Skocz do zawartości
nie

Andrzej Duda - najlepszy prezydent (dla rolników)?

Polecane posty

kaj    92

I to chodzi żeby mieć wymierne korzyści z obu stron ,ale potrzeba tutaj niezależności. Będąc pod butem Unii nie zrobimy dobrych interesów z Rosją, a będąc pod butem Rosji nie zrobimy interesów dobrych z Unią. Póki co wychodzimy spod władania Unii Europejskiej, a do Rosji nam jeszcze bardzo daleko.
Szanowni Kijowski jeśli faktycznie nie płaci alimentów to powinien iść z KOD-em i chodniki sprzątać, a nie na czele jego. Trochę strony mu się pomyliły pochodu. Z czasem może zrozumienie ,gdzie ma wędrować. I co taki człowiek sobą reprezentuje...niby piękne hasła, a poucza innych nie patrząc na to co sam robi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
GoRAL1    63

Kto dażył do zaostrzenia

a z rosja unia czy Polska

 

Kijowski jak by nie płacił a mił zasadzone to już by  siedział

Edytowano przez GoRAL1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

binek    264

 

 

Inna sprawa to, że każdy z banków w jakimś tam stiopniu przełożył na klienta wprowadzony przez pis podatek bankowy. Ale ty pewnie myślisz, że to wszystko Niemcy. Bo Jarosław ci powiedział. A może pis to Niemcy?

 

Każdy bank? a kto tak powiedział? nowy guru lemingów Swetru? Wszystkie banki spółdzielcze zostały zwolnione z podatku ponieważ ich aktywa nie przekraczają 4 mld zł. Żeby było ciekawiej kolega GoRAL1 już na początku stycznia siał zamieszanie że jego BS podniósł mu opłaty przez nowy podatek kaczora, a Ty wtórowałeś. Są dwie możliwości, albo kłamał by podsycić temat, albo faktycznie bank podniósł cennik poprzez rutynową weryfikacje nie mającą nic wspólnego z nowym podatkiem. Trzeba przyznać ze operowanie kłamstwami i półprawdami opanowaliście perfekt.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ulman    294

I to chodzi żeby mieć wymierne korzyści z obu stron ,ale potrzeba tutaj niezależności. Będąc pod butem Unii nie zrobimy dobrych interesów z Rosją, a będąc pod butem Rosji nie zrobimy interesów dobrych z Unią. Póki co wychodzimy spod władania Unii Europejskiej, a do Rosji nam jeszcze bardzo daleko.

Szanowni Kijowski jeśli faktycznie nie płaci alimentów to powinien iść z KOD-em i chodniki sprzątać, a nie na czele jego. Trochę strony mu się pomyliły pochodu. Z czasem może zrozumienie ,gdzie ma wędrować. I co taki człowiek sobą reprezentuje...niby piękne hasła, a poucza innych nie patrząc na to co sam robi.

Problem jest że masa ciemnoty wyznaje że niezalezność=odmienne zdanie. Kaczyński i PIS wykreował taki obraz. Jak się z kimś zgadzasz to jesteś z nim w układzie a mając wspólne interesy potrzeba porozumienia. Skoro teraz "wychodzimy spod władania UE"to za chwilę juz nie będziemy mieli dobrych stosunków z UE i jeszcze nie bedzie przyjażni z Rosja. Postępowanie iście debilne a niezły przykład jest na Węgrzech.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
nie    571

Nikt nie jest stanie przeprowadzić dowodu (w normalnym znaczeniu tego słowa) na to, że należy odmówić konstytucyjności przepisom noweli grudniowej o TK a dotyczącym:

 1. zasady większości przy podejmowaniu orzeczeń
 2. zasady rozpoznawania spraw wg. kolejności ich wpływu
 3. wymaganej liczby sędziów do rozpoznania spraw określonej kategorii.

