidzianego czasu działania środka otworzyć drzwi i okna i dokładnie wietrzyć przez co najmniej 24 godziny.
Zakończenie wietrzenia potwierdzić pomiarem stężenia PH3 w powietrzu (NDS=0,1 mg/m3)
Wietrzenie towarów: 7 - 21 dni w zależności od rodzaju i ilości towaru oraz intensywności wietrzenia.
Pozostałości po gazowaniu
Przed użyciem ziarna lub nasion , usunąć pyliste pozostałości tabletek (wodorotlenek glinu) stosując urządzenia czyszczące, a oddzielone resztki zneutralizować i traktować jako niebezpieczne odpady produkcyjne. Neutralizację przeprowadzać w otwartym terenie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Resztki środka (szary proszek) wsypać do beczki z wodą z dodatkiem detergentu. Podczas gazowania opakowanych produktów, żadne resztki środka nie mogą przedostać się do tych artykułów.

FUMIGACJA ziarna zbóż luzem
1. Dodać tabletki (najlepiej automatycznym dozownikiem) do strumienia produktu na taśmie transportera podającego lub w momencie załadunku do silosu albo skrzyni
lub
2. Wprowadzać tabletki sondą do pryzmy produktu co 1,2 - 1,5 m jedna od drugiej ('w kratkę') według poniższej zasady: liczba tabletek na jedno sondowanie = wymagana liczba tabletek
wymagana liczba sondowań
lub
3. Umieszczać tabletki osobno na niepalnych tackach ustawianych na powierzchni pryzmy produktu.

FUMIGACJA   produktów w  workach  pod  przykryciem.
Umieścić tabletki osobno na niepalnych tackach rozmieszczonych pomiędzy lub wzdłuż przechowywanych produktów, w sposób umożliwiający swobodny przepływ gazu. Używać przykrycia nie przepuszczającego gazu.

FUMIGACJA pustych pomieszczeń
Upewnić się, że pomieszczenie jest szczelne. Umieścić tabletki osobno na niepalnych tackach rozmieszczając je równomiernie w pomieszczeniu. Rozmieszczanie tacek rozpoczynać od najdalszego punktu pomieszczenia w kierunku drzwi wejściowych. Po zabiegu zamknąć i zaplombować drzwi wejściowe.

UWAGI:
1. Chronić środek  przed zawilgoceniem.
2. Fosforowodór ulatnia się szybko, dzięki czemu właściwości zboża i innych produktów nie ulegają zmianie i nie wywierają ujemnego wpływu na zdrowie ludzi .
3. Pomieszczenie szczelne oznacza pomieszczenie, w którym uszczelnione na stałe są wszelkie powierzchnie porowate, miejsca spojenia i pęknięcia, a okresowo otwory wlotowe i wylotowe, drzwi, okna i klapy.
4. Dawki fosforowodoru ustalono w odniesieniu do wewnętrznej kubatury obiektów przeznaczonych do fumigacji. Dawki te odnoszą się zarówno do pomieszczeń wypełnionych jak i częściowo wypełnionych i pustych.
5. Dawki wyrażone w g/tonę można stosować tylko wówczas gdy znana jest masa produktu znajdującego się w obiekcie. Dawki tak wyrażone można stosować tylko wówczas gdy obiekt wypełniony jest produktem całkowicie lub niemal całkowicie.
6. Minimalny czas ekspozycji powinno liczyć się od chwili zakończenia aplikacji środka, tak więc czasu potrzebnego do wypełnienia obiektu ziarnem zawierającym środek nie wlicza się do czasu ekspozycji.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia przeznaczenia do spożycia lub przerobu:
Ziarno zbóż, zioła, tytoń, suszone owoce, nasiona roślin strączkowych – 7 dni
Przetworzone produkty zbożowe (kasza jęczmienna, kasza manna, otręby pszenne, płatki owsiane) – 14 dni
Nasiona roślin oleistych- 14 dni
Orzechy – 21 dni
2. OKRES PREWENCJI  DLA LUDZI
Okres zapobiegający zatruciu:
wstęp do fumigowanego obiektu jest bezpieczny po określeniu stężenia fosforowodoru w powietrzu, które nie może przekraczać wartości NDS= 0,1 mg/m3.
3. OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY
4. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W przypadku pożaru użyj suchego piasku lub CO2, nigdy nie używaj wody.

W przypadku awarii lub jeżeli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to
możliwe pokaż opakowanie lub etykietę.
Nie wdychać gazu, który ma zapach zbliżony do zapachu karbidu.
Osoby używające soczewek kontaktowych nie powinny być zatrudnione do prac ze środkiem.
Pojemnik ze środkiem otwierać na wolnym powietrzu, a górną jego część odwrócić na zewnątrz od
siebie.
Po otwarciu pojemnika zużyć wszystkie tabletki tego samego dnia.

