Skocz do zawartości
phantom

Dopłaty bezpośrednie 2015

Polecane posty

Wybrane dla Ciebie
agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:

Więcej czasu na wnioski o dopłaty?

galeria
2015
Agrest    527

Też mnie to dziwi - i skoro dzwonił dobry znajomy to może weselnej nie pił i się upomina.

Ja dziś dostałem wniosek na 2016r. Powiem, że aż żal lasów na papier. Mapki wielokrotnie się dublują - może nie dosłownie bo jakimś ujęciem zdjęcia się różnią. Ale mam egzemplarze, że mogę oznaczyć np 7 działek i te działki pojawiają się na kolejnych  7 egzemplarzach map.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
RusiL    0

Dzisiaj przyszedł wniosek 2016. Po zaliczce i ONW na koncie cisza...

Edytowano przez RusiL

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
oktawia1988    8

Bylam w agencji i mój wniosek jest naliczony :lol:  i lada dzień czekac na decyzje i później patrzeć na kąto, ot się zdziwiłam, bo miałąm kontrole , wiec liczylam na czerwiec  :) lubelskie, niecale 9 ha, bydlo ,mr. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

lukbold    437

Bylam w agencji i mój wniosek jest naliczony :lol:  i lada dzień czekac na decyzje i później patrzeć na kąto, ot się zdziwiłam, bo miałąm kontrole , wiec liczylam na czerwiec   :) lubelskie, niecale 9 ha, bydlo ,mr. 

Najważniejsze, że sie Ciebie jakoś pozbyli ;) ja to już wiem od miesiąca i jakoś zer na koncie mi nie przybyło z tego powodu :P

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
oktawia1988    8

hehe, no to będę miała to na uwadze w takim razie   :D  aczkolwiek  jakiś postep jest, w grudniu były nie ruszane jeszcze :P

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
robert55555    29

Koledzy kontrola obszarowki ruszyła, przynajmniej w mazowieckim. Maja najpierw duże gospodarstwa przekontrolować. Ale 1 dnia system padl. Ale będzie lepiej, na pewno. Odnośnie raportów z foto, wiem ze ponad 60% juz jest w biurach, wiec niedlugo osoby co miały foto dostana decyzje i potem kase. Termin doręczenia i przelewie jest nieznany.

jeśli mam efa, to oznacza że dopłat w marcu nie mam co się spodziewać?moze byc kasa w marcu lub później, trzeba czekac cierpliwe, tyle mogę koledze doradzić.

co oznaczają trzy pionowe kreski na ortofotomapie?bo w instrukcji nie znalazłemKolega jest pewny ze 3 pionowe kreski czy moze 2 pionowe kreski, jak dwie to są łąki.

co oznaczają trzy pionowe kreski na ortofotomapie?bo w instrukcji nie znalazłem


Myślę kolego ze 3kreski to TUZ(łąki) cenne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
robert55555    29

tak,trzy pionowe,bo na innym polu są po dwie,dzieki robert za info

Nie ma sprawy, po to jest forum. Dobrze obstawiłem?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
morganix    2

Czy dostał już ktoś całkowita płatność do wysoko białkowych? Jaka jest ostateczna kwota do hektara? Bo doszły mnie słuchy ze jeszcze obniżyli z tych 422zl.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
robert55555    29

raczej tak :)tylko co tam cennego?pociąg z Wałbrzycha? :D

 

Celem utrzymania trwałych użytków zielonych jest zachowanie różnorodności biologicznej, a w szczególności wykorzystanie ich roli w pochłanianiu dwutlenku węgla i ochronie gleby - zakłada projekt dopłat przygotowany w MRiRW i przesłany do zatwierdzenia w UE.

 

Jak informuje MRiRW, w ramach związanych z tym wymogów na obszarach Natura 2000 będzie obowiązywał zakaz przekształcania lub zaorywania wyznaczonych cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych, w tym obejmujących gleby torfowe i podmokłe, które wymagają ścisłej ochrony w celu osiągnięcia celów dyrektywy ptasiej (2009/147/WE) i siedliskowej (92/ 43/EWG).

 

Każdy rolnik, który będzie posiadał cenny przyrodniczo TUZ, zostanie o tym indywidualnie poinformowany w karcie informacyjnej dołączanej do wstępnie wypełnionego wniosku o płatność w 2015 r. – zapowiada Ministerstwo Rolnictwa.

 

W przypadku, gdy rolnik zaorze lub przekształci TUZ-y cenne przyrodniczo, oprócz sankcji w postaci zmniejszenia płatności, będzie miał obowiązek ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony

 

 

Myślę że kolega po przeczytaniu będzie wiedzial dlaczego ma tuz cenny a nie zloty pociag. Pewnie wokal byś zloty pociag?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
robert55555    29

Czy dostał już ktoś całkowita płatność do wysoko białkowych? Jaka jest ostateczna kwota do hektara? Bo doszły mnie słuchy ze jeszcze obniżyli z tych 422zl.

 

z tego co wiem kwota płatności WB wynosi 422 zl.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
gabrysiek    48

Dokoła ludzie dostają dopłaty i mają rożne wielkości gospodarstw. Ruch z nawozami się zrobił, ale i po wsi codziennie jeździe jakiś ciągnik z przyczepą zboża.

U mnie jak na razie nic nie ma a już by się przydały. :(

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Agrest    527

Na kilku działkach mam wpisane OCK- obszar chronionego krajobrazu. Czy to wymusza na mnie jakieś konkretne działania, zobowiązania?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
robert55555    29

Na kilku działkach mam wpisane OCK- obszar chronionego krajobrazu. Czy to wymusza na mnie jakieś konkretne działania, zobowiązania?