Nowela grudniowa nie narusza żadnych norm konstytucyjnych. Naruszenie normy konstytucyjnej nie jest bowiem sprawą subiektywnego przekonania, a wyłącznie relacją zachodzącą pomiędzy istniejącą normą konstytucyjną i istniejącą normą ustawową.

Zasada większości zostałby naruszona tylko i wyłącznie wówczas, gdyby z normy ustawowej wynikało, że orzeczenia TK zapadają:

 1. jednomyślnie
 2. mniejszością głosów.

Tertium non datur.

Dla tych zaś dla których konstytucyjna większość oznacza tylko i wyłącznie zwykłą większość mogę przytoczyć, zamiast rozległej interpretacji przepisu konstytucyjnego, dwie paremie prawnicze: Lege non distinguente nec nostrum est distinguere oraz Clara non sunt intepretanda. Tam, gdzie w Konstytucji ustawodawca chciał zaznaczyć, że chodzi mu o zwykłą większość tam zaznaczył a gdzie tego nie uczynił nie naszą rzeczą jest twierdzić, że chodziło mu o większość zwykłą. Zresztą TK mógłby, gdyby chciał - tak mi się bynajmniej wydaje, ale nie mam pewności - zwrócić się do Zgromadzenia Narodowego o wykładnię autentyczną (ale to uwaga na marginesie). Użycie sformułowania "większość" nie wyklucza zresztą tego, że orzeczenia mogą zapadać jednomyślnie, jednak ze względu na jakościową różnicę pomiędzy pojęciem większosci i jednomyślności Konstytucja zakazuje ustawodawcy - wnioskując a contrario - wprowadzania normy nakazującej jednomyślność przy podejmowaniu rozstrzygnięć przez TK. 

Zasada rozpoznawania spraw wg. kolejności ich wpływu nie jest w ogóle przedmiotem unormowań konstytucyjnych. Należy ją traktować jako normę techniczną i organizacyjną. Gdyby jednak usilnie badać konstytucyjność tej normy wówczas nie sposób uniknąć jest wniosku przeciwnego do tego, który zaprezentował TK.

Zestawiając ze sobą poniższe przepisy:

 1. art. 32 Konstytucji - Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
 2. art. 2 Konstytucji - Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
 3. art.  45 w zw. z art. 79 Konstytucji dającej każdemu obywatelowi prawo do skargi konstytucyjnej - Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
 4. Unormowania w zakresie kolejności rozpoznawania spraw karnych i cywilnych przez sądy powszechnie preferujące jako zasadę rozpoznanie spraw według kolejnośćci ich wpływu. Nie inaczej ma się rzecz ze sprawami rozpoznawanymi przez sądy administracyjne,

oczywista powinna być implikacja, że zasada rozpoznawania spraw wg. kolejności ich wpływu jest zasadą jak najbardziej zgodną z duchem Konstytucji. Jest bowiem zasadą korespondującą z konstytucyjną zasadą równości, zasadą sprawiedliwości i gwarancją prawa do sądu a nadto jest zasadą powszechnie stosowaną i zarazem niekwestionowaną w procesie karnym i cywilnym oraz administracyjnym toczonym przed sądem. Zasada arbitralności za jaką optuje TK nie znajduje oparcia w Konstytucji i jest właściwa raczej dla autorytarnych reżimów aniżeli dla demokratycznych państw prawa. Przynajmniej co do zasady.

Zasady dt. liczby sędziów, jaka jest potrzebna do rozpoznania określonej kategorii spraw zdefiniowanych w Konstytucji w tejże Konstytucji po prostu nie ma. Ustawodawca jedynie zdecydował o całkowitej liczbie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa regulująca obsadę sędziowską w sprawach danej kategorii do uchwalenia której delegację dla paramentu zawiera art. 197 Konstytucji tylko wtedy mogłaby naruszyć art. 194, gdyby ustawodawca:

 1. przewidywał obsadę składów sędziowskich w liczbie większej niż 15 sędziów
 2. przewidywał obsadę składów sędziowskich w liczbie 15 lub mniej sędziów w TK a jednocześnie pozwalałby na dokooptowanie do składu sądu innych osób.

