Skocz do zawartości
 • 0
agrofoto

Helm-Tribi 75 WG

Pytanie

agrofoto    82

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-132/2014d z dnia 29.04.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-7/2011 z dnia 20.01.2011 r. Posiadacz zezwolenia: HELM AG, Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 40­2375-0, fax: +49 40-2375-1845. Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: HELM POLSKA Sp. z O.o. ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, tel: 22 654-35-00, fax: 22 654 29 50, e-mail: hps@helmpolska.pl Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska HELM TRIBI 75 WG Zawartość substancji czynnej: tribenuron metylowy (związek z grupy sulfonylomocznikowych) -750 g/kg (75%) Zezwolenie MRiRW Nr R-7/2011 z dnia 20.01.2011r., zmienione decyzją MRiRW nr R – 160/2011d z dnia 30.05.2011 r., decyzją MRiRW nr R -228/2013d z dnia 12.09.2013 r. oraz decyzją MRiRW nr R-132/2014d z dnia 29.04.2014 r. Niebezpieczny dla środowiska Zawiera tribenuron metylowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. I OPIS DZIAŁANIA Środek chwastobójczy w formie mikrogranulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. II DZIAŁANIE NA CHWASTY Helm Tribi 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Helm Tribi 75 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność działania środka. Środek ochrony roślin Helm Tribi 75 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polne, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa bała, mak polny, nawrot polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polneChwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdestówka powojowataChwasty odporne: chwasty jednoliścienne. III ZASTOSOWANIE ŚRODKA 1. Pszenica ozima Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło. Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający): Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 20-25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 20-25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 2. Pszenica jara, jęczmień jaryŚrodek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło. Środek stosować w fazie 2-4 liści chwastów : Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający): Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 15-20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 15-20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 3. Pszenżyto ozime Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 29-30). Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający): Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: HELM TRIBI 75 WG 20-25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha HELM TRIBI 75 WG 20-25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. UWAGI: - Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka - Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji. - W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. - Niektóre gatunki chwastów np. rdestówka powojowata mogą wykazać odporność na środek. Celem zapobiegania uodpornienia się chwastów należy: - stosować środek 1 raz w sezonie wegetacyjnym, - stosować środek na młode, intensywnie rosnące chwasty, - stosować środek przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania. PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: - łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie, - w zbożach z wsiewką roślin motylkowych, - na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych w następnym sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki i upływie 30 dni od zabiegu można uprawiać zboża i kukurydzę. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO 30 dni – zboża, kukurydza IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do połowy zbiornika następnie dodać Atpolan 80 EC/ Silwett. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą ciągle mieszając. Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji) Nie dotyczy 2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) Nie dotyczy 3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Nie dotyczy 4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) Nie dotyczy 5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. 6. OCHRONA ŚRODOWISKA Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawki powyżej 15 g/ha. Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zboża. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne. VI PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30o C. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0 odpowiedzi na to pytanie

Polecane posty

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez Wojtek026
      czy ten rejestr musi być z odr czy można sobie jakieś inne tabelki wydrukować, co jeśli np. skończyły się tabelki, lub zniszczyła się tak książeczka, zresztą rubryk nie ma tam za wiele, zgłosić się do odr po nową czy można sobie coś innego wydrukować?
  • Przez agrofoto
   Nazwa handlowa produktu: Expert Met 56 WG Nazwa posiadacza zezwolenia: Bayer SAS 16 rue Jaen Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-101/2012 Data wydania zezwolenia: 02-08-2012 Termin ważności zezwolenia: 01-08-2022 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 01-02-2023 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 01-02-2024 Rodzaj preparatu: Chwastobójczy Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: flufenacet - 420 g, metrybuzyna - 140 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H319, H373, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: , Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto agrofag: termin: dawka: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 0,35 kg/ha zastosowanie małoobszarowe: nie
  • Przez kamil255
   Witam.Doszło mi pare hektarów nieużytków,doprowadzone do użytku,opryskane glifosatem tylko pojawił soe problem bo glifosat nie dał rady zniszczyć trzciny.Proszę o pomoc czym ją wyeliminowac.
  • Przez PIT84
          Witam
    
   Chcę zwalczyć uciążliwe chwasty na placu firmy (perz, mlecz itp ). Wiem, że często do takich zabiegów dodaje się do Roundupu na chwastox. Jakie macie doświadczenie z takimi opryskami, co najlepiej użyć aby mieć spokój na dłuższy czas.
    
    
  • Przez Diwad890
   czym zwalczyc oset w polu oprucz roundup?
×