Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Butisan Star 416 SC

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-195/2014d z dnia 09.06.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-20/2006 z dnia 13.07.2006 r. Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl – Bosch -Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec , tel.: +49 621 60-0, telefax +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf­ag.de Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 570 99 99, fax: (22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska BUTISAN STAR 416 SC Zawartość substancji czynnych: metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 333 g w 1 litrze środka (29,5%), chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g w 1 litrze środka (7,3%). Zezwolenie MRiRW Nr R-20/2006 z dnia 13. 07. 2006 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -96/2008 z dnia 12.05.2008 r., decyzją MRiRW nr R-38/2010d z dnia 10.02.2010 r., decyzją MRiRW nr R -11/2013d z dnia 11.01.2013 r. decyzją MRiRW nr R-26/2014d z dnia 05.02.2014 r. oraz decyzją MRiRW nr R-195/2014d z dnia 09.06.2014 r. Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. I OPIS DZIAŁANIA BUTISAN STAR 416 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym oraz w kapuście głowiastej (białej, czerwonej). Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty do fazy dwóch liści. DZIAŁANIE NA CHWASTYChwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przytulia czepna, przetaczniki, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, rdest ptasi, tobołki polne. Chwasty odporne: ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy zbóż, wilczomlecz obrotny, fiołek polny II ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. RZEPAK OZIMY Środek stosować: a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -3 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 b) w 4 -7 dni po siewie Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 -2,5 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 c) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna w fazie liścieni). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 2. RZEPAK JARY Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -3 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiać na jednakowa głębokość i dokładnie przykryć ziemią UWAGI: Niższą dawkę środka Butisan Star 416 SC stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku. 3. KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA I CZERWONA) Środek stosować 7 – 10 dni po posadzeniu rozsady. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Środek ochrony roślin Butisan Star 416 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej na ha. PRZECIWWSKAZANIA Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Butisan Star 416 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki do głębokości 15 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą, jęczmień jary, groch, bobik, buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe), ziemniaki, RZEPAK JARY i rośliny kapustne. Owies można uprawiać po głębokim wymieszaniu gleby. Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, RZEPAK OZIMY można wysiewać natychmiast po bronowaniu. Zboża ozime można wysiewać w końcu września po wykonaniu orki do głębokości około 20 cm. III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI . OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczoną skórę natychmiast zmyć dużą ilością wody i mydła. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. V PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk (58) 682-04-04 Rzeszów (17) 866-40-25 Kraków (12) 411-99-99 Sosnowiec (32) 266-11-45 Lublin (81) 740-89-83 Tarnów (14) 631-54-09 Łódź (42) 657-99-00 Warszawa (22) 619-66-54 Poznań (61) 847-69-46 Wrocław (71) 343-30-08 VI PRZECHOWYWANIE Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×