Nowela grudniowa zatem nie łamie jakiejkolwiek normy konstytucyjnej, i jak wspomniałem o tym wcześniej, na gruncie obowiązujących przepisów dowiedzenie czegoś przeciwnego jest niemożliwe o ile chcemy kierować się zasadami racjonalnego rozumowania, logiki oraz dotychczasowych reguł wykładni prawa.

 

Natomiast sam Trybunał Konstytucyjny w ostatnim orzeczeniu, i to nie pierwszy raz – o czym niżej, dopuścił się działań wbrew literze i wbrew duchowi prawa samej Konstytucji.

Naruszenia Konstytucji przez Trybunał dotyczą w szczególności:

 1. art. 7 konstytuującego zasadę legalizmu w działaniach organów władzy publicznej, a takim organem jest TK, poprzez procedowanie w oparciu o przepisy ustawy już nie obowiązującej.
 2. art. 197, który stanowi o tym, że organizację TK i postepowanie przed nim reguluje ustawa poprzez procedowanie w składzie nieznanym obowiązującej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym.
 3. art. 195, który do rangi konstytucyjnej podnosi zasadę niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez niepodporządkowanie się art. 197 Konstytucji a zatem niezachowanie podległości Konstytucji.
 4. art. 10 pkt. 1 stanowiący o zasadzie trójpodziału władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej poprzez procedowanie w oparciu o przepisy ustawy uchylonej, co oznacza, że TK nie respektuje faktu, że w Rzeczpospolitej Polskiej jedyną władzą delegowaną do stanowienia prawa w postaci ustaw jest parlament jako władza ustawodawcza i tylko ustawy uchwalone przez parlament i podpisane przez Prezydenta a nastepnie ogłoszone w "Dzienniku Ustaw" i zarazem nieuchylone przez inne, późniejsze ustawy są prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej. Prawem, któremu podporządkowani są nie tylko obywatele, ale i organy władzy publicznej. 
 5. art. 188 pkt. 1 – zgodnie z którym TK orzeka w sprawach zgodności ustaw z konstytucją. Podstawa naruszenia jest taka sama – prowadzenie postępowania w oparciu o inną ustawę aniżeli tą w kształcie nadanym przez nowelę grudniową. Jeżeli bowiem TK a priori, jeszcze przed posiedzeniem, nie uznaje nowej ustawy o TK za ustawę zgodną z Konstytucją to wyraża pogląd, że tej ustawy w systemie prawnym nie ma a jeżeli jej nie ma to i badanie ustawy nie istniejącej jest przekroczeniem kompetencji konstytucyjnych TK. Notabene takie postępowanie TK sprzeczne z dotychczasową linią orzeczniczą TK zgodnie z którą domniemanie konstytucyjności może zostać obalone wyłącznie poprzez wyrok TK zaś związanie sędziego ustawą trwa dopóty, dopóki ustawie przysługuje moc obowiązująca. Wyrok zaś, co oczywiste, zapada po rozpoznaniu sprawy a nie przed jej rozpoznaniem. Absurdalne są twierdzenia E. Łętowskiej czy A. Strzembosza, że TK nie jest związany domniemaniem konstytucyjności ustawy, gdyż oznaczałoby to, że TK pełni nieznaną Konstytucji rolę Superprezydenta Rzeczpospolitej, którego podpis lub co najmniej brak sprzeciwu jest wymagany do uznania, że ustawa jest uchwalona zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Nb. pragnę zauważyć 2 kurioza:

