News
Matey

Dopłaty bezpośrednie 2018

Polecane posty

robert55555    1614

Ornitolog jedzie na miejsce i stwierdza następujące informacje:

-czy na danej działce znajdują się ptaszki, które są pod ochroną

-czy działka jest łąka.

 

W przypadku programu dopłat rolnośrodowiskowych ekspertyzę ornitologiczna zleca rolnik zainteresowany uzyskaniem dopłat. Ekspertyza taka musi być wykonana przez ornitologa mającego uprawnia eksperta przyrodniczego i wykonana w terminie 1 kwietnia – 31 maja jeśli dopłaty mają zostać wypłacone w tym samym roku lub między 1 kwietnia, a 10 lipca jeżeli jest wykonywana w roku poprzedzającym złożenie wniosku. W ramach ekspertyzy ornitolog wykona inwentaryzację ptaków na danym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ptaków podlegającym dopłatom. Jeżeli stwierdzone zostaną osobniki należące do tych gatunków ornitolog sporządzi konieczną dokumentację potrzebną do uzyskania dopłat. Co ważne koszty poniesione przez rolnika na sporządzenie ekspertyzy są mu zwracane wraz z pierwszą dopłatą.

Ekspertyza ornitologiczna jest również składową raportu o oddziaływaniu na środowisko jaki sporządza się dla niektórych rodzajów inwestycji, np. farm wiatrowych, dróg ekspresowych i autostrad, linii kolejowych czy linii energetycznych. W tych przypadkach okres jej wykonania obejmuje często cały rok kalendarzowy i musi być przeprowadzane według szczegółowych wytycznych dla danego typu inwestycji.

 