Poszukaj artykulu na farmerze na ten temat.

Na kilku działkach mam wpisane OCK- obszar chronionego krajobrazu. Czy to wymusza na mnie jakieś konkretne działania, zobowiązania?

 

Art. 24. Zakazy na obszarze chronionego krajobrazu

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Dz.U.2015.0.1651 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

1. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

– z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

1a. Na obszarze chronionego krajobrazu, dla terenów:

1) objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położonych w strefach, o których mowa w art. 23a uchwały sejmiku województwa dotyczące obszaru chronionego krajobrazu ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakazy:

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,

b) zalesiania;

2) nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonych w strefach, o których mowa w art. 23a uchwały sejmiku województwa dotyczące obszaru chronionego krajobrazu ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakazy:

a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,

b) lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy architektonicznej,

c) lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m,

d) zalesiania.

1b. Na obszarze chronionego krajobrazu zakazuje się niszczenia i uszkadzania obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym wskazanych w uchwale, o której mowa w art. 23a uchwały sejmiku województwa dotyczące obszaru chronionego krajobrazu ust. 1.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1–1b, nie dotyczą:

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;

3) realizacji inwestycji celu publicznego;

4) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań ochronnych.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

3a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 zezwolenie na sprowadzanie do kraju, hodowanie, rozmnażanie i sprzedaż roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych zagrażających rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym ust. 2f.

4. Uchwała, o której mowa w art. 23 obszar chronionego krajobrazu ust. 2, może określać odległości mniejsze niż określone w ust. 1 pkt 8 i 9, w sposób prowadzący do zwiększenia swobody w zakresie zagospodarowania i użytkowania terenu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Agrest    527

Jak się to czyta to się aż w człowieku gotuje. Niby dla mnie to żadne obostrzenia na daną chwilę, ale jak ktoś się natrudził żeby móc innym utrudniać życie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jahooo    289

Jak powiedział mój dziadek - niektórym potrzebna jest wojna, zeby zrozumieli, co w życiu jest najważniejsze. Coś w tym jest. Niektórym ludziom władza za bardzo uderzyła do głowy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
robert55555    29

Jak się to czyta to się aż w człowieku gotuje. Niby dla mnie to żadne obostrzenia na daną chwilę, ale jak ktoś się natrudził żeby móc innym utrudniać życie.

Nie chciałem kolegi z Lipska zdenerwować wpisem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
miwigos    94

PO co się pieklicie ,ja dostane na przełomie kwietnia -maja ,jak będzie wcześniej to się uciesze i tak powinniście myśleć

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jahooo    289

Ja juz zaplanowałem wiosnę bez dopłat, tylko zakup przyczepy stoi w miejscu. Ale nim będą dopłaty to i ten temat pewnie będzie już pozamiatany. Będzie na paliwo na żniwa i przygotowanie kombajnu. No i nowe miejsce na zboże trzeba wyszykować. Jakaś dziura do zapchania zawsze się znajdzie. W tę sobotę biura powiatowe agencji pracowały, czyżby to coś miało oznaczać ??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Renault85-15TX    169

Zbliża się koniec miesiąca i znów rzucą trochę dopłat, a później cały marzec będą siedzieć bez roboty. Ot i cała filozofia tego że sobota była dzisiaj pracująca (chociaż tyle pożytku jak cały miesiąc nic nie robili).


Vixa balet :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Milosz27    177

Dzisiaj gadałem z kolegą mówił ze w czwartek dostał ONW kuj-pom 18ha


Kupie Jonh Deere 6400, 6410, 6506, 6600, 6610.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


 • Podobna zawartość

  • Przez rolnik22
   Czy już coś wiadomo jak będą wyglądały nabory na PROW 2014-20? Na jakich zasadach będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie z UE? Co z Młodym Rolnikiem i Rentami Strukturalnymi na kolejne lata?
  • Przez karolr2
   Witam chcę założyć nowy temat poświecony modernizacji małych gospodarstw na terenach południowowschodniej części Polski.Słuchałem dzisiaj ministra Kalemby i podobno sie szykuje jakaś dla nas pomoc.Jeśli ktoś coś wie to proszę niech się wypowie w tym temacie. Z tego co wiem ja to ma być pomoc dla gospodarstw o wielkości średniej wojewódzkiej ilości posiadanych ha
  • Przez kamil1985
   Młody rolnik w 2017. Jak skorzystać, kiedy nabór? Ciąg dalszy dyskusji z wątku 
   http://www.agrofoto.pl/forum/topic/88807-m%C5%82ody-rolnik-2016/
   Szukasz więcej informacji o programie Młody Rolnik? Rozwiązania wszystkich problemów znajdziesz w wątku
   http://www.agrofoto.pl/forum/topic/2868-m%C5%82ody-rolnik-nowe-zasady/page-1590?view=getlastpost
    
    
    
  • Przez yacenty
   Co się zmieni w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku?
   Jakie stawki dopłat bezpośrednich?
   Kiedy trzeba składać wnioski na dopłaty bezpośrednie na sezon 2017?
  • Przez Vinci007
   Witam!
    
   Zakładam nowy temat "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000  w ramach Prow 2014-2020"
   Na ten temat jest mało wiadomośći w necie, a program rusza już w I kwartale 2017 roku. 
   Każdy niech pisze co wie? Jakie wymagania, na jakie maszyny można dostać itp.
    
×