 1. jeżeli TK podlega i podlegał przed nowelą grudniową tylko i wyłącznie Konstytucji to z jakich powodów poddał swoje postępowanie ustawie o TK a w konsekwencji ustawie – Kodeks postepowania cywilnego. Albo zatem TK od początku łamał normy konstytucyjne postępując zgodnie z ustawą o TK albo postępowanie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o TK od zawsze było konstytucyjne. Tertium non datur.
 2. art. 197 bywa przez przeciwników obecnej władzy interpretowany i w ten sposób, że postępowanie przed Trybunałem jest regulowane przez akt niższego rzędu, jakim jest ustawa, lecz samo postępowanie Trybunału jest normowane tylko i wyłącznie przez Konstytucję. Inni uczestnicy postępowania przed Trybunałem podlegają zatem ustawie, ale sam Trybunał już nie. Nie wystarczy być nie – prawnikiem, aby wysnuć taki wniosek. Najpierw trzeba być osobą o wątpliwym ilorazie inteligencji.

Napisałem wcześniej o tym, że Trybunał Konstytucyjny nie pierwszy raz swoimi orzeczeniami łamie prawo. Pozwolę przytoczyć sobie dwa przypadki:

 1. 28 kwietnia 2015 roku TK wydał postanowienie w którego uzasadnieniu wyraził przekonanie, że z racji tego, że orzeczenia TK są, zgodnie z Konstytucją, ostateczne to i Trybunał Konstytucyjny obowiązuje ne bis in idem (nie dwa razy w tej samej sprawie) oraz res iudicata (res iudicata pro veritate habetur – sprawę osądzoną uważa się za prawdę). Zauważmy zatem, że TK dwa razy w tej samej sprawie i bez zachowania powagi rzeczy osądzonej wydał orzeczenia dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego, przy czym każde z tych orzeczeń było inne a więc w jednym uznano, że bankowy tytuł egzekucyjny jest zgodny z Konstytucją zaś w drugim, że taka zgodność nie występuje.
 2. TK orzekając, że nacjonalizacja części środków OFE jest zgodna z Konstytucją naruszył art. 64 Konstytucji o ochronie prawnej własności i prawa dziedziczenia. Nie zamierzam dokonywać tu szerokiej wykładni przepisów ustawy  o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ale na ich tle należy zauważyć, że środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym przez jego uczestnika i w wypadku jego śmierci w razie braku wskazania przez wyżej wymienionego osoby uposażonej wchodzą w skład spadku i podlegają dziedziczeniu przez spadkodawców zmarłego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym a zatem a minori ad maius: jeżeli można coś dziedziczyć po zmarłym to tym bardziej zmarły miał prawo tym rozporządzać a jeżeli mógł tym rozporządzać to dlatego, że był właścicielem lub posiadaczem.  Notabene – sprawa nie wymagałby rozstrzygnięcia przez TK o tym, czy nacjonalizacja jest czy nie jest zgodna z Konstytucją, gdyby były to środki stanowiące własność budżetu państwa (sprawa byłby bezprzedmiotowa). Argumenty uznające nacjonalizację za zgodną z Konstytucją nastąpiły z naruszeniem prawa własności i prawa dziedziczenia a sam Trybunał kierował się nie pozostającą pod ochroną zasadą dobra budżetu państwa i konieczności zachowania jego równowagi.

Kończąc: wstydziłbym się takiego Trybunału bronić i musiałbym postradać rozum, aby nadzieję na ochronę moich praw i wolności pokładać w Trybunale, który narusza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Być może potrzebujemy sądu prawa, ale nie takiego.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
hubertuss    492

Wyślij to do Komisji Weneckiej. Oni pewnie się nie znają, ciebie posłuchają i pochwalą pis. Napracowałeś się dużo napisałeś. Znasz taką zasadę, że prawo nie działa wstecz? Jak znasz to powiedz mi na jakiej podstawie pis odwołał trzech legalnie wybranych sędziów. Bo odnoszę wrażenie, że to jest istota sporu. A nie to co podajesz w twoim tekście. Na takiej zasadzie możemy zmieniać wszystkie przepisy które kiedyś uchwalono. Osoby, których dotyczą te przepisy i one wcześniej w nich działały. Po takiej zmianie wstecz będą ponosić tego konsekwencje. Tak nikt na Świecie nie robi. Nie rozumiesz tego?

