• 0
agrofoto

DEGESCH Plates Strips 56 GE

Pytanie

agrofoto    85

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -75/2014d z dnia 07.03.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -69 /2010 z dnia 01.09.2010 r. Posiadacz zezwolenia: PUPH „Solfum" Sp. z O.o., ul. Ziemiańska 21, 95 -070 Rąbień AB, tel.: 48 42/712 51 00, fax: 48 42/712 52 38, e-mail: solfum@solfum.com.pl Producent: Detia Freyberg GmbH, Dr.Werner-Freyberg-Str.11, D-69514 Laudenbach, Republika Federalna Niemiec, tel. +49 62017080, fax: +49 6201708-402, e-mail: export@detia-degesch.de Przestrzegaj etykiety środka w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska DEGESCH PLATES/STRIPS 56 GE DO STOSOWANIA PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY Zawartość substancji czynnej: fosforek magnezu -56%. Zezwolenie MRiRW nr R -69 /2010 z dnia 01.09.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -75/2014d z dnia 07.03.2014 r. Skrajnie łatwo palny Bardzo toksyczny Niebezpieczny dla środowiska W kontakcie z wodą – uwalnia skrajnie łatwo palne i toksyczne gazy. Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.I OPIS DZIAŁANIA Środek Degesh Plates/Strips 56 GE jest środkiem owadobójczym w formie płytek (plates) lub taśm (strips) emitujących gaz drogą reakcji chemicznej. Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem wilgoci trującego gazu – fosforowodoru. Środek przeznaczony jest do dezynsekcji pustych magazynów, ziarna zbóż, przetworów zbożowo-młynarskich, nasion roślin strączkowych, orzechów, suszonych owoców, nasion roślin oleistych, ziół i tytoniu. Zwalcza następujące szkodniki magazynowe: wołka zbożowego, wołka ryżowego, strąkowca grochowego, strąkowca fasolowego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca, rozpłaszczyka rdzawego, spichrzela surynamskiego, żywiaka chlebowca, świdrzyka cygarowca, mklika próchniczka i omacnicę spichrzankę. Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu. Jedna płytka o wymiarach 28 x 17 cm i masie 117g wydziela 33g fosforowodoru. Z taśmy stanowiącej połączenie 20 płytek o wymiarach 560 x 17 cm i masie 2340 g uwalnia się 660 g fosforowodoru. Uwaga: Przed otwarciem opakowania i zastosowaniem środka, dokładnie zapoznać się z treścią etykiety stosowania. II ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. Dezynsekcja pustych obiektów Zalecana dawka fosforowodoru: 1,6 g/m3 = 1 płytka/21 m3 lub 1 taśma na 412 m3 . 2. jęczmieńZalecana dawka fosforowodoru 6,6 g/t =1 płytka na 5 t lub 1 taśma na 100t 3. ryżZalecana dawka fosforowodoru: 3 g/m3 = 1 płytka na 11 m3 lub 1 taśma na 220 m3 4. kasza jęczmienna, kasza gryczana, kaszka manna, otręby pszenne, mąka kukurydziana, płatki owsiane -Zalecana dawka fosforowodoru: 2,18-3 g/m3 = 1 płytka/11-15 m3 lub 1 taśma na 220­303 m3 5. fasola, groch łuskany Zalecana dawka fosforowodoru: 1,34 -3 g/m3 =1 płytka na 11-25 m3 lub 1 taśma na 220 – 492 m3 6. orzech włoski, orzech laskowy, słonecznik łuskany, pestki dyni łuskane, mak, rodzynki, suszone figi, suszone śliwki, suszone morele, siemię lniane Zalecana dawka fosforowodoru: 1,34 – 2,18 g/m3 = 1 płytka na 15-25 m3 lub 1 taśma na 303-492 m3 ) 7. kora dębu, kora kasztanowca, korzenie kozłka, kłącza pięciornika, kwiatostan lipy, kwiat głogu, kwiat bzu czarnego, nasiona kasztanowca, nasiona lnu, liście mięty, liście podbiału, owoce maliny, czarnej porzeczki, czarnej głogu, szyszki chmielu, ziele dziurawca, ziele krwawnika, ziele żarnowca, ziele konwalii Zalecana dawka fosforowodoru: 1,5-3,3 g/m3 = 1płytka na 10-22 m3 lub 1 taśma 200 ­440m3 8. Dezynsekcja tytoniu w belach (obleczonych jutą lub pakowanych w kartonach) Zalecana dawka fosforowodoru: 1,05-1,57 g/m3 = 1 płytka na 21 – 31 m3 lub 1 taśma na 420 – 629 m3 ). W sytuacji, kiedy jest duże prawdopodobieństwo znacznej utraty emitowanego gazu (PH3) (niemożliwość dobrego i pełnego doszczelnienia pomieszczeń magazynowych, przenikalność ścian dla gazu itp.) stosować środek w najwyższych zalecanych dawkach. Czas działania ( ekspozycji ) fosforowodoru: w zależności od temperatury i wilgotności towaru i powietrza: 4-10 dni. Wietrzenie pustych pomieszczeń i budynków: po upływie przewidzianego czasu działania środka otworzyć drzwi i okna i dokładnie wietrzyć przez co najmniej 24 godziny. Zakończenie wietrzenia potwierdzić pomiarem stężenia PH3 w powietrzu (NDS=0,1 mg/m3) Wietrzenie towarów: 7-21 dni w zależności od rodzaju i ilości towaru oraz intensywności wietrzenia, sprawności wentylatorów itp. Zakończenie wietrzenia potwierdzić pomiarem stężenia PH3 w powietrzu (NDS=0,1 mg/m3) Pozostałości po gazowaniu Zebrać przereagowane płytki/taśmy ( dokładnie policzyć i przenosić w ażurowych koszach ) i dokonać ich neutralizacji w beczkach z wodą. Należy upewnić się czy fosforek magnezu uległ rozpadowi mocząc przereagowane płytki/taśmy w pojemniku z wodą na otwartym terenie, dopóki nie ustanie powstawanie pęcherzyków. Neutralne odpady traktować jako niebezpieczne odpady. UWAGI: 1. Chronić środek przed wilgocią. 