Skocz do zawartości
  • 0
agrofoto

Domark 100 EC_uĹĽytkownicy profesjonalni

Pytanie

agrofoto    82

Posiadacz zezwolenia: Isagro S.p.A., Centro Uffici San Siro-Edificio D-Ala 3, Via Caldera, 21-20153 Mediolan, Republika Włoska, tel.: +39 02 40901.1, fax: +39 02 40901 320, e-mail: isagro@isagro.it Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: AGROKON Sp. z O.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.:/fax: +48 63 248 87 66, e-mail: agrokon@interia.pl Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: 1. Pakon Spółka z O.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.:/fax: +48 63 240 0118. 2. „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel.: +48 61 29 72 600. DOMARK 100 EC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: tetrakonazol (związek z grupy azoli) -100 g/l (10,59%) Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: Solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana. Zezwolenie MRiRW nr R -235/2014 z dnia 05.12.2014r. Niebezpieczeństwo H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 – Działa drażniąco na skórę. H319 – Działa drażniąco na oczy. H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P264 – Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu. P280 -Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Etykieta środka ochrony roślin Domark 100 EC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. OPIS DZIAŁANIA Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych (Jabłoń), polowych (truskawka, róża w gruncie) i ręcznych (Jabłoń, truskawka, róża w pod osłonami, chryzantema pod osłonami). ZASTOSOWANIE ŚRODKAŚrodek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. 1. Jabłoń parch jabłoni Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Termin stosowania: Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-14 dni Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew. mączniak prawdziwy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Termin stosowania: Środek stosować od fazy różowego pąka do fazy początku czerwcowego opadania owoców (BBCH 57-83). Liczba zabiegów: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 2. Truskawka (plantacje owocujące) mączniak prawdziwy, biała plamistość liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Termin stosowania: Środek stosować w fazie kwitnienia (BBCH 61-69). Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni Zalecana ilość wody: 600 l/ha 3. Truskawka (plantacje mateczne) biała plamistość liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Termin stosowania: Środek stosować w fazie rozwoju pędów rozłogowych i młodych roślin (BBCH 41-49). Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni Zalecana ilość wody: 1000 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 4. Róże (w gruncie) mączniak prawdziwy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody) Termin stosowania: Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów chorób. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni 5. Róże (pod osłonami) czarna plamistość róż Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody) Termin stosowania: Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów chorób. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni Etykieta środka ochrony roślin Domark 100 EC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW 6. Chryzantema (pod osłonami) plamistoś pierścieniowa Środek ogranicza występowanie choroby Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody) Termin stosowania: Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Uwagi: - Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12o C. - Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. -Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną i ochronę twarzy, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości: - 1 m w uprawie truskawki i róży, - 3 m w uprawie jabłoni. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): jabłka – 14 dni truskawki (plantacje owocujące) – 7 dni truskawki (plantacje mateczne) – nie dotyczy róża – nie dotyczy chryzantema – nie dotyczy Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Nie dotyczy WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze 0oC -30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Etykieta środka ochrony roślin Domark 100 EC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. Okres ważności -2 lata Data produkcji -......... Zawartość netto -......... Nr partii -.........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie


  • [[Template sdtools/front/widgets/sdToolsSimilarContent does not exist. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.