Podsumowując nie ma co produkować elaboratów odwodzących od tematu sprawa jest prosta jak drut.

- PiS odwołał dwóch nie legalnie/nie zgodnie z prawem wybranych przez PO sędziów. PO się z tym zgodziła i przyznała do błędu. Tą dwójkę zastąpili sędziowie nominowani i wybrani przez PiS.

- PiS powinien przyjąć sędziów, których wybrała PO.

- Sędziowie wybrani przez PiS w grudniu powinni wchodzić na miejsca zwolnione przez sędziów kończących kadencję.

Nikt tutaj nie traci. Gdyby PiS zaproponował takie rozwiązanie. Opozycja nie miała by możliwości się nie zgodzić. Bo wtedy na nich by spadła wina. Ale odnoszę wrażenie, że PiS nigdy się na to nie zgodzi. Bo tu właśnie chodzi o zadymę i tematy zastępcze.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
osterley    18

A czy nie wydaję wam się że z poglądami które miał Lech Kaczyński na temat Trybunału Konstytucyjnego to on gdyby żył to maszerowałby z KODem?

 

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
hubertuss    492

Otwarci na kompromis? Dobre sobie. PiS nie chce żadnego kompromisu. Im ta sytuacja na rękę. Od razu powiedzieli, że nikt nie będzie im dyktował co mają robić. Słyszeliście o jakiejś kompromisowej propozycji odnośnie TK wysłanej przez PiS? To jest czysta propaganda. Tania propaganda na poziomie wyborcy pisu. Ok dali te 500 zł. Dać łatwiej niż zarobić. Ale w tym spocie już nie mówią, że na dziecko czy na drugie dziecko. Tylko rodzina 500 plus. Podatek bankowy zapłacą Polacy a nie zachodnie banki. A reszta to w zasadzie ustawy nic nie znaczące. 

Lecha Kaczyńskiego już nie ma. Bo o ile był trochę zamotany to hamował zapędy Jarka. Dzisiaj Jarosław Kaczyński idzie na zwarcie, kreuje konflikt i robi co chce. Wmawianie, że KOD broni jakiegoś układu jest śmieszne. Wielu ludzi którzy tam chodzą nie miało nic wspólnego z władzą i nie korzystało z niej. Sam wielu takich znam. Dlaczego pis nie wspomniał w spocie jak sami teraz całymi rodzinami opanowują stołki i pchają się do koryta? Myślą, że jak pokażą jakiś durny filmik to ludzie uwierzą. A media co dzień praktycznie donoszą o prywacie i kolesiostwie jakie uprawia pis pchając się do koryta.

Edytowano przez hubertuss

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jacek1296    69

" nie" w swoim elaboracie przytoczył art.188 pkt.1

TK  prowadzi posiedzenie na podstawie ustawy grudniowej, na którym to posiedzeniu sprawdza zgodność tej ustawy z konstytucją. Przecież to idiotyzm. Załóżmy, że TK orzeka niezgodność. Powstaje pytanie: skoro ustawa jest niezgodna z konstytucją, to wszelkie orzeczenia wydane na jej podstawie są prawomocne , czy nie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
hubertuss    492

Bo to o to chodziło. Żeby wszystko tak zapętlić i sparaliżować TK. Właśnie taki idiotyzm był potrzebny. TK orzekał by na podstawie grudniowej ustawy. orzekł by jej nie konstytucyjność. A więc jako, że działał na podstawie nie konstytucyjnej ustawy, orzeczenie było nie konstytucyjne. Przecież od początku mówię, że to wszystko dla zadymy. Komunistyczny prokurator kieruje całością prac. Prezydent nie przyjmuje ślubowania legalnie wybranych sędziów. Prawo działa wstecz. Jest bałagan zamieszanie i temat zastępczy. 