2. Wydzielany z płytek lub pasów gaz szybko ulatnia się przez co właściwości zboża nie ulegają zmianie oraz nie mają ujemnego wpływu na zdrowie ludzi i wartość wypiekową mąki. 3. Pomieszczenie szczelne oznacza pomieszczenie, w którym uszczelnione na stałe są wszelkie powierzchnie porowate, miejsca spojenia i pęknięcia, a okresowo otwory wlotowe i wylotowe, drzwi, okna i klapy. 4. Dawki fosforowodoru ustalono w odniesieniu do wewnętrznej kubatury obiektów przeznaczonych do fumigacji. Dawki te odnoszą się zarówno do pomieszczeń wypełnionych jak i częściowo wypełnionych i pustych. 5. Dawki tak wyrażone można stosować tylko wówczas, gdy obiekt wypełniony jest produktem całkowicie lub niemal całkowicie. Minimalny czas ekspozycji powinno liczyć się od chwili zakończenia aplikacji środka, stąd czasu potrzebnego do wypełnienia obiektu ziarnem zawierającym środek nie wlicza się do czasu ekspozycji. III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia przeznaczenia do spożycia lub przerobu: Ziarno zbóż, zioła, tytoń, suszone owoce, nasiona roślin strączkowych – 7 dni Produkty zbożowo-młynarskie (kasza jęczmienna, kasza gryczana, kaszka manna, otręby pszenne, mąka kukurydziana, płatki owsiane) – 14 dni Nasiona roślin oleistych – 14 dni Orzechy – 21 dni 2. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI Okres zapobiegający zatruciu: Wstęp do fumigowanego obiektu jest bezpieczny po określeniu stężenia fosforowodoru w powietrzu , które nie może przekraczać wartości NDS = 0,1 mg/m3. 3. OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY 4. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku pożaru użyj suchego piasku lub CO2, nigdy nie używaj wody. W przypadku awarii lub jeżeli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe pokaż opakowanie lub etykietę. Po otwarciu opakowania zużyć wszystkie taśmy / płytki tego samego dnia. Środek w warunkach niskiej wilgotności powietrza uwalnia fosforowodór powoli, natomiast gdy jest mokry -szybko. Nie dopuszczać zwierząt i ptaków do pomieszczeń, w których wykonuje się fumigację lub będących w trakcie wietrzenia po fumigacji. Przed zabiegiem usunąć inwentarz i zwierzęta domowe. Nie gazować pomieszczeń zamieszkałych. W miejscach lub pomieszczeniach przeznaczonych do gazowania zabezpieczyć wrażliwe urządzenia elektryczne i elektroniczne (liczniki, przełączniki, systemy alarmowe itp.), które zawierają stopy miedzi, metale szlachetne, błony i papier fotograficzny, zamykając je lub okrywając, ponieważ fosforowodór powoduje korozję przedmiotów zawierających miedź i metale szlachetne oraz utlenienie materiałów światłoczułych. Wokół gazowanego terenu umieścić napisy ostrzegawcze: "NIEBEZPIECZEŃSTWO", "TRUJĄCY GAZ", "WSTĘP WZBRONIONY". Nie wchodzić do gazowanych pomieszczeń dopóty, dopóki urządzenia pomiarowe nie wykażą, że są one wolne od fosforowodoru. Zaleca się używanie wykrywaczy gazu lub innych urządzeń pomiarowych do monitorowania poziomów gazu w gazowanych pomieszczeniach. Nie dopuszczać, aby zwierzęta, dzieci i osoby niepowołane wchodziły do pomieszczeń gazowanych dopóty, dopóki urządzenia pomiarowe nie wykażą, że są one wolne od fosforowodoru. Po pracy aparaturę dokładnie oczyścić. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu. Zebrać wszystkie resztki materiału obojętnego do toreb i dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Nie zużyte lub częściowo zużyte płytki lub taśmy traktować jako odpady niebezpieczne Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny -opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie. UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. 5. OCHRONA ŚRODOWISKAUwaga: a) Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów, b) Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem. IV PIERWSZA POMOC OBJAWY ZATRUCIA- Uczucie ucisku w klatce piersiowej, nudności, bóle i zawroty głowy, wymioty, biegunka, omdlenia. Zatrutego natychmiast wyprowadzić na świeże powietrze, spokojnie położyć, ciepło okryć i jeśli to możliwe, podać tlen. Nie podawać mleka, masła, oleju ani alkoholu. Jeśli zatruty jest nieprzytomny nie podawać niczego doustnie. NATYCHMIAST WEZWAĆ LEKARZA I POKAZAĆ MU ETYKIETĘ. Pomoc medyczna W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 51 77 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08 V PRZECHOWYWANIE Przechowywać z dala od pomieszczeń mieszkalnych. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wody i wilgoci w temperaturze nie niższej niż 0o C i nie wyższej niż 30o C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Na wszystkich drzwiach wejściowych do magazynu umieścić napisy ostrzegawcze: "NIEBEZPIECZEŃSTWO", "TRUJĄCY GAZ", "WSTĘP WZBRONIONY". Nigdy nie przechowywać środka w warunkach, które mogłyby sprzyjać osiągnięciu przez gaz punktu zapłonu -1,79% objętościowych (17900 ppm lub 27.3 g/m3 ). W przypadku pożaru używać dwutlenku węgla, suchego proszku, suchego piasku lub ziemi. Nigdy nie używać wody. Okres ważności – 2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -.......