PTAKI NA ŁĄKACH W RAMACH PROW 2014 - 2020

ekspertyzy ornitologiczne w ramach PROW

Ekspertyza ornitologiczna jest szczególnym rodzajem ekspertyzy środowiskowej, która skupia się wyłącznie na ptakach. Opisuje ona występującą w danym miejscu awifaunę, a także możliwe dla niej zagrożenia, np. związane z planowaną inwestycją, oraz opisuje metody ich minimalizacji i kompensacji. Ponieważ ptaki są grupą zwierząt powszechnie występującą w środowisku, której większość gatunków podlega ochronie prawnej, a jednocześnie silnie narażoną na wpływy antropogeniczne, to właśnie ekspertyzy ornitologiczne należą do najczęściej wykonywanych. Sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej zleca się w przypadku planowania przeprowadzenia prac remontowych w budynkach zasiedlonych (nawet tylko potencjalnie) przez ptaki, w przypadku wycinki drzew w sezonie lęgowym (od 1 marca do 15 października), a także w ramach programu dopłat rolnośrodowiskowych. Jest ona także elementem raportu o oddziaływaniu na środowisku, który jest konieczny dla niektórych inwestycji. Do przeprowadzenia ekspertyzy ornitologicznej wykonywanie przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych zobowiązany jest inwestor.  Regulują to akty prawne poruszające temat ochrony zwierząt, m.in. ustawy o ochronie przyrody, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, ustawy o prawie budowlanym, czy ustawie o ochronie zwierząt. Akty prawne nie wskazują wprost obowiązku wykonania ekspertyzy, lecz wskazują, że inwestor oraz wykonawca prac ponoszą pełną odpowiedzialność karną w przypadku zniszczenia siedlisk ptaków lub płoszenia osobników podczas wykonywanych prac. Oni także zobowiązani są do przeprowadzenia działań kompensacyjnych.
Przeprowadzenie ekspertyzy może zostać zlecone ornitologowi posiadającemu udokumentowane doświadczenie w rozpoznawaniu gatunków ptaków, oraz ich siedlisk. Ekspertyza przeprowadzona powinna być w okresie, kiedy najwięcej gatunków ptaków przystępuje do lęgów, dlatego dobrym miesiącem jest maj. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie ekspertyzy ornitologicznej poza sezonem lęgowym, dla miejsca prowadzenia remontu który odbywać będzie się już w sezonie, gdyż awifauna budynku będzie różniła się diametralnie między tymi okresami. Sam proces przeprowadzania ekspertyzy składa się z dwóch etapów wykonywanych przez ornitologa. Pierwszy obejmuje prace terenowe polegające na wizji lokalnej kontrolowanego obiektu, podczas której specjalista opisuje występujące gatunki i ich liczebności, a także wyszukuje miejsca gniazdowe rzeczywiście istniejące, jak i te potencjalne. Podczas prac, ornitolog musi posiadać zapewniony pełny dostęp do obiektu i możliwość sprawdzenia np. na poddasza, dachu, balkonów itp. Drugi etap prac polega na analizie zebranych danych i opracowaniu dla inwestora planu działania. W przypadku niestwierdzenia ptaków i ich gniazd w obiekcie inwestor może od razu przystępować do prac według własnego harmonogramu. Natomiast jeżeli wizja lokalna ujawni występowanie ptaków, konieczne staje się zastosowanie do wytycznych określonych przez ornitologa. Opracuje on harmonogram prac, wraz z podaniem okresów, w których możliwe będzie przeprowadzenie różnego typu prac, jak również wyznaczy sposoby zabezpieczenia istniejących siedlisk, rodzaj i zakres działań kompensacyjnych. Działania takie polegają na zapewnieniu ptakom siedlisk zastępczych w liczbie co najmniej równej liczbie siedlisk przez niezlikwidowanych. Powinny one dotyczyć tych samych gatunków ptaków, np. likwidacja otworów wentylacyjnych wykorzystywanych przez jerzyki musi być kompensowana powieszeniem specjalnych budek dla tego samego gatunku. W ramach wykonywanej ekspertyzy ornitolog może także sporządzić dla inwestora wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstępstwo od zakazów w stosunku do zwierząt chronionych i pozwolenie na wykonywanie robót. Pozwolenie takie jest niezbędne jeśli prace obejmują niszczenie siedlisk bądź płoszenie ptaków.
W przypadku programu dopłat rolnośrodowiskowych ekspertyzę ornitologiczna zleca rolnik zainteresowany uzyskaniem dopłat. Ekspertyza taka musi być wykonana przez ornitologa mającego uprawnia eksperta przyrodniczego i wykonana w terminie 1 kwietnia – 31 maja jeśli dopłaty mają zostać wypłacone w tym samym roku lub między 1 kwietnia, a 10 lipca jeżeli jest wykonywana w roku poprzedzającym złożenie wniosku. W ramach ekspertyzy ornitolog wykona inwentaryzację ptaków na danym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ptaków podlegającym dopłatom. Jeżeli stwierdzone zostaną osobniki należące do tych gatunków ornitolog sporządzi konieczną dokumentację potrzebną do uzyskania dopłat. Co ważne koszty poniesione przez rolnika na sporządzenie ekspertyzy są mu zwracane wraz z pierwszą dopłatą.
Ekspertyza ornitologiczna jest również składową raportu o oddziaływaniu na środowisko jaki sporządza się dla niektórych rodzajów inwestycji, np. farm wiatrowych, dróg ekspresowych i autostrad, linii kolejowych czy linii energetycznych. W tych przypadkach okres jej wykonania obejmuje często cały rok kalendarzowy i musi być przeprowadzane według szczegółowych wytycznych dla danego typu inwestycji.

 

W ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 oferujemy rolnikom posiadającym trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska), a także rozleglejsze powierzchniowo niezadrzewione ugory oraz nieużytki (brak orki przez okres 5-ciu lat), wykonanie ekspertyz ornitologicznych dla wariantów 4.1 oraz 5.1, czyli:

a. ochrona siedlisk lęgowych ptaków poza obszarami Natura 2000 (wariant 4.1 – dopłata w wysokości 1200 zł/ha/rok);

b. ochrona siedlisk lęgowych ptaków na obszarach Natura 2000 (wariant 5.1 – dopłata w wysokości 1370 zł/ha/rok).

Wyżej wymienione płatności przysługują do łąk, pastwisk i nieużytków, na których występują ptaki z tzw. listy priorytetowej*. Obejmuje ona 10 gatunków ptaków zmniejszających w ostatnim czasie swą liczebność w skali Europy , z których najczęściej spotykanymi są m. in.: czajka, kszyk oraz derkacz. Stwierdzenie przez specjalistę ornitologa jednej pary któregoś z tych gatunków, kwalifikuje 10 ha terenu do objęcia płatnościami programu rolnośrodowiskowego.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

1. Jeżeli posiadacie Państwo więcej niż 0,1 ha trwałych użytków zielonych oraz chociaż podejrzenie, że może być ona siedliskiem lęgowym jednego z 10 gatunków ptaków z listy priorytetowej, to kontaktujecie się telefonicznie z naszą firmą najlepiej wczesną wiosną przed rozpoczęciem okresu lęgowego

2. Nasz ekspert wypyta wstępnie o wygląd, powierzchnię i lokalizację zgłaszanej działki, aby ocenić prawdopodobieństwo występowania na niej ptaków kwalifikujących ją do dopłat i umówi się z Państwem na pierwszą kontrolę terenową i spotkanie