Edytowano przez hubertuss

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
osterley    18

akurat niezalezna..pl nie jest najlepszym przykładem do cytowania. na tym "prawicowym" portalu najlepsze są komentarze - nazwanie rezydenta dudy d*pą to nic w porównaniu z jadem który tam się leje. 

 

Akurat ja byłem wczoraj w Warszawie i poszedłem zobaczyć na protest KOD - były dziesiątki tysięcy ludzi. Od młodych po starych.  I nie było oszołomów w kominiarkach , nie było palenia rac , nie było nawoływania do przemocuy - jak to bywa na "patriotycznych" marszach. Porównanie protestu KOD do pisowskich miesięcznic stawia w bladym świetle pisowców - bo tam to albo aparatczycy pisu , element "narodowców" albo ci którzy już się powoli ziemią nacierać powinni.

 

Wolę Polskę w Europie niż wizję kaczyńskiego i kilku narodowców.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
staszek131415    2045

akurat niezalezna..pl nie jest najlepszym przykładem do cytowania. na tym "prawicowym" portalu najlepsze są komentarze - nazwanie rezydenta dudy d*pą to nic w porównaniu z jadem który tam się leje. 

 

Akurat ja byłem wczoraj w Warszawie i poszedłem zobaczyć na protest KOD - były dziesiątki tysięcy ludzi. Od młodych po starych.  I nie było oszołomów w kominiarkach , nie było palenia rac , nie było nawoływania do przemocuy - jak to bywa na "patriotycznych" marszach. Porównanie protestu KOD do pisowskich miesięcznic stawia w bladym świetle pisowców - bo tam to albo aparatczycy pisu , element "narodowców" albo ci którzy już się powoli ziemią nacierać powinni.

 

Wolę Polskę w Europie niż wizję kaczyńskiego i kilku narodowców.

 

Żal mi tych ludzi co dają się wciągnąć przez KOD i opozycję bo myślą że walczą o wolność a im przecież wiadomo że chodzi tylko o władzę a potem mają ich głęboko gdzieś

Otwarci na kompromis? Dobre sobie. PiS nie chce żadnego kompromisu. Im ta sytuacja na rękę. Od razu powiedzieli, że nikt nie będzie im dyktował co mają robić. Słyszeliście o jakiejś kompromisowej propozycji odnośnie TK wysłanej przez PiS? To jest czysta propaganda. Tania propaganda na poziomie wyborcy pisu. Ok dali te 500 zł. Dać łatwiej niż zarobić. Ale w tym spocie już nie mówią, że na dziecko czy na drugie dziecko. Tylko rodzina 500 plus. Podatek bankowy zapłacą Polacy a nie zachodnie banki. A reszta to w zasadzie ustawy nic nie znaczące. 

Lecha Kaczyńskiego już nie ma. Bo o ile był trochę zamotany to hamował zapędy Jarka. Dzisiaj Jarosław Kaczyński idzie na zwarcie, kreuje konflikt i robi co chce. Wmawianie, że KOD broni jakiegoś układu jest śmieszne. Wielu ludzi którzy tam chodzą nie miało nic wspólnego z władzą i nie korzystało z niej. Sam wielu takich znam. Dlaczego pis nie wspomniał w spocie jak sami teraz całymi rodzinami opanowują stołki i pchają się do koryta? Myślą, że jak pokażą jakiś durny filmik to ludzie uwierzą. A media co dzień praktycznie donoszą o prywacie i kolesiostwie jakie uprawia pis pchając się do koryta.