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie


 • Podobna zawartość

  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:TransformNazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-60/2018Data wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:18-08-2026Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 500 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:pszenica ozima, jęczmień ozimyagrofag:mszycetermin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:owiesagrofag:mszycetermin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87).dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Phostoxin TabletNazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, NiemcyPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-34/2018Data wydania zezwolenia:16-02-2018Termin ważności zezwolenia:31-08-2023Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) glinu (III) - 560 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H311, H315, H318, H330, H400Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziarno, nasiona, tytońagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:puste pomieszczeniaagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:ziarno zbóż na statkachagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g PH3/m3 (5 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 g – 5 g PH3/m3 (3 - 5 tabletek/m3)zastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Degesch Plates/ Degesch StripsNazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, NiemcyPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-36/2018Data wydania zezwolenia:16-02-2018Termin ważności zezwolenia:31-08-2023Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) magnezu (II) - 560 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H312, H330, H400Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziarno, suszone owoce, suszone warzywa, wytłoki, siano, zioła, rośliny lecznicze, orzechy, nasiona roślin oleistych, przyprawy, herbata, kawa, tytoń, ziarna kakaoagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni.zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:puste pomieszczeniaagrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzankatermin:dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni.zastosowanie małoobszarowe:nie
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:CloserNazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-59/2018Data wydania zezwolenia:16-03-2018Termin ważności zezwolenia:18-08-2026Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 120 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H411Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:ziemniakagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy tworzenia bocznych odgałęzień do fazy widocznych pierwszych paków kwiatowych pierwszego kwiatostanu (BBCH 20-59) i/lub od fazy widocznych pierwszych jagód (BBCH 70)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:kapusta głowiastaagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:sałata, szpinakagrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:takuprawa:brokuł, brukselka, kalafioragrofag:mszycetermin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49)dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/hazastosowanie małoobszarowe:tak
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu:Affirm OptiNazwa posiadacza zezwolenia:Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 WarszawaPodmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-173/2017Data wydania zezwolenia:31-08-2017Termin ważności zezwolenia:30-04-2025Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:31-10-2025Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:31-10-2026Rodzaj preparatu:InsektycydNazwa i ilość każdej substancji czynnej:benzoesan emamektyny - 9,5 gKlasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H400, H410Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowaniauprawa:jabłońagrofag:owocówka jabłkóweczka, zwójkówkitermin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89)dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,06 kg/ha. lub 1,1 kg/10.000 m2 powierzchni ściany owoconośnej.zastosowanie małoobszarowe:nieuprawa:śliwaagrofag:owocówka śliwkóweczkatermin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89).dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/hazastosowanie małoobszarowe:nie
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.