3. Jeśli ornitolog po wizytacji terenowej, uzna kontrolowane siedlisko łąkowe za atrakcyjne dla ptaków wymienionych na liście, bądź stwierdzi nawet obecność jednego z wymaganych gatunków, podpisze z Państwem stosowną umowę, która zobowiąże go do co najmniej 3-krotnej kontroli zgłaszanego terenu i przeprowadzenia na nim badań zgodnie z metodyką ornitologiczną. Określa ona również warunki finansowe na jakich obie strony decydują się na współpracę (koszty poniesione na opłacenie usługi eksperta ornitologa, są zwracane rolnikowi wraz z pierwszą transzą płatności programowych z ARiMR**);

4. Od 2011 roku istnieje możliwość przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej w dwóch terminach:

A. Kontrole ornitologiczne dla ekspertyzy przekazywanej rolnikom w roku jej sporządzenia są wykonywane w okresie pomiędzy 1 kwietnia, a 31 maja na tzw. krótki termin, czyli tak aby właściciel łąki mógł już w tym samym roku (do 16 maja) złożyć wniosek na omawianą płatność rolnośrodowiskową wraz z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie;

B. Dla ekspertyzy przekazywanej rolnikom w roku poprzedzającym rok zgłoszenia danej powierzchni do programu rolno środowiskowego, kontrole ornitologiczne są wykonywane pomiędzy 1 kwietnia i 10 lipca.

5. Na podstawie zebranych danych sporządzamy wymaganą przez ARiMR dokumentację ornitologiczną niezbędną do uzyskania płatności rolno środowiskowej, którą przekazujemy Państwu w odpowiednich terminach

6. Do programu przystępuje się na okres 5 lat. Przez czas trwania tego okresu, rolnik corocznie otrzymuje płatność (1200 zł/ha lub 1370 zł/ha) do określonej powierzchni łąk zakwalifikowanych do programu. Zobowiązuje się też jednocześnie do użytkowania ich wg prostych wymogów i zaleceń właściwych dla wariantów 4.1 i 5.1 ***

Edytowano przez robert55555
 • Like 1

Największy błąd, jaki możemy popełnić w życiu, to poddanie się lękowi przed popełnieniem błędu. Odważni nie żyją wiecznie, ale nieśmiali nie żyją wcale.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
masa24    425

No ale działka musi w ewidencji arimr figurować jako tuz. A tu tego nie wiadomo 

Staszek tuz nie ma nic wspólnego z mapami geodezyjnymi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

robert55555    1614

Jest wypis i tak masz czy jest tuz czy też grunt orny. Ornitolog nie podpisze pod ekspertyza jak nie będzie to łąka.

 

Jak nikt nigdy nie składał na ta działkę to nie masz pegu tuz. Warstwę PGR mają na ta działkę nałożona. Jak złożyć wniosek to zdjemna PGR i muszą określić Peg dla niej. Kwestia czy Peg orny, Peg tuz, Peg tuz c czy opcja wszystko po trochu.

Edytowano przez robert55555
 • Like 1

Największy błąd, jaki możemy popełnić w życiu, to poddanie się lękowi przed popełnieniem błędu. Odważni nie żyją wiecznie, ale nieśmiali nie żyją wcale.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
soltys147    84

Miałem podobna sytuację - pakiet Ochrona siedlisk Lęgowych na jednej działce przez 5 lat. Po tych 5 latach złożyłem ponownie na ten sam pakiet i DOŁOŻYŁEM działkę sąsiednią, która nigdy nie była zgłaszana do dopłat. Oczywiscie wszystko zgłoszone jako TUZ - tam jeszcze było N2000.

Dostałem wezwanie bo ARIMR stwierdził, że na tej działce dołożonej TUZu nie ma na całej powierzchni (bo niby kolor na mapie był inny - ciemniejszy ;) Powiedziałem, że tam jest TUZ odkąd tylko pamiętam i jeżeli mi nie wieżą to mogą przysłać kontrolę. Dołączyłem takie oświadczenie na piśmie. Za miesiąc przyjechała kontrola i całą powierzchnię zakwalifikowała jako TUZ i już nie było problemu. Tyle, że tam rzeczywiście rosła trawa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
robert55555    1614

Wypis z rejestru gruntów.