 

Człowieku bredzisz jak kowal w gorączce  wiadomo że to co robi KOD nie służy Polakom tylko ich dzieli ale ciemnota w to wierzy i podskakuje jak dzieci w stoisku z zabawkami co rodzic nie chce kupić

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mirro    245

Wypisz wymaluj Staszku ostatnie wybory i śpiewy "Ojczyznę wolna racz nam....." Cieszę się że wreszcie zauważyleś iż jest to reguła uniwersalna i dotyczy każdej władzy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
staszek131415    2045

Bo to o to chodziło. Żeby wszystko tak zapętlić i sparaliżować TK. Właśnie taki idiotyzm był potrzebny. TK orzekał by na podstawie grudniowej ustawy. orzekł by jej nie konstytucyjność. A więc jako, że działał na podstawie nie konstytucyjnej ustawy, orzeczenie było nie konstytucyjne. Przecież od początku mówię, że to wszystko dla zadymy. Komunistyczny prokurator kieruje całością prac. Prezydent nie przyjmuje ślubowania legalnie wybranych sędziów. Prawo działa wstecz. Jest bałagan zamieszanie i temat zastępczy. 

 

Trybunał to mają tam wszyscy gdzieś bo chasła na transparentach mówią zupełnie o czym innym ale tacy jak Ty to widzą tylko to co by chcieli zobaczyć i te babki z Nowoczesnej za robotę by się wzięły a niwrzeszczą jak nawiedzone na ulicy :D :D :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
osterley    18

Żal mi tych ludzi co dają się wciągnąć przez KOD i opozycję bo myślą że walczą o wolność a im przecież wiadomo że chodzi tylko o władzę a potem mają ich głęboko gdzieś

 

Człowieku bredzisz jak kowal w gorączce  wiadomo że to co robi KOD nie służy Polakom tylko ich dzieli ale ciemnota w to wierzy i podskakuje jak dzieci w stoisku z zabawkami co rodzic nie chce kupić

 

 

A jak faszyzujące chłopaki nazywający siebie "narodowcami" skaczą to dla ciebie staszu dobrze??

 

 

Widać że szydło się schowała ostatnimi dniami , kaczor trochę folguje , duda głupot nie gada.....czyżby pisowcy czuli że za bardzo narozrabiali i juz koniec blisko czy może szykują coś grubego ? 

 

A może szydło z dudą się już zorientowali że są marionetkami w rękach karła i teraz myślą jak się wyplątać?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
staszek131415    2045

Widzisz to jest poziom KOD doskonały dajesz tego przykład ubliżać innym nie masz żadnych argumentów tylko głosisz swoje fantazzje :D :D  sam pewnie masz metr pięć w kapeluszu i karły wszędzie widzisz ale PiS i tak jest zwycięzcą żadna partia przez 25 lat nie miała takiego poparcia B) B) B)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mirro    245

Zasada jest prosta, im wyżej wleziesz to z większym hukiem spadniesz. Różnica może być tylko taka że tym razem nie będzie już chrześcijańskiego przebaczenia i ktoś przed trybunałem stanu wyląduje. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
hubertuss    492

Żal mi tych ludzi co dają się wciągnąć przez KOD i opozycję bo myślą że walczą o wolność a im przecież wiadomo że chodzi tylko o władzę a potem mają ich głęboko gdzieś

Człowieku bredzisz jak kowal w gorączce  wiadomo że to co robi KOD nie służy Polakom tylko ich dzieli ale ciemnota w to wierzy i podskakuje jak dzieci w stoisku z zabawkami co rodzic nie chce kupić

 

To tylko twoje zdanie. Ja mogę napisać, że to co robi PiS nie służy Polakom. I często gęsto daje na to dowody czego ty nie robisz. Natomiast w koło bredzisz to samo. Myślisz, że gdzie ma cię Kaczyński. Jemu tez chodziło o władzę i ty pomogłeś mu ją wywalczyć. A że podskakują boli cię to. Ty możesz się poczołgać. Zabawne niby ten KOD nic nie może, dzieciaki na stoisku z zabawkami. Ale PiS tak zaciekle z nimi walczy, tak krytykuje.