Środek w warunkach niskiej wilgotności powietrza uwalnia fosforowodór powoli, natomiast gdy
jest mokry - szybko.
Nie dopuszczać zwierząt i ptaków do pomieszczeń, w których wykonuje się fumigację lub
będących w trakcie wietrzenia po fumigacji.
Przed zabiegiem usunąć inwentarz i zwierzęta domowe.
Nie gazować pomieszczeń zamieszkałych.
W miejscach lub pomieszczeniach przeznaczonych do gazowania zabezpieczyć wrażliwe
urządzenia elektryczne i elektroniczne (liczniki, przełączniki, systemy alarmowe itp.), które
zawierają stopy miedzi, metale szlachetne, błony i papier fotograficzny, zamykając je lub
okrywając, ponieważ fosforowodór powoduje korozję przedmiotów zawierających miedź i metale
szlachetne oraz utlenienie materiałów światłoczułych.
Wokół gazowanego terenu umieścić napisy ostrzegawcze:

"NIEBEZPIECZEŃSTWO", "TRUJĄCY GAZ", "WSTĘP WZBRONIONY".
Nie wchodzić do gazowanych pomieszczeń dopóty, dopóki urządzenia pomiarowe nie wykażą, że
są one wolne od fosforowodoru.
Zaleca się używanie wykrywaczy gazu lub innych urządzeń pomiarowych do monitorowania
poziomów gazu w gazowanych pomieszczeniach.
Nie dopuszczać, aby zwierzęta, dzieci i osoby niepowołane wchodziły do pomieszczeń gazowanych
dopóty, dopóki urządzenia pomiarowe nie wykażą, że są one wolne od fosforowodoru.
Po pracy aparaturę dokładnie oczyścić.
Jeśli środek stosuje się prawidłowo - pozostaje szarobiały proszek, który nie jest niebezpieczny.
Należy jednak upewnić się czy fosforowodór uległ rozpadowi zalewając ten proszek
rozcieńczonym kwasem lub wodą z mydłem na otwartym terenie, dopóki nie ustanie powstawanie
pęcherzyków.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu.
Zebrać wszystkie resztki materiału obojętnego do toreb i dostarczyć na składowisko odpadów
niebezpiecznych.
Nie zużyte lub częściowo zużyte tabletki traktować jako odpady niebezpieczne
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny -opróżnione opakowania po środku
zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IV  PIERWSZA POMOC
OBJAWY ZATRUCIA- Uczucie ucisku w klatce piersiowej, nudności, bóle i zawroty głowy, wymioty, biegunka, omdlenia.
Zatrutego natychmiast wyprowadzić na świeże powietrze, spokojnie położyć, ciepło okryć i jeśli to możliwe, podać tlen. Nie podawać mleka, masła, oleju ani alkoholu. Jeśli zatruty jest nieprzytomny, nie podawać niczego doustnie.
NATYCHMIAST WEZWAĆ LEKARZA I POKAZAĆ MU ETYKIETĘ. Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682 04 04
Rzeszów –(0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99
Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83
Tarnów (0-14) 631 51 77
Łódź – (0-42) 657 99 00
Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46
Wrocław – (0-71) 343 30 08

V PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od pomieszczeń mieszkalnych.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu, z dala od wody i wilgoci w temperaturze nie niższej niż 0o C i nie wyższej niż 30o C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Na wszystkich drzwiach wejściowych do magazynu umieścić napisy ostrzegawcze:

"NIEBEZPIECZEŃSTWO", "TRUJĄCY GAZ", "WSTĘP WZBRONIONY".
Nigdy nie przechowywać środka w warunkach, które mogłyby sprzyjać osiągnięciu przez gaz
punktu zapłonu - 1,79% objętościowych (17900 ppm lub 27.3 g/m3 ).
W przypadku pożaru używać dwutlenku węgla, suchego proszku, suchego piasku lub ziemi. Nigdy
nie używać wody.


Okres ważności – 5 lat
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie


 • Podobna zawartość

  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:TransformNazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-60/2018Data wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:18-08-2026Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 500 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:pszenica ozima, jęczmień ozimyagrofag:mszycetermin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:owiesagrofag:mszycetermin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Phostoxin TabletNazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, NiemcyPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-34/2018Data wydania zezwolenia:16-02-2018Termin ważności zezwolenia:31-08-2023Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) glinu (III) - 560 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H311, H315, H318, H330, H400Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziarno, nasiona, tytońagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:puste pomieszczeniaagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:ziarno zbóż na statkachagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g PH3/m3 (5 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 g – 5 g PH3/m3 (3 - 5 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Degesch Plates/ Degesch StripsNazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, NiemcyPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-36/2018Data wydania zezwolenia:16-02-2018Termin ważności zezwolenia:31-08-2023Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) magnezu (II) - 560 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H312, H330, H400Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziarno, suszone owoce, suszone warzywa, wytłoki, siano, zioła, rośliny lecznicze, orzechy, nasiona roślin oleistych, przyprawy, herbata, kawa, tytoń, ziarna kakaoagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni.zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:puste pomieszczeniaagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni.zastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:CloserNazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-59/2018Data wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:18-08-2026Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 120 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H411Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziemniakagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy tworzenia bocznych odgałęzień do fazy widocznych pierwszych paków kwiatowych pierwszego kwiatostanu (BBCH 20-59) i/lub od fazy widocznych pierwszych jagód (BBCH 70)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:kapusta głowiastaagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:sałata, szpinakagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:takuprawa:brokuł, brukselka, kalafioragrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:tak
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Affirm OptiNazwa posiadacza zezwolenia:Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-173/2017Data wydania zezwolenia:31-08-2017Termin ważności zezwolenia:30-04-2025Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:31-10-2025Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:31-10-2026Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:benzoesan emamektyny - 9,5 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H400, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:jabłońagrofag:owocówka jabłkóweczka, zwójkówkitermin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89)dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,06 kg/ha. lub 1,1 kg/10.000 m2 powierzchni ściany owoconośnej.zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:śliwaagrofag:owocówka śliwkóweczkatermin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89).dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nie
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.