Największy błąd, jaki możemy popełnić w życiu, to poddanie się lękowi przed popełnieniem błędu. Odważni nie żyją wiecznie, ale nieśmiali nie żyją wcale.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
masa24    425

Przecież czy na danej działce jest tuz czy nie , nie zależy od tego jak to występuje w ewidencji geodezyjnej ? Przecież może być w ewidencji jako grunt orny ale po 5 latach siania traw w arimr będzie figurował jako tuz

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
masa24    425
31 minut temu, masa24 napisał:

Przecież czy na danej działce jest tuz czy nie , nie zależy od tego jak to występuje w ewidencji geodezyjnej ? Przecież może być w ewidencji jako grunt orny ale po 5 latach siania traw w arimr będzie figurował jako tuz

Przeglądam rozporządzenia i nigdzie nie ma ze tuz ma figurować w ewidencji jako laka czy pastwisko. Użytek staje się tuzem w momencie siania 5 lat traw na gruntach ornych. Wiec co ma do tego ewidencja?

Skoro uważacie ze ma pisać w wypisie z ewidencji to dlaczego na działkach sąsiednich na mapach arimr jest peg dla tuz c określony mino tego ze w ewidencji figuruje w większości jako grunt orny ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
piotrp88    120

Ewidencja nie ma nic do tego. Ja deklarowałbym to jako TUZ. A jakie będą sankcje jak trawa na gruncie ornym wskoczy mi w TUZ, a ja dalej będę to deklarować jako trawa na gruncie ornym? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ogarek    1036
1 godzinę temu, soltys147 napisał:

Miałem podobna sytuację - pakiet Ochrona siedlisk Lęgowych na jednej działce przez 5 lat. Po tych 5 latach złożyłem ponownie na ten sam pakiet i DOŁOŻYŁEM działkę sąsiednią, która nigdy nie była zgłaszana do dopłat. Oczywiscie wszystko zgłoszone jako TUZ - tam jeszcze było N2000.

Dostałem wezwanie bo ARIMR stwierdził, że na tej działce dołożonej TUZu nie ma na całej powierzchni (bo niby kolor na mapie był inny - ciemniejszy ;) Powiedziałem, że tam jest TUZ odkąd tylko pamiętam i jeżeli mi nie wieżą to mogą przysłać kontrolę. Dołączyłem takie oświadczenie na piśmie. Za miesiąc przyjechała kontrola i całą powierzchnię zakwalifikowała jako TUZ i już nie było problemu. Tyle, że tam rzeczywiście rosła trawa.

I tu jest dobry przykład jak to zrobić , jeśli jest tam łąka  to ja bym deklarował jako TUZ i zrobił opis do tej działki  ze jet tam łąka od lat .

Druga sprawa to co pisze ROBERT 5555.... że ornitolog musi to opisać i potwierdzić ptaszka i łąkę bo inaczej nie ma co zawracać głowy .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
robert55555    1614
Dnia 1.03.2019 o 22:17, masa24 napisał:

Co oznaczaja oznaczenia PEG PRD , PEG SOR, PEG PZI ??    Maja one jakies znaczenie w konteksce doplat?

PEG_PRD – obszary przyrodnicze (PRSK 14/20) czyli PEG_PRD = PZ_I + PZ_Z + PZ_ZG

PEG_SOR – MKO –uprawy trwałe i grunty orne

PEG_PZ_I - MKO – użytki przyrodnicze (PRŚ 7/13)

 • Like 2

Największy błąd, jaki możemy popełnić w życiu, to poddanie się lękowi przed popełnieniem błędu. Odważni nie żyją wiecznie, ale nieśmiali nie żyją wcale.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Wojtek026    39

u mnie odroczone do 31 maja w związku z ustaleniem powierzchni działek zadeklarowanych do płatności wczesniej było pismo z geodezji

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
robert55555    1614

Pewnie wyrobią sie wcześniej.


Największy błąd, jaki możemy popełnić w życiu, to poddanie się lękowi przed popełnieniem błędu. Odważni nie żyją wiecznie, ale nieśmiali nie żyją wcale.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mateuko1997    28

Z tego co tu pisze to większość to chyba pseudo rolnicy, którzy myślą tylko jak wyrwać jak najwięcej dopłaty a nic nie robić 🙄

 • Thanks 1
 • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
robert55555    1614

Kolego tutaj może być każdy.  znajdują się co mają duże powierzchnie ale i małe, są co nie mają zwierząt ale i są tacy co mają sporą ilość. Zerknij sobie na galerie niektórych to się możesz przekonać jaki sprzęt posiadają. Każdy chce wykonywać jakąś "prace" i mieć z niej jak największy zysk. Nikt nie prowadzi gospodarstwa na zasadnie "non profit", prędzej wydzierżawi i będzie chciał pobierać dopłaty(lub dzielić nimi).