 

Trybunał to mają tam wszyscy gdzieś bo chasła na transparentach mówią zupełnie o czym innym ale tacy jak Ty to widzą tylko to co by chcieli zobaczyć i te babki z Nowoczesnej za robotę by się wzięły a niwrzeszczą jak nawiedzone na ulicy :D :D :D

 Wciąż ten sam bełkot. PiSowska propaganda zaprogramowała twój mózg i ty wciąż to samo. Umiesz napisać coś innego? Podać na to jakieś argumenty?

 

Widzisz to jest poziom KOD doskonały dajesz tego przykład ubliżać innym nie masz żadnych argumentów tylko głosisz swoje fantazzje :D :D  sam pewnie masz metr pięć w kapeluszu i karły wszędzie widzisz ale PiS i tak jest zwycięzcą żadna partia przez 25 lat nie miała takiego poparcia B) B) B)

 

Sam o sobie piszesz? Żadnych argumentów tylko ta sama płyta w koło. Zaciąłeś się jak stary gramofon i w koło to samo. Gdyby nie jedna debata i Zaldberg. PiS zapomniał by o samodzielnej władzy. Musiał by być w koalicji z Kukizem. Samodzielną władzę zawdzięczają Zaldbergowi.

Na Komorowskiego i Tuska nie ma podstaw na TS. Za to na Dudę i Szydło już są. Dużym błędem PO było nie postawienie Ziobry przed TS. I to zaraz na początku drugiej kadencji. Może ci z PiSu mieli by teraz jakieś opamiętanie.

Edytowano przez hubertuss

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
binek    264

hubertuss - radzę zaopatrzyć się w porządny zapas, najlepiej czteroletni

 

post-3039-0-47202700-1457870652.jpeg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.

 • Podobna zawartość

  • Przez Matey
   W związku z brakiem odpowiedniego tematu na forum dotyczącego "codziennej polityki" zakładam nowy wątek. Tutaj bez obaw możecie poruszać tematy polityczne związane m. in. z dopłatami bezpośrednimi czy projektami ustaw
  • Gość Profil usunięty
   Przez Gość Profil usunięty
   jak modzi nie mogą to ja temat założę
   aby wszystkim żyło się lepiej... nie tylko tym z PO
    
   czytał ktoś książkę "Czy mogliśmy przetrwać" R Szeremetiewa?
  • Przez stojanow
   witam chciałbym przedstawic film o funduszach unijnych nie wszystko wyglada tak fajnie jak by sie moglo wydawac
  • Przez manko
   czy ktoś z was koledzy agrofotowicze interesuje się tzw. teoriami spiskowymi?? np. atakiem z 11 września??
  • Przez zarzeckimichal
   Takiego tematu nie widziałem, a myślę że warto wiedzieć kto według nas ma największe szanse w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.
   Na którą partię polityczną lub ruch społeczny oddał(a)byś swój głos w najbliższych wyborach parlamentarnych? (wpisujemy w komentarzu) 
   1. Inicjatywa Polska 
   2. Kongres Nowej Prawicy 
   3. Kukiz'15 
   4. Nowoczesna
   5. Partia Razem 
   6. Partia Zieloni 
   7. Platforma Obywatelska 
   8. Polskie Stronnictwo Ludowe
   8. Porozumienie
   10. Prawica Rzeczypospolitej 
   11. Prawo i Sprawiedliwość 
   12. Ruch Narodowy 
   13. Samoobrona
   14. Sojusz Lewicy Demokratycznej 
   15. Twój Ruch 
   16. Unia Europejskich Demokratów 
   17. Wolni i Solidarni 
   18. Wolność 
   19. Inny komitet 
   Pozwoliłem sobie pójść krok dalej i zrobić ankietę  
×