Widziałeś kiedyś grabie, które grabią od siebie?

 • Like 2
 • Thanks 1

Największy błąd, jaki możemy popełnić w życiu, to poddanie się lękowi przed popełnieniem błędu. Odważni nie żyją wiecznie, ale nieśmiali nie żyją wcale.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ogarek    1036

 

24 minuty temu, mateuko1997 napisał:

Z tego co tu pisze to większość to chyba pseudo rolnicy, którzy myślą tylko jak wyrwać jak najwięcej dopłaty a nic nie robić 🙄

To temat o przepisach itp. .... takie komentarze nic tu nie wnoszą i rób je w innych tematach .

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
galoni    8
Wojtek026 napisał:

u mnie odroczone do 31 maja w związku z ustaleniem powierzchni działek zadeklarowanych do płatności wczesniej było pismo z geodezji To samo :(

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
piotrp88    120
28 minut temu, mateuko1997 napisał:

Z tego co tu pisze to większość to chyba pseudo rolnicy, którzy myślą tylko jak wyrwać jak najwięcej dopłaty a nic nie robić 🙄

Zapytaj ojca, czy ma misję żywienia narodu, czy ma mu się hajs na koncie zgadzać.:P

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mateuko1997    28
piotrp88 napisał:

28 minut temu, mateuko1997 napisał:

Z tego co tu pisze to większość to chyba pseudo rolnicy, którzy myślą tylko jak wyrwać jak najwięcej dopłaty a nic nie robić 🙄

Zapytaj ojca, czy ma misję żywienia narodu, czy ma mu się hajs na koncie zgadzać.:P

 

Ojciec ma emeryture i już nie ma takiego problemu 😉

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
sumek666    4373
4 godziny temu, Wojtek026 napisał:

u mnie odroczone do 31 maja w związku z ustaleniem powierzchni działek zadeklarowanych do płatności wczesniej było pismo z geodezji

U mnie do 28.04 plus moje ulubione: ze względu na skomplikowany charakter sprawy

 • Haha 1

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość   
Gość

kasa 04.03 Decyzja z 08.02 takiego tempa to się nie spodziewałem 

kasa 04.03 Decyzja z 08.02 takiego tempa to się nie spodziewałem 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
alegra    14

u mnie do 26 CZERWCA, rowniez skomplikowany charakter,  od 3-ch lat wniosek nie uległ zmianie, kopiuj wklej z lat poprzednich :(

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
adaammek    19
6 godzin temu, mateuko1997 napisał:

Z tego co tu pisze to większość to chyba pseudo rolnicy, którzy myślą tylko jak wyrwać jak najwięcej dopłaty a nic nie robić 🙄

a co takiego wyczytałes ze to nie rolnicy  bardzo mnie to ciekawi ?????

21 godzin temu, galan99 napisał:

to juz wiem od kilku lat ze będą ograniczac  wielkim przedsiebiorstwą a wspierac małe gospodarstwa produkujące lokalnie a ie globalnie dla mnie to  nic nowego 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

 • Podobna zawartość

  • Przez yacenty
   Co się zmieni w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku?
   Jakie stawki dopłat bezpośrednich?
   Kiedy trzeba składać wnioski na dopłaty bezpośrednie na sezon 2017?
  • Przez eczolg
   Dzień dobry
   Mam pytanie jakie są kary za to, że mój wujek nie kosi łąk przez ostanie 7 lat i bierze dopłaty na te łąki. Mówiłem mu, że są za to kary. Czy faktycznie może dostać karę za poprzednie lata. On twierdzi, że nie dadzą mu dopłat za rok i tyle jak go skontrolują. 
   W tym roku się tym zainteresowałem gdyż spółka wodna, której nie zapłacił napisała list, ze poinformuje o nie zapłaceniu tej spółki wodnej agencje 
    
    
   Z góry dziękuje za pomoc
  • Przez livebird
   Ile wynosi dopłata bezpośrednia do 1 hektara pszenicy ozimej ? Do jakiej grupy roślin kwalifikuje się pszenica?
  • Przez livebird
   Ile maksymalnie można uzyskać dopłat do 1ha łąki ?
  • Przez rafmax
   Witam,
    
   Mam takie pytanie: Czy na łąkach z których nie chce zbierać siana mogę wykonać zabieg koszenia trawy kosiarką bijakową i masę zieloną pozostawić rozdrobnioną? Czy w takiej sytuacji przysługują dopłaty bezpośrednie? Co w razie kontroli? Ktoś wie na 100% jak to jest?
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj